Verantwoordelijksheidsstelling per Exploot aan politici, 2019.

1.     Eerst de brief van AZF aan de Tweede Kamer en fracties ter herinnering en onderbouwing, een jaar na het exploot, omdat de laatste tijd er veel wetenschap en onderzoek wijst op de desastreuze situatie voor kinderen die een omgangs-OTS, een machtiging UitHuisPlaatsing -- zonder diagnostisch onderzoek en zonder brede voorlichting aan ouders -- hebben verkregen of mid- of high-care nodig hebben (die de diagnostisch-onbevoegden weigeren te verstrekken).

2.     De exploot en Aansprakelijkheidsstelling (geanonimiseerd) aan de wetmakers, met enkele reacties die clichématig afschuivend genoemd mogen worden. Daar is waarschijnlijk 'confirmation bias' (door hypocognitie en gebrek aan wetenschappelijk zelfreflectie toepassen?) oorzaak van, maar er kunnen ook vreemde gewetenloze werkgelegenheidsbeschermingsredenen voor zijn.

3.     Extra's.


De veel te weinige reacties op het exploot en het vervolg staan  hier, en dat is beschamend  (link) voor de politici.


1.    Aan:  Tweede Kamer der Staten-Generaal   (Nederland)

T.a.v. fracties en commissies VWS en Rechtsbescherming (J&V)

Postbus 20018

2500 EA  Den Haag

       Afdeling

:   Adoptiezaken (nazorg)

 

 Contactpersoon

:   Tj.W. Strubbe

 

         Datum

:   1 december 2020

 

  Onze referentie

:   2020.12.01 TwK/TjS

 

    Uw referentie

:   Jeugdzorg

 

         Inzake

:   Exploot aan Kamerleden 2019-12-05 èn urgentie schade voorkomen

Geachte volksvertegenwoordigers,

 

Bijna een jaar geleden kregen alle Tweede-Kamerleden een exploot aan huis, rond 5 december 2019. Een verantwoordelijkheidsstelling dat ze niets wetenschappelijk, inhoudelijk deden aan de enorm vele schadelijke miskleunen die de jeugdbescherming draaiende houdt.

 

Op 28 november 2011 schreef de SSF (Stichting Samenwerkingsverband & Familierecht) de brief op https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/ , met enige voorbeelden waarmee jeugdzorgwerkers hun beschuldigingen aan ouders ter verkrijging van een beschermingsmachtiging aandikten.

 

Dat gebeurt nog steeds. En rechters zijn geen orthopedagogen of diagnostisch bevoegd. Ook negeren rechters de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) LJN BD1113, om ook als bestuursrechter de inbreng van de ouders (BW1:247 met IVRK 24 lid 1) te onderzoeken.

 

Daarom schreef de AZF op 8 juni 2020 deze brief: https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/brief-aan-tweede-kamer-2011/brief-wegkijken-van-wetenschap/ , met constructieve wegingsvragen of Kernvragen voor aan de kinderrechters. Het is de politiek die daaraan actief kan werken tot uitvoering en ter bescherming van kinderen die onterecht en op suggestieve kracht een beschermingsmaatregel worden binnengehaald en zo kwetsbaar worden.

 

Op de site https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/mythen-bij-jeugdzorgmeten/ zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verzameld met betrekking tot hoe jeugdzorgwerkers onder hypocognitie vooraf reeds kinderen beschadigen, valse herinneringen inplanten, hoe bijvoorbeeld gehechtheidsinterventie vooraf aan een beschermingsbeslissing de maatregel kan doen voorkomen, en de reeks wetenschappen die allen vonden dat een beschermingsmaatregel ernstig schadelijke aspecten kent die veelal schadelijker zijn dan de vermeende bedreigingen van de ontwikkeling van het kind die de diagnostisch-onbevoegde jeugdzorgwerkers en gezinsvoogden denken te zien in de korte contacttijd.

De bronnen zijn daarin vermeld.

 

Internist Prof.dr.med. Ursula Gresser  schreef en vertelde in 2015 dat kinderen ziek worden waar ze weggeplaatst worden van één of beide ouders. “Na deze publicatie kunnen rechters niet meer zich verschuilen door dit kindbelang te negeren.  De rechter (of gezinsvoogd) die nu nog contactbeschadigend handelt, handelt willens en wetens kind-beschadigend, een vorm van ‘institutionele kindermishandeling’.  Contactsabotage naar ouder[s] maakt kinderen na de scheiding [ook door uithuisplaatsen] ziek", zegt Ursula Gresser….

