Karaktermoord

Voorwoord

Het verhaal over moeder Nora en opgroeiende Khan Yörükseven onder (gezins)voogdij...

Voor al die duizenden kinderen, die in Nederland onterecht uit huis geplaatst zijn, hun ouders, familie en vrienden EN voor de jeugdzorgwerkers en ketenpartners, die niet beseffen dat door hun ongekende macht en angst hun integriteit en menselijkheid plaats maken voor wreedheid en liefdeloosheid.

  •        >   Gehoorzaamheid is een vorm van geweld – Krishnamurti. (Gehoorzaam aan het sociaal domein....)
  •        >   Repressie in het familierecht kent vele eufemismen: hulp, begeleiding, bemiddeling, bemoeizorg, omgangsregeling, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing enz. enz. Het zijn alle vormen waarin een ouder tot cliënt wordt gemaakt van een systeem waaraan hij zich heeft te onderwerpen op straffe van (dreiging met) verdergaande repressieve maatregelen die voorbijgaan aan de onaantastbaarheid van zijn of haar ouderschap – Advocaat Peter Prinsen in “Het drama had voorkomen kunnen worden” (van Ruben en Julian).

In een aflevering van Zembla van 4 september 2014, “De dood van een klokkenluider”, wordt het trieste verhaal verteld van Arthur Gotlieb. Een uiterst integer, intelligent, sociaal mens werkte jarenlang tot ieders tevredenheid voor de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA. Totdat het management veranderde.   Vanaf dat moment sloop corruptie de NZA binnen. Vertrouwelijke informatie was voor iedereen bereikbaar, managers lieten zich fêteren door de farmaceutische industrie en het ministerie van VWS sloot achter de rug van de Tweede Kamer miljoenendeals met de NZA.   De integere en onafhankelijke toezichthouder was niet meer.   Arthur Gotlieb hield alles nauwgezet bij en wilde een verandering van binnenuit bewerkstelligen.   Maar er werd niet naar hem geluisterd en deze uitstekende medewerker kreeg ineens te horen dat hij “onvoldoende functioneerde”.   Hij was ervan overtuigd dat ze hem kwijt wilden.   En zijn intuïtie klopte natuurlijk. De druk, die op hem werd uitgeoefend werd zo groot, dat hij op 22 januari 2014 de dood verkoos.

Karaktermoord - wat is dat?:
Het functioneren van Arthur Gotlieb werd door zijn leidinggevende op 12 punten zonder enige onderbouwing als onvoldoende beoordeeld. Bv. zijn verantwoordelijkheidsgevoel, analytisch vermogen en omgevingsbewustzijn. Zaken waarin hij juist bovenmatig uitblonk. Na zijn dood presteerde een manager het om hem te omschrijven als: “zonderling”, “iemand, die duidelijk niet in orde is”, “waarschijnlijk een dubbele persoonlijkheid”, “zou weleens met een wapen naar binnen kunnen komen”.  Marcel Gotlieb, de broer van Arthur Gotlieb, zegt: “Hier keert je maag van om. Na zijn dood plegen ze karaktermoord”.
Welkom in de wereld van jeugdzorg
Karaktermoord ondergaan dagelijks de duizenden ouders en kinderen, die met jeugdzorg te maken hebben. De handelwijze van jeugdzorg heeft niets te maken met amateurisme of gebrek aan inzicht in eigen handelen, maar met het stap voor stap bewust toewerken naar volledige vervreemding tussen ouders en kind, om zodoende het kind zolang mogelijk in beheer te kunnen houden. Hoe meer kinderen in beheer, hoe meer geld men eraan verdient.
Om te illustreren hoe jeugdzorg d.m.v. karaktermoord het voor elkaar krijgt kinderen onterecht uit huis te plaatsen en geplaatst te houden, analyseer ik (Kik) hier de casus van het gezin Yörükseven. In deze casus zijn voor het nalatig handelen van jeugdzorg en ketenpartners meer dan genoeg bewijzen, maar die worden alle genegeerd en niemand wordt verantwoordelijk gesteld. (Er zijn meerdere dossieronderzoekers die in deze case hetzelfde bevonden! En het blijkt geen 'incident'! Onderaan enige vragen.)

De hoofdpersonen in dit horrorverhaal zijn (allen namens de overheid):
* Bureau jeugdzorg/Jeugdbescherming Rotterdam: René Meuwissen, H. Friele
* Teammanagers: H. Klaibeda, M. Kensenhuis
* Gezinsvoogden: Wim Boer, Fred van Zanten en Geraldine Wedervoort
* Gedragsdeskundige van BJzR, Belgische registratie: W. Driessche
* Raad voor de Kinderbescherming: R. Dirven, A. Abaka
* Horizon Zorg & Onderwijs: Expertteam o.l.v. dr. C. Kuiper
* DOSA Rotterdam: Lenie Crane
* Medewerkers van Trivium - Lindenhof
* AMK/VT maatschappelijk werkster: S. Schermer en haar manager dhr. Roodbol
* Kennis- & Servicecentrum voor Diagnostiek, onderdeel van BJZ: psychologe mw. S. de Vries
* Huisartsen: Hamidi en Van het Zandt
* Bijzonder curator, enkel juriste: mr. J. Smits
* Flexus pleegzorg: I. Geldrop, manager Marjolein Zwart
* Lucertis: Kinderpsychiater mw. A. Aben
* RMPI (huidig Yulius): mw. C Rijnberk
* Pleegouders: In het belang van Khan (die nu een andere naam draagt) worden hun namen niet bekend gemaakt
* School waar Khan op zit: In het belang van Khan wordt de naam niet bekend gemaakt
Allen dragen door hun laakbare handelen verantwoordelijkheid voor de karaktermoord op Nora Yörükseven en op Khan, waardoor zij elkaar (destijds) al ruim 4 jaar missen. En waardoor Khan zijn hele familie moet missen en dit jonge, opgroeiende, intelligente kind enorm veel, onnodig leed wordt aangedaan. Maar niemand erkent en herstelt zijn fouten. Net als de leidinggevenden van Arthur Gotlieb bij de NZA. En dat hoeft ook niet, want het gezin in Nederland is vogelvrij.

 

 

 

 

Casus: Het gezin Yörükseven

 

 

 

Voorbeeld van een keer op keer fout

handelen in de jeugdzorgketen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderaan een opmerkelijk pijnlijk vervolg anno 2018.

Inleiding
Nora Yörükseven is een prachtige moeder, met een prachtige zoon, Khan. Hun onderlinge band is zeer sterk. Op 15 februari 2010 wordt haar 6-jarige zoontje met het gebruikelijke politiegeweld plotseling uit huis gehaald. Ondanks het feit dat alle klachten van de moeder over de redenen van de spoed-UHP gegrond worden verklaard en zij keer op keer aantoont dat de beweringen van jeugdzorg niet kloppen, mag haar zoon niet terug. Deze nachtmerrie duurt al ruim 4 jaar en heeft de samenleving inmiddels tonnen gekost. Er wordt niet aan terugplaatsing gewerkt. Integendeel. Op 19 juni 2014 is de moeder van het ouderlijk gezag ontheven en de bedoeling is de uithuisplaatsing tot het 18e jaar van haar zoon te laten duren.
Wat het gezin Yörükseven (als één van de vele gezinnen in Nederland) overkomt en wat Arthur Gotlieb overkwam, kan iedereen overkomen.
Analyse
      > Alle bewijsstukken, die hier bijgeleverd worden, zijn ook te vinden op de site van Nora Yörükseven. [noot 1]

         Op de site zijn de stukken goed leesbaar, de kopieën niet allemaal.
      > Alle schuingedrukte tekst zijn citaten uit de bewijsstukken.

[noot 1:  http://norayorukseven.wordpress.com ]
Voortraject
1. In 2009 krijgen Nora Yörükseven, en haar zoontje, Khan, huiduitslag. De huisarts, Hamidi, in dienst bij praktijk van het Zandt neemt zonder enig onderzoek aan dat het schurft is en schrijft Loxazol (luizencreme) en Mebendazol (wormenkuur) voor. Deze middelen helpen niet. Nora Yörükseven vertelt hem, op zijn vraag wat zij denkt dat het is, dat het lijkt of er beestjes in het ventilatierooster zitten, waar zij en haar zoon huiduitslag van krijgen. Dit blijken later glaswoldeeltjes te zijn, maar de huisarts schrijft in het patiëntendossier dat de moeder “psychisch niet in orde zou zijn, haar zoontje niet goed zou verzorgen en met hem in dure hotels verbleef”  en doet in september 2009 een melding bij jeugdzorg.  Nora Yörükseven dient een klacht in tegen de huisarts en zij wordt in december 2010 in het gelijk gesteld. Bewijsstuk 1.

2. Nora Yörükseven vraagt op 23 november 2009 een woninginspectie aan bij wethouder Karakus, gemeente Rotterdam. Die geeft daar geen gehoor aan, maar meldt het gezin Yörükseven aan bij DOSA, nauw gelieerd aan jeugdzorg. In het systeem zwerven helaas nog twee onterechte AMK-meldingen rond. Voor de eerste had men al excuses aan Nora Yörükseven aangeboden. De tweede melding was gedaan door een coördinator van de peuterspeelzaal. Nora Yörükseven had geklaagd over de veiligheid van Khan aldaar, want die kwam steeds met blauwe plekken thuis. Maar met Nora Yörükseven werd niet gecommuniceerd. Voor deze tweede AMK-melding was door Nora Yörükseven al een klachtbrief aangeleverd, maar deze werd door de maatschappelijk werkster van het AMK, mw. Schermer niet in het dossier verwerkt. Mw. Schermer dwong het gezin Yörükseven naar het RMPI te gaan, omdat zij beweerde dat Khan “problematiek” had, die Nora Yörükseven niet zag. Kinderpsychiater Rijnberk van het RMPI zag deze “problematiek” ook niet. Dat deze eerdere meldingen onterecht waren wordt door DOSA-regisseur Lenie Crane genegeerd. Zij vindt dit een reden om op 9 december 2009, zonder enig gesprek met moeder, weer een AMK-melding te doen, omdat zij meende dat “Khan niet naar school ging en zij niet wist waar het gezin Yörükseven verbleef”.

Omdat de woning van het gezin Yörükseven onderzocht moest worden, zocht Nora Yörükseven tijdelijk verblijf elders. Het RMPI bood het gezin Yörükseven 10 dagen onderdak in het Ronald McDonaldhuis aan. Na 2 dagen bleek dat ze daar niet konden blijven en werd verblijf in een kliniek aangeboden bij andere gezinnen. Nora Yörükseven koos ervoor tijdelijk bij een vriendin in te trekken. Met een fax werd DOSA-regisseur Crane hiervan op de hoogte gesteld en deze wist dus waar het gezin Yörükseven verbleef.  Uit de klachtafhandeling over het handelen van Lenie Crane bij de gemeentelijke ombudsman blijkt dat zij bij de AMK/VT-melding “niet alle relevante feiten en omstandigheden, heeft meegewogen”. De informatie over de woning en verblijfplaats van het gezin Yörükseven was niet meegenomen. De klacht hierover is gegrond verklaard. “Khan had gezondheidsproblemen die te maken konden hebben met huisvesting. Pogingen om deze problemen op te lossen hadden niet tot het gewenste resultaat geleid. Er waren trajecten geweest met buurtbemiddeling  (omdat huisarts Hamidi dacht dat de klachten van luizen/vlooien konden komen, dacht Nora Yörükseven dat het door de honden en katten van buren kwam), RMPI….”   In het medisch dossier van Khan is te lezen dat kinderpyschiater mw. Rijnberk aangaf “geen zorgen bij Khan te hebben gezien” en dat moeder daar niet in behandeling was. Omdat de DOSA-regisseur “conform het reglement heeft gehandeld”, mocht deze een VT/AMK-melding doen, hoewel er in de DOSA-rapportage staat dat Nora Yörükseven om hulp vroeg vanwege woonoverlast en er “geen ernstige zorgen zijn om Khan, terwijl dat wel gebruikelijk is, voor het doen van een AMK-melding”. Bewijsstuk 2.