En daarin staat deze internist niet alleen:  https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid {Dat is inhoudelijke wetenschappelijke informatie!!!}.

 

Na de exploot is er niet geanticipeerd op deze melding van grote schade, die ook weer veel gevolgkosten met zich mee brengt!

De onderzoeken van LOC  en NJi  (en tot zover ook de Kwartiermakers) voor een degelijk Actieplan ter verbetering van Feitenonderzoek van jeugdbescherming hebben de wetenschappelijke inzichten aan de kant van de jongeren en ouders níét meegenomen in de conclusies. Dat negeren is onwetenschappelijk, zeker waar en aangetoond is dat dit tot kosten en schade aan het kind leidt!

 

We hopen zo u beknopt  te hebben geïnformeerd, en vragen in uw Kamervragen meer de wetenschap te gebruiken om vage ministeriële antwoorden te voorkomen. - Er moet nu inhoudelijk iets gebeuren, zoals de kinderrechters informeren. Ook het CPB roept daartoe op.

 

Uit meerder onderzoek volgde dat drie op de vier jeugdzorgkinderen niet  het optimaal passende hulptraject verkregen – verre van dat –  en zelfs één of beide ouders moesten missen in de opvoeding.

 

- Merk op dat jeugdzorg geen jeugdhulp is noch (jeugd)gezondheidszorg, en dat het EHRM (2019) in arrest sprak van "institutionele kindermishandeling".  De jeugdzorg gebruikt vaag of niet-gedefiniëerde woorden zoals "kindermishandeling" of "onveiligheid" zonder bewijs of zonder  relativering voor de rechtsvinding.  De codificatie van BW1:255 lid 1 en lid 4 zijn te vaag om deskundigen en ouders houvast te geven het kind te beschermen conform kinderrecht IVRK art. 24 lid 1 en art. 25 bij verlengingen.  [De rechterlijke macht is lastig aan te schrijven met wetenschap die tegen die van de jeugdzorgketen zelf  in gaat].

 

Met vriendelijke groet, 

               TjS..                       Zie punt 3.   


2a.   Exploot van 5 december aan Kamerleden 2019

 

Per EXPLOOT

 

uit te brengen aan:  [Alle] KAMERLID,  geb. plaats,  wonend Plaats

Namens:   NAAM        wonende te  PC PLAATS.

 

Schrijver van dit stuk is reeds 24 jaar ouder-ondersteuner in Jeugdzorg- en Kinderbeschermingszaken en ondersteunt in deze een groep ouders van uit huis geplaatste kinderen die de Tweede Kamerleden aansprakelijk houden voor het volgende.

 

Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd. Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Daarom deze

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING.

 

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

 

De Tweede Kamer is de wetgevende vergadering en maakt dus wetten die het splitsen van gezinnen door instanties die zich ‘jeugdzorg’, ‘gecertificeerde instelling’ en andere frivole benamingen hebben, mogelijk maakt.  Deze instellingen krijgen de vrijheid om rapporten samen te stellen die vol staan met gewoonweg onwaarheden, onderbuikgevoelens en meningen. Menig rapport is hierover reeds geschreven om er enige te noemen:

-        Nationale Ombudsman [i.c. kinderombudsman Marc Dullaert]: 'Is de Zorg Gegrond?'  van 13-12-2013,

-        Rapport van de Commissie Winters/{De Winter, Geweld onder toezicht},

-        Over het seksueel misbruik binnen de jeugdzorg het Rapport van de commissie Samson, hierbij aangetekend dat de schokkendste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders Bureau Jeugdzorg er zo slecht van af zou komen’! Hieruit bleek ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’!

 

Eveneens kan genoemd worden het proefschrift van dr. R. Clarijs met de titel 'De Tirannie van Jeugdzorg', duidelijke taal!

 

Menig  brandbrief  van  kinderrechtenadvocaten is aan de Tweede kamer verstuurd, o.a. in 2016 en 2018.  Allen zijn volledig genegeerd door de Tweede Kamer.

 

U, als wetgever, heeft dit onrecht mogelijk gemaakt {in wetgeving en uw stem}.

 

De Jeugdwet 2015 is zeer [vaag] breed geformuleerd.  In weze kan iedere ouder ten prooi vallen aan willekeur. Zorg mijden wordt ook al gezien als kindermishandeling (zie het boek van Truus Barendse (stichting KOG)  ‘De Jungle van Jeugdzorg’ en ‘De Jungle van de Jeugdzorg na 1-1-2015’). 

 

Rechters nemen de meningen van de jeugdzorg-industrie klakkeloos over om tot maatregelen te komen; U, als parlementariër, negeert alle klachten van ouders, reeds tientallen jaren lang en verschuilt zich achter ‘de rechter heeft beslist’.

 

Als een van de weinige landen ter wereld is er in Nederland geen enkel orgaan dat de rechterlijke macht controleert, U, als parlement, heeft dat tot op heden tegengewerkt dan wel de vraag hierom genegeerd. De controle op naleving van art. 1-262 BW gebeurt geheel niet.

 

Art. 1:262 BW

De G.I. heeft tot taak mee te werken aan:

-        te zorgen voor hulp en steun om de concrete bedreiging weg te nemen   {brede voorlichting, overleg, en cursus e.d.}

-        de ouder zo veel mogelijk in zijn ouderlijke verantwoordelijkheid te laten   {  ,,  }

-        de gezinsband met het kind en ouders te bevorderen     {kindbelang vroeg, en ook rond identiteitsfase}

 

Het negeren van dit artikel door de G.I.  heeft tot gevolg dat UHP eindeloos verlengd worden, hetgeen ronduit een grote financiële beloning voor de G.I. oplevert:  de omgekeerde wereld dus!

 

-        Sinds 10-09-2019 is door het EHRM  (ECHR 306-2019) vastgesteld dat het scheiden van kinderen en ouders door toedoen van de instanties die in Nederland 'jeugdzorg' dan wel 'Gecertificeerde Instellingen'  (G.I.) worden genoemd te beschouwen is als [institutionele] kindermishandeling.

 

-        Het hierboven aangehaalde arrest betrof enige zaken van Noorwegen. Noorwegen behoort tot de EU. In Nederland zijn de zaken met betrekking tot kinderen overeenkomstig: 'social workers', in Nederland medewerkers van Veilig Thuis (VT), G.I., SAVE en Kinderbescherming (RvdK), maken rapporten op, waarbij  de waarheidsvinding {ofwel diagnostieke gronden} geheel ontbreekt: hiervoor is menig rapport geschreven en dit beeld blijkt ook uit de vele klachten van ouders {en schrijven van wetenschappers; zie punt 1 van deze site}.

 

-        Rechters negeren meestal hetgeen ingebracht wordt door ouders, rechters maken deel uit van de 'keten jeugdzorg baseren zich op rapporten van de jeugdzorgsector, waarbij ieder onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist of BIG-geregistreerde gedragsonderzoeker ontbreekt, en bijvoorbeeld de jeugdzorgsector middels extra geld voor iedere Onder Toezicht Stelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Het geldelijk belang van die jeugdzorg-instellingen is zeer groot: een paar extra 'risico's' noemen in rapporten leidt meestal tot extra gelden voor hun zelf!

 

-        De vergelijking met de Noorse 'Social workers' en hun keten komt bijna volledig overeen met de Nederlandse jeugdzorg-keten, alleen met dat verschil dat in Noorwegen 1500 UHP-kinderen zijn bij 5 miljoen inwoners, in Nederland 48.000 op 17 miljoen = (een humanitaire ramp).

 

-        Nederland is lid van de EU en heeft het EVRM [en IVRK] in een ver verleden geratificeerd.

 

-        In Nederland dienen derhalve mensenrechten, zoals verwoord in het EVRM en de handhaving daarvan zoals voortvloeiend uit de jurisprudentie van het EHRM te respecteren.

 

-        Gezien het grote aantal uit huis plaatsingen van kinderen, 48.000 jongeren die niet thuis kunnen wonen, aldus recente berichten in de media, alsmede het feit dat er nog maar liefst 2500 pleeggezinnen gezocht worden (1-11-2019 in de media) lijkt er geen afname van het aantal uit huis geplaatste kinderen in zicht te zijn.

 

-        Gezien de rijksoverheid de plannen heeft 1 miljard euro extra aan jeugdzorg te besteden (rijksoverheid.nl), dit terwijl de geldkraan volledig dichtgedraaid dient te worden. Immers perverse  financiële perikelen ten aanzien van pleegzorg zijn nu juist de aanleiding tot zoveel kindermishandeling.