3. Omdat woninginspectie vanuit de wethouder en woningstichting uitblijft, laat Nora Yörükseven zelf op 15 februari 2010 een inspectie uitvoeren door een milieudeskundige (kosten: €476,-, uitslag kwam 16 februari) en het blijkt dat glaswolvezels het huis in worden geblazen, waar zij en haar zoon gezondheidsklachten van ondervonden. Bewijsstuk 3.


Raad voor de Kinderbescherming: Onzorgvuldig
4. Op 22 januari 2010 wordt Nora door de raadsonderzoeker mw. A. Abaka van de kinderbescherming uitgenodigd voor een gesprek. Nora Yörükseven gaat samen met Khan (die er goed verzorgd, gezond en wel uitziet) naar het gesprek en voert in het bijzijn van Khan een prettig gesprek. De raadsonderzoekster vertelt Nora Yörükseven zelfs privé dingen over haar eigen dochter, die net zo oud als Khan blijkt te zijn.

5.  A. Abaka deelt Nora Yörükseven wat later telefonisch mee, dat er vreselijke dingen in Khan’s medisch dossier staan (zie punt 1). Nora Yörükseven wil dat zelf lezen en ze spreken af daarna weer een gesprek te hebben. Dit gesprek wordt door A. Abaka niet afgewacht, zij vraagt een spoedmachtiging uithuisplaatsing aan. Elke rechter gaat hierin mee. Verder blijkt uit gesprekken met andere ouders dat dit een vaker gebruikte tactiek is. Ouders worden met beloftes aan het lijntje gehouden, ondertussen wordt achter hun rug om een uithuisplaatsing geregeld.


6. De raadsonderzoekster, A. Abaka, baseert zich voor de spoeduithuisplaatsing op een notitie, dd. september 2009, van huisarts Hamidi in het medisch dossier van Khan, waarin staat dat er sprake was van “overmedicatie”, gebaseerd op het gebruik van de Loxazol en Mebendazol, die de huisarts zelf had voorgeschreven, naast een aantal homeopatische middelen, die Nora Yörükseven zelf had gekocht. De klacht dat de Raad hierin onzorgvuldig heeft gehandeld is op 4 april 2011 op 2 punten gegrond verklaard. “De Raad is in het definitieve rapport uitsluitend op de gegevens van de huisarts (Hamidi-Van het Zandt uit punt 1) afgegaan en heeft onzorgvuldig gehandeld.” Het 2e punt, waarin Nora Yörükseven in haar gelijk is gesteld, was, dat de raadsonderzoekster niet op de mening van S. Schermer af had mogen gaan, maar op de bevindingen van mw. Rijnberk. Deze had in 2008 al geschreven dat het gezin Yörükseven “onterecht naar het RMPI was gestuurd door S. Schermer en dat hen onrecht was aangedaan”. Bewijsstuk 4.
Abaka schrijft in haar verzoek om een spoedmachtiging uithuisplaatsing:
    a. “De Raad ziet het gebrek aan aansluiting met de vrijwillige hulpverlening niet als onwil van de moeder, maar als onmacht”. - Omdat trajecten van buurtbemiddeling e.d. natuurlijk niet werken als de oorzaak van het probleem glaswol is, is het zeer verstandig van moeder niet mee te gaan met dit soort overbodige “hulp”.
     b. “Moeder lijkt vanwege haar obsessieve gedachten..” ... - Nora Yörükseven was op zoek naar de oorzaak van de problemen en zocht daarvoor in de goede richting. De “professionals” daarentegen niet: Huisarts èn  woningstichting èn  wethouder èn  DOSA-regisseur èn  S. Schermer èn  A. Abaka.
     c. “…niet in staat te zijn om de zorgen die professionele instanties om Khan hebben in te zien.” - Het bleek dat alle “professionals” het onjuist zagen en Nora Yörükseven het juist zag. Een echte professional durft fouten toe te geven, maar die komt men in jeugdzorgland niet tegen.
     d. “…vormen een ernstig risico voor de geestelijke ontwikkeling van Khan.” - Dit is weer de gebruikelijke vage praat, waarmee men bij jeugdzorg voortdurend karaktermoord pleegt.
     e. “Tevens wordt de lichamelijke bedreiging van Khan als zeer ernstig gezien vanwege de risico’s op intoxicatie vanwege het onjuist en overmatig toedienen van middelen, zonder dat daar een medische noodzaak voor is.” - Dit is werkelijk ongehoord grof. De nalatige huisarts stelt een verkeerde diagnose en geeft dus de verkeerde medicijnen. Omdat dit niet helpt, gaat Nora Yörükseven op zoek naar homeopathische middelen. Homeopathische middelen zijn zodanig verdund dat de werking minimaal is {Analytici zeggen dat er 'niets'  in homeopathische middelen zit dan de druivensuikerkorreltjes of waterdruppeltjes}. Op basis hiervan wordt niet de huisarts, maar Nora Yörükseven ervan beschuldigd haar kind te vergiftigen. En dankzij dit laffe, blijvend ontkennen van fouten, wordt Khan uit huis geplaatst en leeft sindsdien eenzaam en verdrietig gescheiden van zijn moeder.
      f. “De Raad maakt de inschatting dat er een acuut bedreigende situatie voor Khan ontstaat op het moment dat deze onderzoeksresultaten met moeder worden besproken.” - De praatjes van een nalatige huisarts geloven en zich nergens in verdiepen is een grof blijk van amateurisme of slechtheid. Hierop werd de spoed-uithuisplaatsing gebaseerd en ondanks bewijzen van het tegendeel is Khan nog steeds niet terug bij zijn moeder en heeft nooit iemand excuses aangeboden voor alle fouten.


7. Op 15 februari 2010, een kwartier na de woninginspectie, wordt plotseling met gewapende politie Khan weggehaald en naar een geheim adres gebracht. Na crisisplaatsing en 6 overplaatsingen woont Khan sinds 2011 bij pleegouders.


8. In het raadsrapport van 2 april 2010 schrijft A. Abaka ineens op dat er “reeds langdurig zorgen zijn over Khan. Er zijn ernstige zorgen zijn om de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke ontwikkeling van Khan. Er is sprake van schoolverzuim en het onttrekken aan noodzakelijke hulpverlening”. Dit was de “mening” van S. Schermer, die dit zonder enige onderbouwing in haar rapport had geschreven en wat weer met het gebruikelijke knip- en plakwerk overgenomen was door de Raad voor de Kinderbescherming. Bewijsstuk 4.


9. Het is vreemd dat er “reeds langdurig zorgen zijn”, want uit het onderzoeksrapport van de inspectie blijkt: “Het is de inspectie opgevallen dat er weinig informatie beschikbaar is over het functioneren van het kind en de gezinssituatie in de periode vóór de uithuisplaatsing”. Die informatie was er overigens wel. Het gezin was door mw. Rijnberk van het RMPI gezien, er waren geen zorgen en daar was een verslag van. Bewijsstuk 5.
10. De machtiging uithuisplaatsing was niet afgegeven voor de beweringen van punt 8.


11. De beweringen van punt 8 worden als feiten aangenomen. Ze zijn voor BJZ uiterst bruikbaar om Khan uit huis geplaatst te houden.


12. De directeur van de Raad voor de Kinderbescherming, R. Dirven, erkent in een brief d.d. 11 mei 2011, dat de uithuisplaatsing zorgvuldiger  had moeten gebeuren, maar schrijft: “Aangezien het raadsrapport waarop deze klacht betrekking heeft reeds is afgerond en door de rechtbank onherroepelijk is beslist op het verzoek van de Raad, verbind ik er geen consequenties aan.” - Dit klopt niet. Als de gronden voor een machtiging uithuisplaatsing er niet (meer) zijn, kan de rechter de machtiging per direct opheffen. Op [noot 2] of [noot 3] kan men dit nalezen. Een directeur van de Raad voor de Kinderbescherming is hier natuurlijk van op de hoogte, misleidt op deze manier Nora Yörükseven en werkt er dus aan mee Khan uit huis geplaatst te houden. Bewijsstuk 6.

  Noot 2:  https://www.jurofoon.nl/nieuws/3635-ouders-en-recht-42-misbruik-machtiging-uithuisplaatsing

   Noot 3:  http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ8326


BJZ Rotterdam, o.l.v. directeur René Meuwissen

Hoe houd je een kind zorgvuldig uit-huis-geplaatst?
><  De gezinsvoogden, Wim Boer, Fred van Zanten en Geraldine Wedervoort:
><  Geraldine Wedervoort [noot 4] is al sinds 1989 werkzaam bij jeugdzorg en is dus gepokt en gemazeld in de werkwijze van jeugdzorg.

   Noot 4:   http://nl.linkedin.com/pub/geraldine-wedervoort/34/13/31/nl


Inspectie
13. Uit het verslag van de inspectie, november 2010, blijkt, behalve punt 9, nog meer opmerkelijks:    Bewijsstuk 5.

a.  "Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat moeder geen psychiatrische problematiek heeft!
b.  "BJzR geeft aan dat zij uitgaat van de “hypothese” van psychiatrische problematiek bij moeder. (Ook weer de mening van S. Schermer. Volgens haar hadden Nora en Khan een “symbiothische band”.  Een sterke band tussen moeder en kind is kennelijk voor haar abnormaal, terwijl dat heel gezond is.)
c.  "Uit informatie van het KSCD blijkt dat de relatie tussen Khan en zijn moeder positief is. (Zie punt 14)
d.  "De mening van de gezinsvoogd, Wim Boer, is dat de relatie tussen kind en moeder negatief is."-  Wim Boer heeft nooit met moeder gesproken, maar baseerde zijn mening uitsluitend op het raadsrapport, dat weer was gebaseerd op de niet-onderbouwde mening van S. Schermer.
e.  De omgang tussen moeder en kind is zeer beperkt, “omdat moeder en BJZ geen vruchtbare samenwerking op kunnen bouwen”."
Het belang van het kind komt nergens ter sprake. Om moeder in een kwaad daglicht te stellen wordt gesteld “dat zij wel psychiatrische problematiek zal hebben”. Moeder moet gehoorzamen en hiervoor heeft jeugdzorg een uitstekend dwangmiddel: De omgangsregeling met het kind. Jeugdzorg is zo machtig dat zij hier rond voor uit kan komen, zonder enige consequentie. De inspectie maakt zich zorgen over het functioneren van BJZ Rotterdam en wil weten hoe het beleid van BJZ is als de samenwerking tussen BJZ en ouders stroef is. Maar BJZ hoeft zich niets van de inspectie aan te trekken en blijft op de oude voet doorgaan.