 

-        Het EHRM heeft bepaald dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven met zijn of haar ouders.

 

-        Medisch is recentelijk door (prof.dr.med. U. Gresser / Duitsland)  aangetoond dat het zeer schadelijk is voor kinderen om gescheiden te zijn van zijn of haar ouders.

 

-        Het risico op ouderverstoting [CAPRD] is in een zeer grote mate aanwezig bij UHP-kinderen.

 

-        Ook doen wij een beroep op artikel 382 RV en eisen herroeping van de  jeugdzorg-keten vonnissen, voor 10-12-2019.

 

-        Door rechters is veelvuldig art. 8 EVRM, het recht van een kind op familieleven, niet gerespecteerd.

 

-        Op MENSENRECHTEN kan altijd een rechtstreeks beroep worden gedaan!

 

-        Door de rechtsgang, waarbij de rechters vooroverleg hebben met de jeugdzorginstanties en juist hun rapporten als 'waarheid' worden beschouwd en ouders verweer  grotendeels wordt onthouden, is er geheel geen sprake van respect voor art. 6 EVRM, de 'eerlijke rechtsgang'.

 

-        Een gerede eis is dan ook dat de verantwoordelijke, de wetgever, de kosten van herstel van de hereniging van gezinnen, voor zijn rekening neemt en NIET ouders laat opdraaien voor extra juridische kosten als gevolg van het gedrag van de overheid c.q. onze wetgevers.

 

-        U als lid van de wetgevende macht bent verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrecht die uit uw handelen en wetgeving voortkomen.

 

-        De 'parlementaire onschendbaarheid' is niet van toepassing op mensenrechten.

 

U bent derhalve verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten die voortkomen uit de door u goedgekeurde wetten.

 

Conclusie: 

aanbieder van dit exploot,  NAAM XxxXxXstraat  no,   PC-PLAATS,  Tel.: 06-xxxx,  e-mail xxxxx@gmail.com,

houdt  u derhalve aansprakelijk voor het aan ca. 48.000 uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed en is gaarne bereid om dit leed, schending van MENSENRECHTEN, waar u dus (mede) verantwoordelijk voor bent, toe te lichten in een persoonlijk gesprek op een in redelijk overleg te bepalen plaats, waarbij hij eventueel 1 of 2 van te voren aangekondigde medestanders zou willen meebrengen, en hoopt op uw uitnodiging daartoe en buiten dit uiteraard op de spoedige terugkeer van de uit huis geplaatste kinderen, vóór KERST!

 

Bij het uitblijven van een adequate reactie uwerzijds overwegen wij, de groep ouders en ik, de schending van mensenrechten, zoals die reeds meer dan 100 jaar voortgaat in Nederland, voor te leggen aan een Internationaal Strafhof (Den Haag dan wel Genève), waarbij wij u, zoals eerder gesteld, persoonlijk verantwoordelijk stellen.

 

Als toelichting op dat laatste memoreer ik enige items van artikel 7 van het  Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof:

1.     Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder misdrijf tegen de menselijkheid elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking, met kennis van de aanval:

… …

d.    Deportatie of onder dwang overbrengen van de bevolking  (In Jeugdzorg: uit huis plaatsen en kinderen isoleren van ouders en familie).

e.   Gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht (‘gesloten plaatsing’ of ‘jeugdzorg plus’: kinderen worden beroofd van al hun sociale contacten en contact met hun ouders en familie).

… …

             g.   Verkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of elke andere

             vorm van seksueel geweld met vergelijkbare zwaarte; (‘seksueel misbruik is structureel aanwezig in de jeugdzorg’/ rapport

             Samson).

… ...

i.     Gedwongen verdwijning van personen (Hoeveel kinderen verdwijnen er niet, voor jaren, onder het mom van

‘plaatsing op geheim adres’? {UHP}).

… …

              k.    Andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijke schade aan het

              lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen (zie de schade door UHP en splitsing van gezinnen, veroorzaakt

             door ‘jeugdzorg’, zie als wetenschappelijk bewijs de stukken van prof. R. Gardner (geestelijke schade) en prof. dr. U. Gresser

             (toonde lichamelijk schade bij kinderen aan door scheiding van kind--ouders).

 

     1`.     Voor de toepassing van het eerste lid:

a.   betekent “aanval gericht tegen de burgerbevolking”: een wijze van optreden die met zich meebrengt het meermalen plegen van de in het eerste lid bedoelde handelingen tegen de burgerbevolking ten uitvoering of voortzetting van het beleid van een Staat of organisatie, dat het plegen van een dergelijke aanval tot doel heeft; ...

- Tot zover het verkorte citaat van het Statuut van Rome, de cursieve toevoegingen behoren daar niet toe.

 

Gezien het jarenlange beleid in uithuisplaatsingen, dat inmiddels is toegenomen tot 48.000 uithuisgeplaatste kinderen en de verwachting dat er nog voor het komend jaar 2500 extra pleeggezinnen ‘noodzakelijk’ zijn, lijkt het gezin-splijtende beleid van de Nederlandse Staat structureel en langdurig te zijn.

Ik spreek hier de hoop uit dat het niet tot een strafvervolging zal hoeven komen en u haast maakt van het aanpassen van de wetgeving alsmede de indiening van een wet met de inhoud ‘spoed terugplaatsing van kinderen’, ‘spoed uit huis plaatsing bleek al jarenlang immers ook mogelijk!

 

Uiteraard heeft onze groep ouders ook al contact gehad met the Nordic Commission of Human Rights en met Marius Reikeras, de advocaat die met de procedures bij het EHRM begon.

Wij raden u aan de video van prof. Heertje over 'Jeugdzorg'' (https://www.youtube.com/watch?v=zn2Mal2VVAQ ) en van de arts Nico  Mul, ouder-ondersteuner (https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk)  eens te bekijken: het is nog steeds actueel!

Bijgevoegd treft u enige uitleg aan inzake ‘Hoe komen kinderen in de jeugdzorg?’

        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

           Geacht Parlementslid, Kabinetslid, Beste Burger,

Wij zijn de ouders van onterecht uit huis geplaatste kinderen. Wij zijn onze kinderen al jaren kwijt. Wij zijn slachtoffers van ‘Jeugdzorg’.

 

U zult denken als Nederlandse burger dat een normaal gezin nooit te maken zal krijgen met Jeugdzorg, dat dit enkel mensen zijn met problemen die zorg ontvangen van de overheid. Niets is echter minder waar! Ieder kind en iedere ouder kan anno 2019 te maken krijgen met 'Jeugdzorg'. Hoe dat precies zit wil ik u graag uitleggen:

De naam “Jeugdzorg” is zeer verraderlijk.  Jeugdzorg is een misleidende term.  Waar dit impliceert dat er zorg wordt geleverd, gebeurt dit niet en staan kinderen en hun ouders in de kou {Jw3.2 lid 2}.  Jeugdzorg is in wezen een wolf in schaapskleding.

 

De meeste mensen die met Jeugdzorg te maken hebben gehad zullen dit beamen. De term jeugdZORG wordt gebruikt om de burger zand in de ogen te strooien. Jeugdzorg doet zich voor als ZORG, maar in wezen is het repressie. {Zie artikel 3.2 lid 2 van de Jeugdwet}.

Zodra U als ouder  te maken krijgt met jeugdzorg, verandert  uw leven als ouder  binnen enkele dagen in een Hel. 

U zult denken ‘Hoe komt een ouder dan in aanraking met jeugdzorg?’

 

Nou dit is heel gemakkelijk. Een enkele  anonieme melding bij Veilig Thuis van een buurman kan genoeg zijn. Een melding van  jaloerse broer of zus, vriend vriendin kan uw gezin ook fataal worden. Een melding van een leraar waarmee U een woordenwisseling heeft kan ook al voldoende zijn. Erger nog: binnenkort worden de 'aandachtsfunctionarissen' binnen scholen geïntroduceerd, die speciaal kinderen gaan screenen op kindermishandeling, want in iedere klas MOET minstens 1 mishandeld kind zijn, waarbij de signalen zijn: geen goede kleding, vuile schoenen en eventueel een beschimmelde boterham....

 

Zodra er een (anonieme) melding is gedaan bij Veilig Thuis en de brief van Veilig Thuis in uw brievenbus ligt, dan is uw gezin letterlijk in gevaar.

onVeilig uiThuis  zijn de scouts van Jeugdzorg; zij gaan actief op zoek naar 'Kindermishandelaars'{voor kindobjecten}.  Sinds 1 juli 2014  is er de Meldcode Kindermishandeling die per 1 januari 2019 wederom is aangescherpt. Een echte heksenjacht van de overheid op ouders {en kindobjecten} is gaande.