Kennis- & Servicecentrum voor Diagnostiek
14. (ad.13c) Uit een interactieobservatie, uitgevoerd door Kennis- & Servicecentrum voor Diagnostiek in september 2010, blijkt dat moeder en kind van elkaar genieten, dat moeder weet te begrenzen en Khan ook ruimte geeft. Een uiterst positieve relatie. Volledig in tegenstrijd met wat BJZ voortdurend beweert. “De ontmoeting tussen moeder en Khan verloopt enthousiast en warm. Gedurende de hele interactieobservatie is er zeer geregeld fysiek contact tussen beiden. Ze nemen hier allebei het initiatief in. Moeder vraagt Khan uitgebreid hoe het met hem gaat, waarna ze al snel constateert dat hij geen sokken, hemd en onderbroek aan heeft. …. De sfeer doet over het algemeen positief aan. ..Moeder heeft Khan meerdere keren een compliment gegeven. Moeder biedt ook enige structuur en begrenzing aan Khan. Ze corrigeert hem daar waar nodig, hetgeen ze op een redelijk consequente wijze doet. Khan luistert hier goed naar. Hij vertoont geen dwars of opstandig gedrag….  Ten aanzien van communicatie kan gezegd worden dat moeder Khan goed probeert te volgen. Ze verwoordt veel van wat er gedaan wordt en geeft Khan ook ruimte om zelf keuzes te maken….”-  Khan heeft de psychologe verteld, dat “hij hoopt mama snel te zien en naar huis mag, haar mist en het niet goed is dat zij niet weet waar hij zit!”  Bewijsstuk 7.


AMK (heden Veilig Thùìs):
15. In juni 2010 diende Nora Yörükseven een klacht in tegen het AMK. Manager Roodbol verdedigde zich. Er was inderdaad geen onderzoek gedaan naar de mededeling van de coördinator van de peuterspeelzaal, maar hij beweerde dat het gezin Yörükseven vrijwillig naar het RMPI was gegaan voor hulp en steun omdat zij veel verdriet en tegenslagen hadden meegemaakt. Dit klopt niet. Mw. Schermer dreigde met kinderbeschermingsmaatregelen als het gezin dit niet zou doen.
In een brief d.d. 23 juni 2010 van manager Roodbol van het AMK staat dat zij Nora Yörükseven beschouwen als “een zeer zorgzame en voor haar zoon liefdevolle vrouw”. Maar “Wij constateren dat Khan niet de hulp en begeleiding krijgt die wij nodig achten, waardoor hij onzes inziens in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en dat moeder onvoldoende bereid of in staat is deze bedreiging weg te nemen.”  - Dit ìn de pleegsettingen, niet door thuis bij moeder!  Bewijsstuk 8.
a. “…hulp en begeleiding die wij nodig achten..”: Er wordt niet uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt, en Khan krijgt sinds de uithuisplaatsing geen enkele hulp, begeleiding of behandeling van jeugdzorg.
b. “..hij wordt in zijn ontwikkeling bedreigd..”: Een vage term, die niemand uit kan leggen.
c. “..dat moeder onvoldoende bereid of in staat is deze bedreiging weg te nemen..”:  Weer een vage term. Welke bedreiging (bij uithuisgeplaatst kind en geen concrete hulp naar BW1:262 lid 1 om lid 3 te verzorgen?), welke onbereidheid?
Arthur Gotlieb (van de Karaktermoord, uitzending Zembla) werd er van beticht te weinig “omgevingsbewustzijn”   te hebben. Een te vage, ongedefinieerde, en dus suggestieve term. Ben Tiggelaar, organisatiedeskundige, zegt hierover: “Niet meetbaar, niet hard te maken. Zo makkelijk als dit over je gezegd wordt, zo moeilijk is het om het tegendeel te bewijzen. Hier wordt gewoon een spelletje gespeeld.”    En zo’n spelletje speelt jeugdzorg ook.


RMPI (tegenwoordig YULIUS)
Kinderpsychiater Rijnberk schrijft in haar verslag van 23 januari 2008 (gedeeltelijk gecorrigeerd in januari 2009) dat het gezin Yörükseven onrecht is aangedaan en onterecht door het AMK naar het RMPI is verwezen. Omdat DOSA op 9 december een AMK-melding doet verzoekt S. Schermer van AMK en directeur van BJZ dat kinderpsychiater Rijnberk ook een AMK-melding moet doen! Want volgens de “mening”  van AMK-medewerkster S. Schermer heeft Nora Yörükseven een “'parasietenwaan' cq. is psychisch niet in orde”. Ondanks dat Rijnberk op 8 december 2009 Nora en Khan had gezien en aan de huisarts had teruggekoppeld “dat zij geen zorgen zag” doet ook zij op 17 december 2009 een AMK-melding!  Nora Yörükseven stelt kinderpsychiater C. Rijnberk aansprakelijk voor haar onverantwoordelijk gedrag.  Mw. Rijnberk schrijft hierop in september 2010 een brief dat zij niet aansprakelijk is, aangezien AMK en raadsonderzoeker 'onderzoek' hebben gedaan. En zo werkt iedereen samen om het gezin volledig kapot te maken en neemt men geen enkele verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Zeer laakbaar! Bewijsstuk 23.


Verzoek netwerkplaatsing
16. Op een verzoek van Nora Yörükseven om Khan bij haar broer te plaatsen antwoordt de gezinsvoogd, Wim Boer: “De problematiek van Khan is, zoals blijkt uit het KSCD-onderzoek, zeer ernstig. Behandeling is nodig in een psychiatrische setting. De problematiek is 'te zwaar' om in een gezinssituatie te behandelen”.- een bewering als fundament voor UHP?!!   Bewijsstuk 9
a. Een psychologe, S. de Vries, van het Kennis- & Servicecentrum voor Diagnostiek, onderdeel van BJZ, onderzoekt Khan. Zij stelt op 1 november 2010 de diagnose “Asperger” en adviseert een kinderpsychiatrische opname. De klacht hierover wordt door het College van het NIP in november 2013 gegrond verklaard. Gezien haar “vergaande uitspraken aangaande zowel de diagnose als haar advies, inhoudende een klinische, kinderpsychiatrische opname van Khan”  had zij de informatie, die moeder haar gaf over Khan, niet mogen negeren. Informatie over hoe het met hem ging vóór de uithuisplaatsing en informatie over de voor Khan traumatiserende periode na de uithuisplaatsing, zoals nachtenlang huilend om zijn moeder roepen. Zij diagnosticeerde Khan 7 maanden na zijn uithuisplaatsing en na 4 overplaatsingen. Zij schrijft, dat “Khan veel hinder/onveiligheid ondervindt van de uithuisplaatsing en de vele wisselingen in crisisopvang waar hij mee geconfronteerd is tot nog toe. De beeldvorming blijft enigszins diffuus, gerelateerd aan het feit dat Khan sinds enige maanden niet in een stabiele leefsituatie verkeert.”  In het oordeel van het College van het NIP staat: “Zij (S. de Vries) heeft onvoldoende respect getoond voor de kennis, het inzicht en de ervaring van klaagster (Nora Yörükseven)”.  S. de Vries krijgt van het College van het NIP een officiële waarschuwing. De diagnose was niet onderbouwd, Khan heeft dus geen stoornis. Ook de school van Khan ziet geen stoornis. Khan functioneert daar uitstekend. Saillant detail: De diagnose Asperger wordt sinds de invoering van DSM-5 niet meer als stoornis gekwalificeerd. Bewijsstuk 10 en 11.
b.  Dezelfde mw. S. de Vries schrijft dat er “geen signalen zijn van hechtingsproblematiek”.  Bewijsstuk 11.
Wim Boer schrijft verder: “Een ander obstakel is dat de samenwerking tussen BJZ en anderen en mevrouw Yörükseven niet mogelijk is gebleken”.
Samenwerken is ook/kennelijk {Zelfs de directeur Meuwissen kreeg een waarschuwend signaal dat de behandeling en weging door de gezinsvoogden schadelijk foutief was} niet de bedoeling van BJZ.

Wim Boer schrijft Nora Yörükseven in augustus en oktober 2010 dat hij geheel achter het {gegrond fout verklaarde} raadsrapport staat en een gesprek met haar of een correctie van het Plan van Aanpak niet nodig vindt. Als psychiatrische problematiek en gedragsstoornissen verzonnen worden, ben je bezig met karaktermoord. Ook Arthur Gotlieb (Zembla) kon niet samenwerken met zijn leidinggevenden.
En: “Verder hebben wij grote zorgen over de wijze waarop mevrouw Yörükseven omgaat met de gezondheid van Khan”.
Daar bestaat geen enkel bewijs voor, uithuisgeplaaatst-zijnde. Er is overweldigend bewijs dat BJzR zich niet interesseert voor de gezondheid van Khan, terwijl Nora Yörükseven juist heel graag wil dat Khan ('wegens de zorgen' diagnostisch-therapeutische) professionele hulp krijgt en medisch onderzoek, omdat ook de uithuisplaatsing zeer traumatiserend is en Khan gedurende de eerste maanden van de UHP veelvuldig zeer ziek is geweest. En dat wordt al jarenlang geweigerd. Zie daarvoor ook punt 22 e.
Uit dit alles blijkt dat Wim Boer een spelletje met Nora Yörükseven speelt, zijn macht misbruikt en hiervoor dit jonge kind zonder blikken of blozen gebruikt.


Een dieper kijkje in de keuken van BJZ 
17. Bewijssstuk 12. Hier een impressie van wat brieven van BJZ. De toon is paternaliserend, dwingend, kleinerend en verstoken van enige empathie. Men beweert van alles, zonder enige onderbouwing en gaat op geen enkele vraag werkelijk in. Men verkondigt met stalen gezichten leugens. Maar directeur René Meuwissen vindt toch dat “er door BJZ zorgvuldig gehandeld wordt.” (punt g-ix). Hij legt alleen niet uit om wat voor zorgvuldigheid het gaat.
a. Augustus 2010: Wim Boer schrijft: “Bureau Jeugdzorg Rotterdam heeft geen enkele reden om te twijfelen aan de inhoud en waarheid van het Raadsrapport”  - Aangezien de klachten hierover gegrond werden verklaard, gebiedt de zorgvuldigheid dit te herzien.
b. “U wordt uitgenodigd voor een gesprek.”  Deze uitnodiging is nooit gekomen.
c. “Het is voor ons niet toegestaan om het complete dossier van Khan voor u te kopiëren. Wat wel mogelijk is dat u onder toezicht van de gezinsvoogd inzage kunt krijgen.”

Dit is een leugen, gezien internationaal recht waar beide juridische partijen, ouders en 'jeugdzorg' in dit geval beiden over dezelfde stukken moeten kunnen beschikken waarover een beslissing wordt genomen.  Dat is kennelijk bedoeld om informatie zoveel mogelijk achter te houden, ouders onmondig te maken.
In deze periode vinden het onderzoek en interactieobservatie plaats bij het KSCD. (Zie punt 16a). De signalen die Khan afgeeft, namelijk dat “hij veel onveiligheid voelt sinds de uithuisplaatsing”, worden zorgvuldig genegeerd.
d.  Oktober 2010: Nora Yörükseven wil een andere gezinsvoogd. Dit weigert teammanager Klaibeda, omdat “Het niet enkel om de persoon van de heer Boer gaat, maar om de hele organisatie van Bureau Jeugdzorg… Daarbij komt dat de heer Boer frequent contact heeft met Khan. De inhoud van dit contact is goed… voor Khan is het goed als er geen wisseling van gezinsvoogd gaat komen.”  Dit staat in schril contrast met de observatie van Trivium: “Opvallend was wel dat wanneer Khan werd gehaald door de gezinsvoogd, hij erg stil werd en een angstige houding kreeg.”  Bewijsstuk 16.  Klaibeda beweert dit met een stalen gezicht. Niet wisselen van gezinsvoogd is wel goed om Khan zo klein mogelijk te houden.
e. Klaibeda: “De spanningen ontstaan op het moment dat mevrouw Nora Yörükseven de grenzen overschrijdt…zo nodig zal er politieondersteuning door ons gevraagd worden.”  De cliënt (lees: gevangene) wordt met dreiging van geweld klein gehouden.
f.  Oktober 2010: Wim Boer schrijft: “zijn wij van mening dat een geheime plaatsing van Khan nog steeds gerechtvaardigd is”.  Er is geen gevaar dat moeder Khan iets aan zou doen, dus is dit niet gerechtvaardigd. (Zie punt 17g-i, Richard Korver). Verder heeft Wim Boer moeite met het kopieerapparaat “Gezien de grote hoeveelheid te kopiëren stukken kan het nog wel een paar weken duren…” - Traineren is een strategie die BJZ tot in de puntjes beheerst.
g. Zelfde brief: “Op 13 oktober 2010 heeft Khan wel degelijk zijn nieuwe t-shirt kunnen passen…”.  Tijdens één van de schaarse bezoekmomenten wilde Nora Yörükseven Khan een nieuw t-shirt geven en het even aanpassen. Khan werd luidruchtig door de gezinsvoogd grof verboden zijn t-shirt uit te trekken. Het moest er maar overheen. “Waarom?”, vraagt Nora Yörükseven;  “Omdat ik het zeg!”  Deze situatie komt ter sprake in een veelzeggend filmpje van DemetTV over deze casus, wat ik de lezer zeer aanraad te bekijken, en waar advocaat Richard Korver en BJZ-directeur René Meuwissen ook in voorkomen, ja, te zien zijn. Ook uit dit filmpje blijkt wat voor wolf in schaapskleren jeugdzorg is.


Richard Korver, in dit filmpje:
i. Khan wordt langer dan 20 maanden op een geheime plaats gehouden. Korver: '“Voor zoiets moet je wel overtuigend bewijs hebben, dat de ouder het kind iets aan zou doen.”  Dit is er niet, integendeel, Nora Yörükseven is bewezen een zeer liefdevolle moeder.'
ii. Een gezinsvoogd moet uit kunnen leggen waarom iets niet mag. Zomaar zeggen “Omdat ik het zeg”, is niet voldoende; ja, het is onpedagogisch.
René Meuwissen wordt in dit filmpje geïnterviewd:
iii. “Het heeft ermee te maken dat wij in moeilijke omstandigheden opereren. Vaak met dwang.”  De moeilijke omstandigheden worden door jeugdzorg zelf gecreëerd, door hun werkwijze van dwang en intimidatie, waarbij kinderen onterecht onder toezicht en uit huis geplaatst worden.  Jeugdzorgwerk kan veel makkelijker en bevredigender zijn, als men met respect met het gezin omgaat.
iv. “Ze zien ons liever vertrekken dan komen, omdat ze bang zijn dat hun kind uit huis geplaatst wordt.”-  Dit is een zeer terechte angst.
v. “Het vergt altijd zòrgvuldig onderzoek”. BJZ heeft kennelijk geen flauw idee wat werkelijk zorgvuldig en integer onderzoek betekent.
vi. “Het kan gebeuren dat ouders over een situatie anders denken.” - Arthur Gotlieb (Zembla) dacht ook anders over de situatie. Naar hem, noch naar ouders of kinderen wordt geluisterd.
vii. “Natuurlijk maakt BJZ ook weleens fouten, dat constateer je meestal pas achteraf. En in die zin is het ook belangrijk dat wij van onze fouten leren. Maar, ouders hebben ook altijd de gelegenheid om bij de rechter in hoger beroep te gaan. Er zijn genoeg mogelijkheden voor ouders, om het op een andere manier te laten rechtzetten”.  Het is opvallend dat hij niet zegt: “BJZ zal er altijd alles aan doen om fouten te herstellen.”  Het is opvallend dat hij vindt dat de ouders maar naar de rechter moeten gaan. Uit zichzelf herstelt BJZ geen fouten. Hiermee zadelt hij ouders EN de samenleving op met enorm veel kosten, stress EN lukt het BJZ de zaak te traineren EN kinderen weer langer in beheer te houden.
Over het Hoger Beroep schrijft advocaat Peter Prinsen: “'De ouders kunnen in hoger beroep gaan als zij het er niet mee eens zijn',  zo pleegt de Raad te antwoorden. Maar de Raad weet heel goed dat er – tot woede der ouders – in het jeugdbeschermingsrecht niet aan waarheidsvinding wordt gedaan. Dat reeds maakt het hoger beroep tot een schijnproces. En dan hebben we het nog niet eens over de lange duur van een hoger beroep, de ontoegankelijkheid voor de ouders van hun kinderen, die op een geheime locatie worden vastgehouden, de ontreddering van ouders en kinderen, de uiterst beangstigende lichamelijke onderzoeken die de kinderen in die vreemde omgeving moeten ondergaan, enz.."


Op de site van Peter Prinsen staat meer te lezen, dat hout snijdt:
1. Jeugdzorg weet uit elke kritiek over haar disfunctioneren munt te slaan, niet alleen klinkende munt (sinds Savanna weer honderden miljoenen, zonder enig blijvend effect op de wachtlijsten) maar ook meer ongecontroleerde macht…. En waar niet gecontroleerd wordt is het met de beroepsethiek gedaan…
2. Kinderbescherming heeft politiek, rechterlijke macht, academische instituties en publieke opinie (SIRE!) in een ijzeren greep.
Richard Korver:
viii. “Een enkele keer gaat het goed.. (hoe de gezinsvoogd met de situatie omgaat), …maar heel vaak zijn wij teleurgesteld in de kwaliteit, die BJZ aflevert.  Dossiers, die bestaan uit het slechte knip- en plakwerk…op die manier ontstaat er een totaal verkeerde indruk.”
De interviewer vraagt aan René Meuwissen een reactie op: “Als er fouten worden gemaakt, heeft dat hele grote gevolgen voor zo’n familie.”

René Meuwissen:
ix. “Ja, dat klopt, daarom moeten we ook héél zorgvuldig zijn. En kunnen we niet zorgvuldig genoeg zijn. En als er een fout gemaakt wordt, zullen we daarvan moeten leren. En met ouders daarover in gesprek gaan.”  Een onschuldige toehoorder denkt misschien dat het nog wel meevalt. Dat BJZ zorgvuldig met gezinnen omgaat en alleen een verzoek tot uithuisplaatsing doet, als het echt niet anders kan en de belangen en gevolgen zorgvuldig zijn gewogen. Maar bij BJzR {dat wel degelijk is gewaarschuwd door een deskundige per brief, die werd afgeschoven}  gaat het om een andere zorgvuldigheid: Het zorgvuldig uithuisgeplaatst houden van zoveel mogelijk kinderen. En daarin is Jeugdzorg Nederland wereldkampioen.
Nora Yörükseven in het filmpje:
x. "Maar het allerkwalijkst neem ik het de rechters, die klakkeloos alles wat BJZ hen voorschotelt voor waar aannemen. De rechter vraagt niet: 'Waar is het deskundigenrapport? Op basis waarvan beweren jullie dit? Wat doet mevrouw precies, dat er een onveilige situatie tijdens het bezoekuur ontstaat?' Er worden geen vragen gesteld, BJZ hoeft zich nergens voor te verantwoorden."
En daar heeft Nora Yörükseven volkomen gelijk in.
h. Op 2 maart 2011 schrijft Wim Boer: “Wij zijn van mening dat Khan gebaat is bij een klinische kinderpsychiatrische opname, waarin plaats is voor observatie en behandeling.” Dit op basis van het KSCD-rapport, wat niet onderbouwd was en waar het College van het NIP de grond mee heeft aangeveegd. Deze mening had dus inmiddels allang herzien moeten worden, gezien de “zorgvuldigheid” waar René Meuwissen zijn mond zo vol van heeft.
i. Zeer kwalijk, maar tekenend voor jeugdzorg, is wat Wim Boer verder schrijft: “Het beleid van ons is er niet op gericht om Khan terug te plaatsen bij zijn moeder. Daar Khan nog maar net 7 jaar oud is zouden we hem na het afronden van zijn behandeling een plaatsing in een pleeggezin danwel gezinshuis gunnen.”

i-i. Waarom is het beleid er niet op gericht? Staat in artikel 262 BW1 niet: “De stichting bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige”?  Hoe heeft BJZ deze wettelijke verplichting ingevuld? i-ii. Waarom zou Khan beter af zijn in een pleeggezin of gezinshuis dan bij zijn moeder?

i-iii. Wie krijgt hier geen vieze smaak van in zijn mond?
Wim Boer is een uitstekende jeugdzorgwerker, die het beleid van jeugdzorg uitstekend en zeer “zorgvuldig” uitvoert. De subsidie stroomt met elke uithuisplaatsing binnen, per jaar.
j. Op 3 mei 2011 staat er in een mail: “Fred van Zanten (gv van Khan) denkt dat er inderdaad veel dingen zijn misgegaan en dat het ernstig heeft ontbroken aan communicatie. Er is door verschillende instellingen een en ander beweerd, vermoedens uitgesproken en niet gechecked en daarna volgt knippen en plakken door die en gene. Moeder heeft van alles uit de kast gehaald om te bewijzen dat haar onrecht is aangedaan en Khan daarvan de dupe is geworden.”  Na deze mail, waar voor het eerst enig begrip voor het gezin Yörükseven uit blijkt, wordt deze gezinsvoogd plotseling in september 2011 “zorgvuldig” vervangen door Geraldine Wedervoort {die de [Thomas] Gordon-communicatiemethoden kennelijk geheel niet onder de knie heeft en niet aan concretie en uitleg wenst te doen. Hiervan zijn deskundige getuigen}.
k. In een contactjournaal uit deze periode staat:

    i. “Moeder zal moeten laten zien dat zij inzicht heeft in wat zij verkeerd heeft gedaan, bv. MKD, medicatie en vader. Dit om te laten zien of zij inzicht heeft en kan reflecteren op eigen handelen.”  Negatieve zaken verzinnen en dan afdwingen dat iemand het er mee eens moet zijn. Onmenselijk.
     ii. “Onze hypothese is dat wanneer moeder voldoende geïnformeerd wordt zij rustig zal zijn. Wij bekijken dit 4 maanden. Als moeder de strijd blijft aangaan door bv. op onverwacht momenten te bellen met allerlei instanties dan stoppen wij hiermee.”  En zo gaat BJZ met mensen om. Rustig houden onder dreiging. Mag een moeder geen informatie opvragen bij instanties?
     iii. “Als moeder vreemd gaat doen tijdens de telefoongesprekken wordt het gesprek stopgezet: ook de telefonische contacten.”  Vreemd?
      iv. “Onderzoek Khan door Bascule en Curium gaat voorlopig in de koelkast”. Dat was nou net het enige waar Khan wat aan zou kunnen hebben.
      v. “Wendy (Driessche) neemt contact op met 1 vd specialisten die aanwezig waren bij de expertbijeenkomst om te vragen naar wat hun indruk is uit het dossieronderzoek van de schade van het gedrag van moeder op Khan en vraagt ook naar de onderbouwing van hun advies m.b.t. de lage frequentie van de bezoeken moeder/Khan.”  In punt 18 wordt uitgelegd wat voor zet hiermee in dit afschuwelijke spel wordt gespeeld.