Zie ook Zembla 'Verdachte ouders'.  Hier werden kinderen bewust op het randje van de dood gebracht, alleen en uitsluitend om ouders vals te kunnen beschuldigen, volledig aangestuurd door VT!

Een en ander alleen vanwege de perverse financiële prikkel van de jeugdzorgketen (professor Heertjes / video 6 mei 2014) en in diverse artikelen, o.a. van de advocaat mr. ir. P. Prinsen / www.peterprinsen.nl [of: Advocatencomité].

 

Als U de definitie van kindermishandeling leest in de jeugdwet, dan is iedere ouder 'Kindermishandelaar':

    Totale willekeur regeert.

Emotionele verwaarlozing is immers  ook verwaarlozing.  De meeste uithuisgeplaatste kinderen zijn  {naar bewering}  "emotioneel verwaarloosde kinderen".   Maar wat is  emotionele verwaarlozing nou precies?   Met de definitie emotionele verwaarlozing kan men iedere ouder vangen.   Een autoritaire ouder maar ook een lieve ouder kan een emotioneel mishandelaar zijn, deze geeft namelijk dan niet voldoende grenzen aan en dit werkt ook beschadigend.   Maar wie bepaalt of U een emotionele kindermishandelaar bent van uw eigen kind?    Juist ja, de zorgwerkers die werk nodig hebben.   Zij creëren werk ten koste van uw leven en ten koste van uw gezin. 

 

Zodra Veilig thuis eenmaal het oog op uw kind heeft laten vallen dan bent U de klos. Het vergrootglas gaat nimmer van U af. 

Vervolgens komt een zogenaamd 'Raadsonderzoek', waarbij de ronduit leugens van VT worden overgenomen en aangedikt. Veelal verschijnt ook nog de zin: 'De gedragsdeskundige maakt deel uit van ons team'.  Dit moet de illusie wekken alsof er enig gedragsdeskundig onderzoek verricht is. - Dit is ronduit niet waar: de gedragsdeskundige heeft meestal noch ouders noch de kinderen gezien en al helemaal geen onderzoek verricht {conform de beroepscode van orthopedagogen of van dat niveau}!

Sterker nog: veelal wordt zijn of haar naam angstvallig geheim gehouden, uit angst voor tuchtklachten wegens 'oordelen zonder enig onderzoek'!  {In strijd met beroepscode van niveau en van artikel 24 lid 1 van het VN-kinderrechtenverdrag}.   Vervolgens.... zal U denken:  Als Veilig Thuis [AMHK] mij nu typeert als 'kindermishandelaar' van mijn eigen kind dan kan ik de Rechter toch wel uitleggen dat ik dat niet ben? Ik hou van mijn kind!

 

Niets is minder waar. De kinderrechter doet niet aan Waarheidsvinding.   Zij neemt het dossier van Veilig Thuis en de Raad van de Kinderbescherming klakkeloos over in haar vonnis, sterker nog, zij houdt voorbesprekingen met {de juridische wederpartij} Veilig Thuis over wat uw anonieme melders gemeld hebben.

De rechtszitting tot ‘machtiging uit huis plaatsing’ [mUHP] is in wezen een schijnvertoning: de Raad komt met zijn zogenaamd deskundigenrapport, de ouders die zeggen dat het een stelletje bij elkaar geraapte leugens, indrukken, vooroordelen en onderbuikgevoelens zijn {zonder zwart-op-wit-bewijs}, worden gewoonweg aan de kant geschoven. U krijgt het vonnis thuis gestuurd.

Boven het schijnvonnis wat U thuisgestuurd krijgt, staat ‘In naam van de Koning’.   Dit vonnis is over (zowat) de hele wereld rechtsgeldig. U kunt uw kind niet meer zomaar meenemen naar het buitenland zonder zwaar gestraft te worden. Er volgen vermissingsberichten van uw kind in de dagbladen en Interpol wordt over de grens ingezet. Haalt U uw kind stiekem op bij het pleeggezin, dan krijgt U te maken met het ‘high expert politieteam’ van de jeugdzorg. U wordt direct hardhandig ingerekend. Vaak wordt er dan ook nog een melding gedaan door een Jeugdzorg-medewerker die dan in het nieuws brengt hoe hardhandig wij wel niet met hem zijn omgesprongen.

 

Het resultaat is voor de jeugdzorg industrie bereikt: hun inkomen is voor de komende paar jaar gewaarborgd: meer dan € 60.000,- per jaar 'omzet' dankzij een paar leugens, over de rug van uw kind!