Horizon, o.l.v. dr. C. Kuiper: Laakbaar:
18. In mei 2011 wordt door het “Expertteam van Horizon”, o.l.v. dr. C. Kuiper, geheel op basis van de door BJZ aangeleverde informatie, (zie punt 17-j-v) zonder enig contact met de moeder een “advies” uitgebracht:
a. Khan in een pleeggezin laten verblijven
b. Jeugdpsychiatrische diagnostiek uitvoeren (nu al?)
c. Strak geregeld en heel beperkt contact moeder en kind (Goed voor hechting en de loyaliteit?)
d. Doorzetten verzoek ontheffing van moeder
e. Straatverbod instellen als moeder kind weg wil halen bij pleeggezin
f. Het gedrag van moeder wordt als psychopathologisch gezien.
Zonder enige contra-expertise, zonder met de moeder te spreken, slechts afgaand op het beeld dat BJZ van moeder schetst, waarvan de inspectie al constateerde dat dit niet klopte en dat bewust zeer negatief is, zonder enige interesse voor wat dit betekent voor het gezin Yörükseven spreekt dit “expertteam” hiermee het doodvonnis uit over het gezin Yörükseven. Deze werkwijze van Horizon is verbijsterend, uiterst laakbaar en verwijtbaar. Zoals gebruikelijk bij jeugdzorg en alle medespelers, neemt ook dr. C. Kuiper geen enkele verantwoordelijkheid, herstelt fouten niet en maakt zich er met een nietszeggend briefje “dat er eenmalig een advies is uitgebracht”  van af. Hoe intimiderend en gewelddadig er bij Horizon met jonge kinderen omgegaan wordt is overigens al bekend, zie hier.
Dit “advies” is precies wat BJZ wilde horen om moeder en kind verder van elkaar te kunnen vervreemden en wordt door de kinderrechter als zoete koek geslikt. Het zou mij niet verbazen als BJZ aan meerdere instituten “advies” heeft gevraagd, en het advies gebruikte wat voor BJZ het meest bruikbaar was. BJZ heeft hiermee de zaak rond en kan Khan nu tot zijn 18e jaar uit huis geplaatst houden. Bewijsstuk 13.


Lucertis
19. Op 11 september 2012 doet ook Lucertis psychodiagnostisch onderzoek bij Khan, gebaseerd op informatie van Geraldine Wedervoort en de pleegouders. In het rapport van het KSCD (punt 14) stond dat “Khan sinds de uithuisplaatsing veel onveiligheid ervaart”. Gezinsvoogd Geraldine Wedervoort verandert dat in “Khan heeft een instabiele gezinsgeschiedenis”, wat valsheid in geschrifte is. Deze valsheid in geschrifte van Geraldine Wedervoort wordt door het instituut Lucertis overgenomen en Lucertis wijdt de trauma’s van Khan aan zijn gezinsgeschiedenis. {En de rechters trappen er in!}  Lucertis kan geen stoornis vaststellen, maar ziet slechts wat symptomen, die “zouden kunnen duiden op…”  en stelt voor Khan een jaar te laten rusten in het pleeggezin. Lucertis doet een paar vreemde beweringen over Khan. Zo zou hij “niet wederkerig zijn, geen mimiek hebben, geen gebaren en zou geen vriendschappen aan kunnen gaan.”  Al deze beweringen worden door de filmpjes (punt 20) en de schoolrapporten van Khan tegengesproken. Bijna 2 jaar na de uithuisplaatsing spreekt Lucerits van een “instabiel opgroeiklimaat” {en de 'jeugdzorg wijt dit niet aan de vreemde pleegplaatsingen en seksueel misbruik daarin, maar geeft immer de ouders de schuld}.   Dat jeugdzorg voor een instabiel opgroeiklimaat zorgt, waarbij het kind in 1,5 jaar tijd 6 keer is overgeplaatst en op 5 verschillende scholen moest wennen, wat enorm veel onnodig leed en eenzaamheid veroorzaakte, wordt volledig genegeerd. De verantwoordelijkheid voor het “instabiele opgroeiklimaat” wordt volledig bij de moeder gelegd, die al bijna 2 jaar uit beeld is en waar geen enkel bewijs van is. Verder spreekt Lucertis in haar rapport over ouder/kind-problemen, zonder moeder en kind gezien of geobserveerd te hebben. Zeer laakbaar. Bewijsstuk 14.


Bezoekuren
20. In januari 2014 schrijft gezinsvoogd Geraldine Wedervoort dat Khan gespannen is voor en na het bezoek van zijn moeder. {In dat jaar hebben er slechts 8 uren/jaar bezoek plaatsgevonden}. Ze gaan bekijken of de frequentie nog wel gehandhaafd moet blijven!
a. Er is een heel mooi filmpje te zien van het gezin Yörükseven ongeveer een jaar voor de uithuisplaatsing gemaakt. Khan voelt zich volledig veilig bij zijn moeder, ze stoeien, Khan kruipt tegen zijn moeder aan. Waarom heeft jeugdzorg dit kapot gemaakt?
b. Steeds beweert men “dat Khan geen vriendschappen aangaat”.  Dit filmpje laat het tegendeel zien. En de gebruikelijke oplossing van jeugdzorg: Het kind door uithuisplaatsing afsnijden van zijn vriendjes.
c. Als je naar het filmpje kijkt van december 2013, “Khan hapneusje”, zie je een lief, kwetsbaar, intelligent kind, dat graag bij zijn moeder is en zie je een moeder, die uitstekend met haar kind omgaat en heel knap een feestje van het bezoekuur maakt.
d. Een ander filmpje, “met zijn oom erbij, praten over naar Turkije gaan”  laat zien dat Khan bang is te zeggen wat hij wil, waar de gezinsvoogdes bij is. Hij kijkt steeds opzij, richting gezinsvoogd, om te kijken of iets wel mag.
e. In een vierde filmpje zegt Khan tegen zijn moeder: “Altijd als ik op straat loop, denk ik dat ik jou zie”.  Hij mist zijn moeder verschrikkelijk en je maag draait ervan om als je beseft dat hem dit leed volkomen onnodig wordt aangedaan.
f. In deze ontroerende tekening “Khan zoekt mama tussen de mensen” ziet men de diepe eenzaamheid van dit kind.

g. Uit een vierde filmpje blijkt hoe hij onder controle gehouden wordt door pleegouders en BJZ. Hij mag niet alles in zijn dagboek schrijven!

h. Inmiddels is de frequentie verwaarloosbaar. Op 10 september 2014, zeer recent, mogen Khan en Nora Yörükseven elkaar weer zien, na een periode van 8,5 maand. Het kind is gestraft voor de 'ongehoorzaamheid' van moeder. Ik citeer uit een bericht van moeder: “Tijdens dit bezoek kwam Khan zwaar huilend binnen met rode ogen en toen ik hem vroeg waarom hij huilde zei hij: “Snap je dan niet waarom ik huil, ik heb je zolang niet mogen zien”...  Omdat ik tegen gezinsvoogdes Geraldine Wedervoort een klacht heb ingediend, werd het   bezoekuur door de nep-gedragswetenschapper begeleid. Die een grote vriendin van Geraldine Wedervoort is. Voordat Khan kon zeggen waarom hij huilde had ze al gezegd, zonder hem uit te laten spreken, dat, (met Khan op een afstandje) “Khan zou huilen uit angst voor mij”. Terwijl Khan 5 minuten later in de bezoekkamer de waarheid zei... Khan mocht geen genegenheid uiten want volgens haar “was Khan nu groot en knuffelen was niet stoer en hij was bang van mij en moest daarom naast haar blijven staan”. Ik heb het gehele bezoekuur opgenomen, ook dat Khan zei: “Ik houd van jou” en mij bij afscheid een kus gaf... tot haar ongenoegen!”
   o-   Wat een prachtige kus!
   o -  Tijdens dit bezoekuur komt aan de orde waarom Khan UHP is. Khan zegt dat hij bij zijn moeder niet mishandeld werd en dat er geen vervelende dingen bij zijn moeder thuis gebeurden. Jeugdzorg zal het hem wel verteld hebben, maar “waarom hij niet thuis kan wonen, weet hij niet, maar BJZ weet het wel.”   W. Driessche zegt: “… We hebben een aantal eisen aan u gesteld waar u niet aan mee wilt werken. We vinden dat u niet altijd even goed voor de belangen van Khan heeft gezorgd. Daarom vinden wij dat Khan niet bij u kan wonen. Dit heeft de rechter getoetst en daar wil ik nu verder niet op ingaan”.   Ook is tegen Khan prematuur gezegd, dat Nora Yörükseven van het ouderlijk gezag is ontheven en niets meer over Khan te zeggen heeft.  G.w. W. Driessche bevestigt dit. Op een gegeven moment zegt Driessche dat het bezoekuur beëindigd moet worden. Nora Yörükseven vraagt aan Khan of hij ook wil dat het beëindigd wordt. Khan zegt 'wijselijk': “Dat beslist jeugdzorg”. Nora Yörükseven vraagt nogmaals wat Khan zelf wil. Weer hetzelfde antwoord: “Jeugdzorg beslist”.
    o-i.  Khan is thuis niet mishandeld, er gebeurden geen vervelende dingen thuis.
    0-ii.  Khan mag zelf niets vinden, hij moet gehoorzamen en napraten wat jeugzorg hem voorkauwt.
    o-iii. Welke eisen bedoelt Driessche? Op welke gronden zijn deze gebaseerd? Als dit niet duidelijk is, hoe kun je dan meewerken? Concretie werd nimmer gegeven ondanks de daartoe strekkende vragen van moeder.
    o-iv. Hoe zijn de belangen van Khan door zijn moeder geschaad?
Hier zou een rechter eens duidelijk antwoord op moeten eisen.
Een kind, dat voortdurend tegen zijn moeder opgezet wordt, geïntimideerd en gemanipuleerd wordt en vooral leert te gehoorzamen aan BJZ, is natuurlijk gespannen als hij op die manier zijn moeder ziet. Die spanning komt door jeugdzorg. De frequentie omlaag brengen hoort bij de stapsgewijze vervreemding van zijn moeder, waar jeugdzorg naar toe werkt. Bewijsstuk 15.


Verzonnen problematiek
21. De gezinsvoogd, Geraldine Wedervoort, BJZ Rotterdam, schrijft keer op keer in het Plan van Aanpak dat Khan “problematiek” heeft {en de rechters trapten er in} èn 'omdat Nora Yörükseven deze problematiek niet erkent, kan Khan niet naar huis.' {Deze drogredenering is voldoende om rechters te manipuleren!}. Er is geen stoornis bij Khan geconstateerd en deze kan dan ook niet erkend worden, noch de problematiek die eruit voort zou vloeien. De “specifieke behoeften van Khan”  bestaan dus ook niet. Hieruit blijkt dat de moeder beter inziet wat Khan nodig heeft, dan de gezinsvoogd. De gezinsvoogd wil natuurlijk helemaal niet inzien wat Khan werkelijk nodig heeft: Wonen bij zijn moeder en met rust gelaten worden. Bewijsstuk 18.
Als:
a. een 6-jarig kind met geweld uit huis wordt gehaald;

b. zeer grof behandeld wordt bij Trivium (bewijsstuk 16);
c. 6 keer overgeplaatst wordt;
d. te horen krijgt dat “zijn moeder beestjes in haar hoofd heeft” (bewijsstuk 17);
e. slechts 1 uur "per maand" {zijnde enkele uren per jaar} onder begeleiding zijn moeder mag zien en dit jaar 8,5 maand afgesneden was van zijn moeder;
f. sinds februari 2010 is afgesneden van zijn hele familie en zijn oude vriendjes;
g. zijn moeder hem niet mag troosten of knuffelen als hij huilt;
h. hij bij zijn pleegouders niet naar buiten mag en in feite een gevangene is,
i. voortdurend aan allerlei onderzoeken wordt blootgesteld om maar een stoornis te kunnen vinden;
j. hij door jeugdzorg en pleegouders duidelijk geïntimideerd en gemanipuleerd wordt, ( Er is een opname van een bezoekuur van 27 maart 2013 waar Khan vertelt dat de pleegouders samen met de gezinsvoogd gezegd hebben dat Nora Yörükseven “foute dingen gedaan zou hebben”),
dàn wordt het kind enorm veel psychisch leed aangedaan. Er is geen enkele goede reden om niet gewoon op te houden met hem dit leed aandoen.


Uitgelicht: Trivium
Als we de verslagen van Trivium lezen, valt een aantal dingen op. Khan huilt veel ’s nachts, zelfs in zijn slaap en wordt niet getroost, maar streng toegesproken. De troost van zijn moeder wordt hem onthouden. Hij plast in zijn bed. Dit heeft natuurlijk met de gespannen toestand te maken, waar jeugdzorg verantwoordelijk voor is. I.p.v. liefdevol met dit kleine kind om te gaan, wordt hij ervan verdacht het “expres” te doen. Als hij zeer ernstig ziek is, krijgt hij veel medicijnen te slikken, zonder dat Nora Yörükseven daarvan op de hoogte wordt gesteld en haar fiat hiervoor geeft. En weer mag zijn moeder hem niet troosten. Jeugdzorg gaat zeer liefdeloos met kinderen en ouders om.


Bijzonder curator
Speciale aandacht moet er ook zijn voor de bijzonder curator (BC), een persoon die het kind bij zou moeten staan, doch enkel een juriste, geen deskundige op ontwikkelingspsychologische gebied. In 2012 verzocht BJZ de rechter om een bijzonder curator, want 'de belangen van Khan waren in het geding'. Nora Yörükseven had hier geen vertrouwen in, maar ging toch akkoord. Helaas bleek Nora Yörükseven hier gelijk in te hebben. Uit de opmerkingen van deze persoon, mr. J. Smits, blijkt, dat ook zij volledig voorbij gaat aan het verlangen van Khan om bij zijn moeder te zijn, de gezinsvoogd nabrouwelend. Dit verlangen van Khan zou centraal moeten staan en daar zou aan gewerkt moeten worden. Maar de bijzonder curator heeft geen onafhankelijk standpunt. Zij vindt “dat de pleegouders een rol spelen in het leven van Khan en dat moeder naar de toekomst moet kijken”.  Dit betekent: Khan tot zijn 18e bij de pleegouders en geen terugplaatsing. Gefaseerde terugplaatsing, waar 'glaswol' de grondslag was van uithuisplaatsen, en Nora in een schone flat kwam te wonen, was deskundig-gezien het beste alternatief geweest. De rol van de moeder wordt geminimaliseerd en de wensen van Khan genegeerd. Het zou “verwarrend” voor hem zijn (Waar deze 'kennis' vandaan komt is vaag; hoe 'pedagogisch'!). Uit alles blijkt dat Khan de uithuisplaatsing totaal niet begrijpt. Khan zou in een loyaliteitsconflict zitten. Bij goede begeleiding bij terugplaatsing zou dat helemaal geen probleem hoeven te zijn. Jeugdzorg ontkent zijn loyaliteit aan zijn moeder en de bijzonder curator praat dit na. Een misser. Bewijsstuk 18.

Ontheffing (Beëindiging gezag)*
22. Dit jaar van schrijven - enige jaren her - werd het doel van BJZ bereikt: Nora Yörükseven is van het ouderlijk gezag ontheven op 19 juni 2014. Bewijsstuk 19.
Er valt te lezen:
a. Moeder komt steeds achter de verblijfplaats van Khan en vormt daarmee een bedreiging voor de veiligheid en ontwikkeling van Khan. Een moeder is op zoek naar haar vermiste kind en er is geen enkel bewijs dat zij een bedreiging vormt voor hem. Wederom karaktermoord. De handelwijze van BJZ is een bedreiging voor hem.
b. Sinds hij in het huidige pleeggezin woont, maakt hij een positieve ontwikkeling door. Voordat hij uit huis geplaatst werd, ontwikkelde Khan zich volkomen normaal. Er is geen enkel bewijs dat hij zich niet positief ontwikkeld zou hebben als hij thuis was blijven wonen. Overigens wordt niet met Khan gesproken en kent niemand zijn gedachten hierover. De enige die weet wat Khan wil, is zijn moeder, dankzij stiekeme opnames.
c. Khan vraagt vanwege zijn problematiek om een specifieke aanpak:  Er is geen problematiek bij hem geconstateerd en nergens blijkt dat de pleegouders over speciale opvoedvaardigheden beschikken. Uit de interactieobservatie blijkt dat moeder uitstekend bij Khan’s ontwikkelingsbehoeften aan weet te sluiten
d. De Raad is van mening dat moeder keuzes maakt die tegen de belangen van Khan ingaan. Moeder vecht op een bewonderenswaardige manier tegen jeugdzorg, tegen de karaktermoord die ze op haar plegen en weet dat Khan bij haar hoort. Niet bij pleegouders. Haar verzet is volkomen natuurlijk. De strijd werd door jeugdzorg geïnitieerd en moeder zal niet opgeven. Zij maakt geen keuzes die tegen de belangen van Khan ingaan, maar die tegen de belangen van jeugdzorg ingaan. En de macht van jeugdzorg is momenteel nog zo groot, dat jeugdzorg haar leven en dat van Khan al bijna 5 jaar kapot mag maken en daar mee wegkomt.


Hoger beroep – Verweer BJZ*
23. Op 2 oktober 2014 diende bij het Hof het Hoger Beroep tegen BJZ. BJZ heeft een verweerschrift geschreven. Bewijsstuk 20.
a. De gronden voor de verlenging van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn nog altijd aanwezig: De gronden zijn niet duidelijk. (Ze zijn ondanks de vragen nimmer concreet gemaakt, ook met getuigen bij de gesprekken op het bureau!). BJZ blijft het rapport van het KSCD gebruiken, waarvoor de psychologe van het NIP een waarschuwing kreeg.
b. De moeder zoekt steeds de strijd op:  Allicht, haar kind is - zonder valide motivering - geroofd.
c. Moeder stagneert het proces om tot goede diagnostiek voor de minderjarige te komen: Bijna 5 jaar na de uithuisplaatsing, met mondjesmaat contact tussen moeder en kind, met vele onderzoeken waarin geen problematiek kon worden vastgesteld, stelt BJZ dat moeder het proces stagneert. Hoe kan een rechter hierin meegaan?
d. Zij blijkt onvoldoende inzicht te hebben in de opvoedingsbehoeften van de minderjarige: Ik daag BJZ uit deze opvoedingsbehoeften eens precies te omschrijven. Dat kunnen ze namelijk niet! En waarin schiet het inzicht van de moeder precies tekort?
e. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat moeder geen behandeling zal opstarten als die geadviseerd wordt: Dit is een flagrante leugen, waar getuigen en correspondentie het goede tegendeel bewijzen. In 2011-2012 heeft Nora Yörükseven hemel en aarde bewogen om onderzoek naar het gezin te laten doen door De Bascule. In een brief van haar advocaat staat: “Ik verneem … of u het ertoe zal laten leiden dat Khan samen met cliënte opgenomen wordt voor observatieonderzoek door de afdeling Gezin en Gezag van de Bascule.”  Vervolgens beweert BJZ doodleuk dat De Bascule geen onderzoek kan doen naar de interactie tussen Khan en zijn moeder. Dat De Bascule dit soort onderzoek wel degelijk doet, kan men nalezen. Uit een beschikking van 18 november 2013 blijkt dat BJZ zowel moeder als Khan had moeten aanmelden bij De Bascule, bv. een ‘Herenigingstraject’. Dit heeft BJZ tot op heden nagelaten en dus kan gesteld worden, dat BJZ - onder inspanningsverzuim - zelfs geen behandeling opstart als dit geadviseerd wordt. Ook blijkt uit een lijst afspraken, die door kinderrechter van Driel opgesteld is, dat BJZ onderzoek uit had moeten zetten bij PsyQ. En niet bij een ander. Ook dit heeft BJZ nagelaten. Ook staat er in een fax van de advocaat van het gezin Yörükseven aan Lucertis van 3 mei 2012: “…mevrouw Nora Yörükseven zal meewerken aan het volledige onderzoek door Lucertis van haar zoon Khan, zo lang Lucertis het nodig acht.”  Maar door het gestelde van BJZ, de foutieve onderzoeksvragen, wordt weer een verkeerd beeld geschetst; BJZ wordt niet op zijn vingers getikt en mag Khan uit huis geplaatst houden. Bewijsstuk 21.
f. Moeder geeft geen inzicht in haar psychische gesteldheid en zodoende ook niet in haar thuissituatie. In een rapport van INDIGO uit 2012 schrijft psycholoog Roelofsen: “...patiënt ondervindt klachten in verband met de omstandigheden waarin zij momenteel zit… zoals somberheid, verdriet en moeite met slapen. …..echter voldoet patiënt niet aan het minimale aantal symptomen dat vereist is om de diagnose depressie te stellen.”   De somberheid en het verdriet, die Nora Yörükseven begrijpelijk ervaart sinds haar zoontje uit huis is geplaatst, duiden niet op een depressie. Verder kan een psycholoog op afstand een thuissituatie niet beoordelen. De gezinsvoogd had dit gedaan op 5 oktober 2011 en deze had moeten werken aan terugplaatsing om zo de samenleving de enorme kosten te besparen die hier weggegooid worden. De inspectie stelde eerder al dat uit psychiatrisch onderzoek bleek, dat moeder geen psychiatrische problematiek heeft. BJZ blijft - als niet-diagnostisch-bevoegde - uitgaan van de hypothese van de op dit gebied ondeskundige S.Schermer. Zoals de leidinggevende van Arthur Gotlieb (Zembla) over hem schreef, dat hij “een zonderling” was en “duidelijk niet in orde”, zo vult jeugdzorg de dossiers met “hypotheses”. Met een “zorgvuldigheid”, waar directeur en goedprater René Meuwissen trots op is. Bewijsstuk 20.
g. Wijziging in de verblijfplaats..bij de moeder is niet in het belang van het kind: Terugplaatsing naar de moeder is geen “wijziging in verblijfplaats”, is zeker in het belang van dit jonge kind en de bewijzen daarvoor zijn overweldigend. Hij houdt van zijn moeder, die hem een veilig thuis geeft. Jeugdzorg geeft hem geen veilig thuis. (Zie nogmaals bewijsstuk 11)
h. Jeugdzorg betwist dat er sprake is van onrechtmatig handelen van haar zijde: Dit hele artikel spreekt hierover voor zich. (Bewijsstukken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).

i. Bovendien worden de kinderbeschermingsmaatregelen elk jaar door de rechter getoetst: Dat dit uitsluitend gebeurt op de door jeugdzorg aangeleverde dossiers, waarin zorgvuldig naar OTS en UHP wordt toegewerkt, is inmiddels bekend. De kinderombudsman Dullaert, prof. Hoefnagels en hoogleraar Ido Weijers hebben al korte metten gemaakt met dit gebruikelijke prutswerk, waar in feite voortdurend valsheid in geschrifte in wordt gepleegd [Noten 17-19].