Vanaf dit moment is uw kind vaak op een geheime locatie. U krijgt uw kind nog slechts weinig te zien, soms 1 maal in de 5 maanden een uurtje op het kantoor van Jeugdzorg of de Raad van de kinderbescherming. De pleegmoeder voedt, kleed en geniet financieel voordeel van uw kind. Uw kind is een verdienmodel geworden van jeugdzorg. U krijgt uw kind nooit meer terug, wat U ook doet en wat U ook schrijft aan de kinderrechter. Vanaf  dit moment bent U een van onze  groep geworden. U bent een slachtoffer van Jeugdzorg! U bent een ouder van een onterecht uit huis geplaatst kind. Welkom in onze Hel van de institutionele ouderverstoting en leugens! U bent ongewenst onbetaald draagmoeder geworden voor pleegouders en als dank wordt u letterlijk financieel en emotioneel gemarteld door kinderrechters en de jeugdzorgketen via de leugenfabriek genaamd Jeugdzorg.

U bent letterlijk binnen enkele maanden na de melding van veilig thuis een paria geworden. U loopt zonder uw kind op straat de hele buurt kijkt U raar aan. Er is geen moeder meer die contact met u opneemt. Er zal wel iets met U zijn. U zult wel raar gedaan hebben tegen uw kinderen. Nederland heeft toch een gedegen Rechtssysteem? Je kinderen worden je toch niet zomaar afgenomen? Maar als U antwoordt: De Nederlandse rechters doen niet aan waarheidsvinding? Dan kijkt iedereen U raar aan!

 

U vraagt zich af:   Waarom overkomt mij dit?   Had ik mijn kind nou maar beter gekleed, had ik het huis nou maar beter opgeruimd. Dit gegeven vreet aan U. Maar in werkelijkheid bent U slachtoffer geworden van de perverse prikkel van Jeugdzorg (lees: Jeugdzorg tirannie). Het verdienmodel op uw kind betaald van uw eigen belastinggeld. De ontwrichting van uw gezin betaald door de Staat. Een uit huis geplaatst kind levert de zorgsector per jaar meer dan € 60.000,- /jaar op. Uw kind is dus tonnen zorggeld waard geworden. Er is veel geld gemoeid met het feit dat U uw kind niet terug krijgt. Stel je voor dat Uw kind terug thuis komt. Dan verliest de zorgketen enorm veel inkomsten. Nu wordt er aan een stuk door gelogen over U door de instanties, genaamd de leugenfabriek “U bent gewelddadig”, “U bent psychisch”, “U bent autistisch”, U kunt het zo gek maar het wordt U in de schoenen geschoven. Dit staat allemaal in uw dossier (zeer veel bewijs circuleert in onze groep en op internet).

Welkom in de hel van:  JEUGDZORG-SLACHTOFFERS

Kort samengevat:

Enige meldingen, indrukken, leugens, wraak-meldingen en 'signalen', waarbij de volstrekte  willekeur  aanwezig is (zie bijvoorbeeld onze 3 prinsesjes in Den Haag: als hùn ouders 1 week op 24uur-reizen zijn, dan is er niets aan de hand.  Als een gewone ouder een oppas heeft voor 1 of 2 dagen en eventueel 2 verschillende oppassen, dan is dat zelfs reden tot uithuisplaatsing wegens 'afwezige ouders' en 'emotionele verwaarlozing'...) worden verbouwd tot Veilig Thuis of Raadsrapporten, zonder enige vorm van adequaat onderzoek nemen rechters die over  en de jeugdzorgsector wordt aan geld / werkgelegenheid geholpen...

 

KINDEREN worden VOOR HET LEVEN beschadigd, door de gewoonweg maffiapraktijken van 'jeugdzorg', als bijvoorbeeld de vergelijking met de malafide aannemer die je dak stuk maakt en vervolgens zegt 'het dak is stuk', u dient dit door mij te laten repareren'.   Een dak is een ding, een goede aannemer kan het leed tegen betaling weer ongedaan maken;  Uw kind is echter voor zijn hele leven getraumatiseerd. Dit komt nooit meer goed! 

Fundamentele MENSENRECHTEN worden gewoonweg genegeerd en al helemaal het RECHT op GEZINSLEVEN van KINDEREN!