  Noot 17:   http://www.ouderverstoting.nl/artikelen/PHoefnagels_14102002_verscheurde_kinderen.htm#Disclaimer
  Noot 18:   http://www.dekinderombudsman.nl/92/ouders-professionals/publicaties/rapport-is-de-zorg-gegrond/?id=325
  Noot 19:   http://www.idoweijers.nl/Bijlage%203.%20Huyer,%20Weyers.pdf
j. Nora Yörükseven heeft zichzelf verdedigd door de rechter te vragen wat de gronden voor uit huis plaatsing zijn en wat de vermeende “problematiek” van Khan is en de door BJZ vermeende behoeften van Khan waar zij niet aan kan voldoen. Op pagina 22 van het Plan van Aanpak staat dat “Khan 4 keer per week met zijn vaste vriendje speelt”  en op pagina 27 staat dat “Khan geen vriendschappen kan aangaan en als BJZ daar niets aan doet Khan een “psychopathologie” zou kunnen ontwikkelen”.  Waar gaat dit over? Dit is gewoon een verzinsel waar Khan mee opgezadeld wordt. En als Khan, zoals BJZ dat sinds 4 jaar beweert, “problematiek”  heeft waarom is dan niet allang behandeling ingezet???
k. Daarop gaf de gedragsdeskundige W. Driessche, die Khan’s verdriet tijdens een bezoekuur bagatelliseert en hem zo vernedert (punt 20), als antwoord, “dat Khan nu geen problemen heeft maar later wel kan krijgen”. (De jojo van 'jeugdzorg').
l. Nora Yörükseven antwoordde daarop dat alle kinderen dan maar uit huis geplaatst moeten worden om te kijken of ze een probleem kunnen ontdekken wat misschien later kan komen! Ook heeft Nora Yörükseven de brief van Dirven (RvdK, punt 12) van 11 mei 2011 aangehaald. In deze brief schrijft dhr. Dirven dat het gezin Yörükseven “onder de zware maatregelen hebben geleden”. Nora Yörükseven: “Het leed gaat sinds 4 jaar onverminderd door. BJZ blijft oude, onjuiste informatie gebruiken en manipuleert Khan met negatieve info over mij. Zo beweert BJZ dat Bascule geen onderzoek kan doen omdat ze aan Bascule de verkeerde vraag hebben gesteld: “Beslissingsdiagnostiek”. Dat doet De Bascule inderdaad niet omdat dat een juridische vraag is. Bascule doet zeker wel ouder-kind onderzoeken. Dan hebben de bijzondere curator, de Raad en BJZ het erover dat ik 'onmachtig' zou zijn! Waarin zou ik onmachtig zijn? En wie zijn zij? Psychologen die Khan en mij hebben geobserveerd en onderzocht? Ik verwijs u naar productie 2 waarin een medisch dossier is te lezen van kinderpsychiater mw. Rijnberk van RMPI. Zij geeft aan de toenmalige huisarts aan, dat “toen zij ons had gezien, zij geen zorgen zag..” Als een kinderpsychiater dat zegt, wat hebben zij er nog aan toe te voegen?”


Geen enkele zichzelf respecterende rechter zou met al deze vage praat van BJZ/G.I. akkoord mogen gaan, maar vragen moeten stellen:
1. Wat zijn precies de gronden voor het verzoek uithuisplaatsing?
2. Wat heeft BJZ/G.I. precies sinds 15 februari 2010 gedaan om de gronden op te heffen?
3. Waarom vraagt BJZ/G.I. wederom minimaal 30.000,- euro om het kind weer een jaar langer uit huis geplaatst te houden, zonder behandeling?
4. Wat doet BJZ/G.I.  precies voor dit geld in deze zaak?
5. Waarop zijn de beweringen van punten c,d,e exact gestoeld?

En bij onvoldoende overtuigende antwoorden moet BJZ/G.I. - op bevel van rechter - onmiddellijk terugplaatsen.
Maar dit gebeurt niet. De rechterlijke macht blijft volledig in gebreke. 'Jeugdzorg' is zo getraind in het uithuisgeplaatst houden van al die ..tigduizenden kinderen, dat ze dit riedeltje kunnen blijven herhalen en erop vertrouwen ermee weg te komen. En als er eens een rechter anders beslist, kunnen ze zijn uitspraak gewoon negeren. Ook daar komen ze altijd mee weg. (Wanneer het Hof een terugplaatsing eist, wordt nog dezelfde dag bij de gewone rechtbank een spoed-uithuisplaatsing per fax aangevraagd). Ze krijgen bij een andere rechter wel weer hun zin.
    De Nederlandse jeugdzorg speelt met  

   duizenden gezinnen een gewetenloos spel
Pleegouders
In het belang van Khan worden hun namen niet genoemd. Khan heet nu ook anders.
24. De pleegouders van Khan schrijven in het Plan van Aanpak een evaluatie, al zijn dezen geen deskundigen: (Bewijsstuk 22).
   a. Khan heeft sociale en emotionele beperkingen: Er is niet bekend wat de sociale en emotionele beperkingen zijn en dit wordt niet onderschreven door school.
   b. Khan heeft spanningen voor een bezoek van zijn moeder: Dit is logisch, zie punt 18 (Loyaliteitsconflicten dankzij 'jeugdzorg').
    c. Khan heeft veel ondersteuning en begeleiding (structuur) nodig: Op school krijgt hij geen extra begeleiding, omdat hij dit niet nodig heeft (jojo). Ook deze bewering van pleegouders wordt niet onderschreven door school. Bovendien is er geen enkel bewijs dat moeder die niet kan geven. Integendeel, uit de interactieobservatie (punt 12f) blijkt dat moeder daar heel goed toe in staat is.
    d. Khan kan na een bezoek erg ontregeld zijn als het bezoek vervelend is verlopen: De bezoeken zijn een feestje voor hem en zijn moeder. Het is dan ook logisch dat afscheid nemen erg zwaar is. Als er al vervelende momenten zijn dan is dat omdat Nora de eerste 15 minuten van het bezoekuur moet vechten tegen de indoctrinaties van Khan met onwaarheden van pleegouders en BJZ dat zij geen goede moeder was en Khan daarom UHP is.
    e. Khan kan zich helemaal verliezen in onderwerpen die hem interesseren. Pleegouders stoppen hem hierin: Hiermee geven deze pleegouders blijk van een gebrek aan inzicht in hoe een kind leert. Zij komen niet tegemoet aan zijn natuurlijke leergierigheid en belemmeren deze zelfs.
    Wat opvalt is een totaal gebrek aan empathie, begrip en mededogen. Wat ook opvalt is dat de pleegouders op geen enkele manier blijk geven van speciale vaardigheden, die noodzakelijk zouden zijn om Khan te begeleiden, en die zijn moeder zou missen. Alles wat zij doen, kan zij ook. En de liefde tussen moeder en zoon kan nooit vervangen worden door de pleegouders, en zeker niet door pleegouders, die een negatief beeld van het kind schetsen zoals een niet-bestaande “sociaal-emotionele beperking” en daarmee zorgvuldig karaktermoord plegen op Khan.

 

School
In het belang van Khan wordt de naam van zijn school niet genoemd.
In de schoolgids schrijft de IB-er: Ouderbetrokkenheid is voor mij een ouder die ook de weg weet te vinden naar school wanneer hij of zij een hulpvraag heeft. Een ouder die vraagt of ik kan meedenken met een probleem dat zich thuis (pleegsetting bij lange UHP) voordoet.
25. De school van Khan beweert dat dit alles een zaak is tussen BJZ en Nora Yörükseven.
Dit lijkt een redelijke opstelling van school. Men gaat er vanuit dat wat de rechter heeft bepaald, namelijk dat Khan zijn moeder eenmaal per maand mag zien onder begeleiding, gegrond is. Alleen, na lezing van dit artikel en bestudering van de bewijsstukken, kan men niet meer wegkijken van het feit dat BJZ Khan willens en wetens van zijn moeder vervreemdt, om hem maar zo lang mogelijk uit huis geplaatst te houden.
Het Algemeen Dagblad heeft eens een artikel geplaatst over de school, met een foto van Khan erbij, zonder dit van tevoren met de moeder te bespreken. Vogens school een “emissie”. Onzorgvuldig.
Nora Yörükseven probeert al heel lang een gesprek met de IB-er te krijgen, maar dat is tot op heden geweigerd. Onzorgvuldig. Omdat zij recht op informatie heeft, heeft Nora Yörükseven een klacht ingediend en is in haar gelijk gesteld op 30 juni 2014. Maar tot op heden is de uitspraak van de rechter genegeerd en is er zelfs geen rapportgesprek in juni geweest. Sterker nog, de school heeft aangifte tegen Nora gedaan wegens laster en smaad omdat zij een verslag (uit 2012) van de IB-er had gepubliceerd. Nora had de school 1,5 jaar lang om dit verslag verzocht maar kreeg het pas toen zij een klacht had ingediend. In het verslag staat een incident uit maart 2012 omschreven. Daaruit blijkt niets van angst van Khan voor zijn moeder. In tegenstelling tot de beweringen van pleegouders 'dat Khan sinds de dag van het incident op school bang van moeder zou zijn'.
Wordt het niet tijd om anders met deze zaak om te gaan en moeder uit te nodigen en te kijken wat school kan doen? Uit liefde voor het kind? Soms vergt dat moed. Is dat erg?
Ik zou school de volgende vragen willen stellen:
    a. Hoe kunnen jullie in deze lastige situatie moeder en zoon helpen?
    b. Hoe kan aan de ouderbetrokkenheid van moeder invulling gegeven worden?
    c. Hoe kan met Khan een vertrouwensband opgebouwd worden? Met het veilige gevoel dat wat hij zegt, niet gedeeld wordt met derden en dus ook niet met BJZ?
     d. Hoe kunnen jullie Khan EN jezelf recht in de ogen blijven kijken?
Deze vragen stel ik niet aan de hoofdpersonen in dit horroverhal, omdat ik denk dat zij te verziekt zijn door het jeugdzorgsysteem om daar nog ontvankelijk voor te zijn.

Onderaan een nawoord anno 2018*.
Slot
Er is in dit verhaal geen liefde, geen medemenselijkheid, geen integriteit of professionaliteit aan de kant van jeugdzorg en ketenpartners te vinden. Door alle partijen wordt samengewerkt om dit gezin kapot te maken. Zijn dit allemaal mensen zonder hart? Moeten we dit in het licht bezien van groepsdruk, omdat het makkelijker is mee te praten dan de rug recht te houden? Heeft men niet geleerd van het Stanford-gevangenisexperiment dat iedereen in staat is in een sadist te veranderen, afhankelijk van de rol die men speelt? Enerzijds denkt de mens dat hij overal straffeloos mee wegkomt en anderzijds staat hij onder druk van een groep. Daarnaast is waarschijnlijk ieder mens geneigd in apathie te vervallen wanneer men in een onderdanige rol wordt gedwongen. En dit alles gekoppeld aan de nog immer diep-gewortelde slavenhalersmentaliteit, waarbij men vooral uit is op eigen gewin? Hoe dan ook, onaanvaardbaar is dit alles zondermeer. Zacht uitgedrukt.
Een aantal zaken is nog belangrijk om te beseffen:                            $$$$$
>>  Alle salarissen van al deze mensen en al deze acties, worden met belastinggeld betaald. De vergoeding voor een OTS bedraagt ruim €7000,- per jaar. De vergoeding voor een UHP tussen de €30.000 -- € 80.000 per jaar.

De pleegzorgvergoeding bedraagt belastingvrij ruim € 500,- per maand. Per jaar stroomt op dit moment dan ook €4.000.000.000,- naar jeugdzorg. Dit bedrag kent geen plafond. Hoe meer ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, hoe meer jeugdzorg ontvangt. Zonder dat er ook maar enige verantwoording over afgelegd hoeft te worden. Ook kost iedere rechtszaak enorm veel geld. (Schatting: € 15.000. Oplossing: Vanaf 1 januari 2015 mogen kinderen zonder inhoudelijke meting en valide tussenkomst van de rechter uithuisgeplaatst worden). En daar komt nog bij alle kosten van de schade die jeugdzorg aanbrengt. Want als je leven zodanig kapot gemaakt wordt, volgen er vele slapeloze nachten, depressies, werkeloosheid, niet meer kunnen functioneren, waardoor er uitkeringen en therapieën nodig zijn. Dus een enorme hoeveelheid mensen wordt aan het werk gehouden, met het kind als basis. En deze mensen zijn niet begaan met het kind, maar met hun baantje.


>> Besef dat dit artikel op internet verschijnt, gekopieerd gaat worden en niet meer verdwijnt. Op een dag zal slimme Khan, nu 10 jaar oud, dit artikel lezen. Hoe zal Khan dan naar al deze mensen kijken, wetende dat zij willens en wetens hebben meegewerkt aan oudervervreemding en kindbeschadiging, wat in feite kindermishandeling is?
>> Kinderen van elke leeftijd mogen de rechter een brief sturen. Vanaf 12 jaar mogen ze hun mening geven in een “kindgesprek”. Het is zeer belangrijk dat een kind zijn rechten kent.
>> Met mijn boerenverstand vraag ik me af wanneer de minister van VWS, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de misstanden binnen jeugdzorg, en dat zijn er heel veel, een diepgravend onderzoek naar de praktijken van jeugdzorg start, de verantwoordelijken ter verantwoording roept, en kinderen, die onterecht uit huis zijn geplaatst, zoals Khan, weer naar huis terug laat gaan.
>> Nederland heeft behoefte aan een integere NZA. En óók aan integere jeugdzorg.


Maar zolang de gezinsvoogdij Kafka-verhalen schrijft naar de rechters op basis van uit de duim gezogen meningen en verdraaide feiten is integere jeugdzorg een utopie.
Ik heb grote bewondering voor Nora Yörükseven, die uit liefde voor haar zoon met enorm veel moed de macht van jeugdzorg trotseert om haar gezin in ere te herstellen en ik dank haar voor haar vertrouwen om dit alles te delen.
Kik de Jong  

 

http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/karaktermoord/ met samenvattende beknopte uitleg èn bewijsstukken gelinkt.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andere site met bewijsstukken:   https://norayorukseven.wordpress.com/about/ .

*:    Hoe gaat het nu anno 2018?

Jeugdbescherming regio Rotterdam Rijnmond (G.I.) lijkt het kindobject te misbruiken door de moeder als het ware te 'pesten'.

 'Pesten':

Zelfs ouders die geen gezag meer hebben, hebben, waar er geen rechterlijk bevel ligt dat er geen informatie verstrekt mag worden, recht op belangrijke informatie m.b.t. het kind in diens ontwikkeling (BW1:377c);  dat lijkt bij een G.I. geen automatisme te zijn:   moeder moet een Wbp-verzoek doen en veel meer moeite om eens per jaar iets aan vage informatie te verkrijgen; de wettelijke termijnen worden met smoesjes door de voogdij overtreden, en niet een beetje maar maanden!

 

De teamleider (ofzo) bericht moeder dat de aanvraag is doorgestuurd naar de ene persoon die nu weken met vacantie is,  en wanneer die terug komt, krijgt moeder een mail dat deze de aanvraag terug stuurt naar de teamleider (ofzo) die nu weken met vacantie is, en daarna blijkt dat de aanvraag naar het bestuur en dan weer naar de directie gestuurd moest worden (vergelijk Awb2:3 met de doorzendplicht en 2:4 m.b.t. het behandelen zonder vooringenomenheid) of wordt gezegd dat moeder er geen recht op heeft (ondanks de wet en besluit rechter) of dat het naar haar advocaat gestuurd zal worden, die niets ontvangt dan dat moeder er toch geen recht op heeft.     Maanden gaar er overheen; en moeder moet hen herinneren aan haar legale verzoek, ook legaal en pedagogisch verantwoord omdat de opgroeiende over vier jaren waarschijnlijk moeder weer zal spreken hoe alles verlopen is onder  valse historie van dossiers  in de G.I..

 

Degelijke streken, te samen met dat moeder en kind maanden het contact met elkaar moet missen door gelijkvormige onpedagogische smoesjes, blijven voorkomen en bouwen een heel dossier op,  waar de  Inspectie  (Gezondheidszorg &  Jeugdzorg) met oog op wat de opgroeiende later zal ontdekken en hoe het zich dan zal gaan voelen in de identiteitsfase niet naar omkijkt.

Dus niet de gevoelswaarde en ontwikkeling van het kind staat voorop, doch het saboteren van de rechten en rechtvaardigheidsgevoel van de betrokkenen.

 

Wat heeft de jeugdbescherming te verbergen?

Wat willen rechters niet zien en erkennen?

In een zwaar jeugdzorgrapport naar de  rechter  staat in wollig dik document dat Khan na 6 jaren nog niet goed is gehecht aan de pleegouders, volkse pleegouders met tatoeages en dubieuze houding.   Maar de laatste bladzijde, die bladzijde die de rechter leest om het advies van de G.I. af te stempelen in diens controlefunctie, staat dat het ‘al beter gaat’ met Khan, alsof het bij moeder niet goed ging. De rechters laten zich door hun civiel niet lezen misleiden door jeugdzorgrapportages, ondanks dat o.a. de Kinderombudsman in 2013 (‘Is de zorg gegrond?’) bewezen heeft dat er veel fouten in staan. Ook dr. Cora Bartelink meldt (1-2-2018) dat de jeugdzorg onevenwichtig veel afgaat op persoonlijke meningen van de sociaal werkers alias jeugdzorgprofessionals: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschap-tegen-jeugdzorg-1 . Dat roept om het voortzetten van die genoemde fouten. Besluitvormingsprocessen in het civiele en sociaal domein zijn zeer speculatief zònder het degelijk diagnostisch meten op hoger niveau en wel in de gezóndheidszorg (BIG; WGBO; IVRK 24 lid 1).

 

Verzwegen werd dat de uithuisplaatsing was wegens de allergieproblemen door glaswol uit de defecte suskast (het geluiddempend materiaal om autoverkeergeluid van buiten te dempen in de ventilatieopening), glaswolsnippers waartegen volgens de  ARBO-wet  werknemers beschermd dienen te worden.   De G.I. deed bij de rechter de twee monsters, waarin dat bouwkundig bewezen werd, af als dat er maar twee glaswolsplìnters gevonden waren; het verdraaien van grote monsters in kleine, verwaarloosbare splinters, is een regelmatig voorkomende truc (die dossieronderzoekers zien) waar rechters ook in trappen.

 

Ook verzwegen werd dat de invallend huisarts aan levende allergenen had gedacht en niet aan minerale allergenen zoals glaswol dat ook jeukt en roodheid veroorzaakt op de huid;  dit mocht dus eigenlijk niet als vraag tot mogelijke 'parasietenwaan' vervormd worden door niet-diagnostisch bevoegde jeugdzorgwerkers!  Maar ze deden het!:

Moeder kreeg het etiket 'parasietenwaan'  opgedrukt door dit sociale domein en rechters! Net zo onzinnig en ondiagnostisch als  PCF.

 

De valse bewering van 'overmedicatie' ("intoxicatiegevaar") is onzin waar de moeder gewoon de middelen van de voorschrijvende, invallend huisarts gebruikte, naast wat zeer verdunde homeopathische middelen die geen overmedicatie kunnen geven. 

Het beëindigen van gezag was niet op deze gronden beslist alsof deze 'bedreigingen' niet waren opgelost, maar op basis van onwetenschappelijke  smoesjes  die niet aangetoond werden.  Moeder mocht wat zeggen, maar haar inbreng en bewijs werd genegeerd mee te wegen op de weegschaal van Vrouwe Justitia.  Een  deskundige  (getuige) van moeder mocht de rechtszaal niet in van de RvdK en/of gezinsvoogdij.

 

Tevens viel op – maar niet de opeenvolgende rechters voor verlening OTS+UHP  – dat de gezinsvoogd beweerde dat kind niet naar huis kon, destijds, omdat het zgn. een hechtingsstoornis had, al was er geen diagnose en werd er geen therapie daarop ingezet, en autisme, waar eveneens geen diagnose van was of therapie op werd ingezet.  Kind huilde wel veel door het vreemde uithuisplaatsen en overplaatsen.

Ook een leuke manier van ‘pesten’:   De G.I. motiveert haar wens naar de rechter en haar uitstellende afwijzingen m.b.t. Wbp en omgang(sbelang) met heel oude, verjaarde ‘feiten’, terwijl moeder verboden wordt om over deze historie te praten omdat “ze naar de toekomst moet kijken”.    Natuurlijk is het pijnlijk voor de (gezins)voogdij om geconfronteerd te worden met hun fouten en die weer met smoezen te moeten afdekken.  Pijnlijker is dat waar moeder op de gevoelsbeleving, het inlevingsvermogen, van de jeugdzorgprofessional een beroep te doen met “hoe zou u het vinden wanneer uw kind op een vermoeden zou worden weggevoerd?”, dan komt in de rapportage te staan: “moeder bedreigt de professional”.    Zo kan je als ‘professional’ wel alles verdraaien om ouders gevaarlijk te doen lijken.  Zeker wanneer je als ‘professional’ daar dan ook aangifte van doet.  Zeker wanneer de inspectie daar niet naar omkijkt.

Waar onder toezicht van een maatschappelijk werker van moeder een kort telefoontje met Khan goed en pedagogisch-verantwoord verloopt, noteert de voogdij dat moeder moet leren om het kind niet te emotioneren; contact zou zo schadelijk zijn voor de opgroeiende.  Bewijst de G.I. zo niet hoe onpedagogisch ze met kinderen met kind-ouderband omgaan?

 

Waarom???

Waarom mag een betrokken ouder (BW1:247)  daarover niet bezorgd zijn, wanneer we BW1:247 en kinderrecht 24 lid 1 daarmee vergelijken qua ouderlijke inzet?   De G.I. bleef de moeder verwijten dat ze ‘ziekelijk streed’ en dat dit het kind zou schaden. Vergelijk dat eveneens met het rapport waarin bleek dat de opgroeiende Khan na 6 jaren nog steeds problemen ondervindt van diens huidige pleegsetting.

Waarom dus worden mondige ouders die voor het veilige ontwikkelingsbelang van het kind opkomt, met informatie- en bezoeksverzoeken, zo pestend tegengewerkt?

Waarom wordt door de jeugdrechter geloof gesteld in het woordje 'professional', terwijl een academicus toch weet dat er niveaus bestaan, en dat een slager ook een professional is, maar ook niet bevoegd tot diagnostiek of hulpverlening?!

Waarom worden wetenschappelijke bevindingen niet door jeugdrechters meegewogen, zoals die van Gresser of Doyle: https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/wertenschap-kind-oudercontact-schaden-is-schadelijk/gresser-vertaald-onderzoek/   of   https://jeugdbescherming.jimdo.com/kwaliteit/meer-doyle-wetenschap/.?

 

Waarom.....   De rechter wil dat niet zeggen en hamert af in gok-geloof op wat de laag-opgeleiden vanuit het sociaal domein voorschotelen.

De Inspectie ziet toch niets aan wat ouders inbrengen aan bewijs. Het kind lijkt geen recht te hebben op het meest optimale hulptraject, dat moeder wil, het kinderrecht op echte gezondheidszorg naar IVRK artikel 24 lid 1.**

 

 

 

 

 

Wanneer er zovele ouders klachten hebben over 'waarheidsvinding', het gebrek aan ópen diagnostiek  tot hoogwaardiger bepalen van een hulptraject, al of niet onder dwang,

verwordt het jeugdzorgniveau niet tot een schadelijke traditie?

 

 

 

Worden ouders niet met emoties, bedreigingen, intimidatie en valse verslagen gechoqueerd tot deze gevoelens, die ze vervolgens nìèt mogen uiten, nìèt mogen laten zien als bewijs van een foute bejegening  en insinuatieve bewijsvoering door de G.I.? Waar ouders dit laten zien, wordt dat verdraaid tot een bewijs van hun onkunde ouder te zijn. 

De rechter trapt er in.

De inspectie kijkt weg.

 

Pesten...

Fraude...

Met alle recente wetenschappelijke inzichten,

en met de recente discussie over (diagnostische) waarheidsvinding in de jeugdzorgketen, 

mogen we ons terecht afvragen:

Quis custodet ipsos custodes?

Wie bewaakt de bewakers?