(De vergelijking dringt zich op met hoe de Aboriginals in de 50-er jaren behandeld zijn in Australië en de Noorse en Canadese kinderen door hun ‘jeugdzorg’! Canada heeft sinds einde 2018 nieuwe wetgeving gemaakt, Australië is rond het millennium overstag gegaan. Momenteel staat Noorwegen zwaar onder druk. Maar Nederland doet nog steeds alsof er niets aan de hand is!).

 

Dit dient GESTOPT te worden:    MENSENRECHTEN zijn toch DIRECT AANROEPBAAR in NEDERLAND?

NEDERLAND let op uw zaak!!!

P.S.:

Degene van wie u dit exploot heeft ontvangen, heeft  (ruime) ervaring met 'jeugdzorg' en wil u daarom ook gaarne meer vertellen over de handelswijzen, praktijken en gewoonweg vernederingen die je als ouder ondergaat, als men met 'jeugdzorg' te maken krijgt en zijn gewoonweg leugen-industrie, ten koste van hun bloedeigen kinderen! Hij wacht op uw uitnodiging tot gesprek.


2b.    Exploot aan minister Mark Rutte:

 

Per EXPLOOT

 

uit te brengen aan:   Mark Rutte, minister-president , geb. 14-02-1967 te Den Haag, wonende te Den Haag

Namens: xxxxxxxxxxxxxxx

 

Schrijver van dit stuk is reeds 24 jaar ouder-ondersteuner in Jeugdzorg- en Kinderbeschermingszaken en ondersteunt in deze een groep ouders van uit huis geplaatste kinderen die de Tweede Kamerleden en Regering aansprakelijk houden voor het volgende.

 

Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ en Regering van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd.

 

U bent weliswaar geen lid van de Tweede Kamer, maar wel als lid van de Regering, en nog wel als minister-president c.q. LEIDER verantwoordelijk voor het feit dat de rechten van met name kinderen en hun ouders eigenlijk geheel niet beschermd worden: men hoeft maar te roepen ‘in het belang van het kind’ en weer worden er gezinnen kapot gemaakt. U hebt, als minister-president, uitvoerende macht en dient juist hierin de regering te waarschuwen en ouders en kinderen te beschermen.  Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Het volgende is, mutatis mutandis, daarom ook voor u van toepassing: Daarom deze

 

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

 

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

 

De Tweede Kamer is de wetgevende vergadering en maakt dus wetten die het splitsen van gezinnen door instanties die zich ‘jeugdzorg’, ‘gecertificeerde instelling’ en andere frivole benamingen hebben, mogelijk maakt.  Deze instellingen krijgen de vrijheid om rapporten samen te stellen die vol staan met gewoonweg onwaarheden, onderbuikgevoelens en meningen. Menig rapport is hierover reeds geschreven om er enige te noemen:

-        Nationale Ombudsman [kinderombudsman Dullaert]:  'Is de Zorg Gegrond?' van 13-12-2013,

-        Rapport van de Commissie Winters [De Winter, Geweld onder toezicht in 'jeugdzorg'],

-        Over het seksueel misbruik binnen de jeugdzorg het Rapport van de commissie Samson, hierbij aangetekend dat de schokkendste zaken zijn weggelaten, 'omdat anders Bureau Jeugdzorg er zo slecht van af zou komen’! Hieruit bleek ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’!

 

Eveneens kan genoemd worden het proefschrift van dr. R. Clarijs met de titel 'De Tirannie van Jeugdzorg', duidelijke taal!

 

Menig brandbrief van kinderrechten advocaten is aan de Tweede kamer verstuurd, o.a. in 2016 en 2018. Allen zijn volledig genegeerd door de tweede kamer.

U, als wetgever en regering, hebben dit onrecht mogelijk gemaakt.

 

De Jeugdwet 2015 is zeer breed geformuleerd. Feitelijk kan iedere ouder ten prooi vallen aan willekeur. Zorg mijden wordt ook al gezien als kindermishandeling (zie het boek van Truus Barendse ‘De Jungle van Jeugdzorg’ en ‘De Jungle van de Jeugdzorg na 1-1-2015’). 

 

Rechters nemen de meningen van de jeugdzorg-industrie klakkeloos over om tot maatregelen te komen, U, als parlementariër, negeert alle klachten van ouders, reeds tientallen jaren lang en verschuilt zich achter ‘de rechter heeft beslist’.

 

Als een van de weinige landen ter wereld is er in Nederland geen enkel orgaan dat de rechterlijke macht controleert, U, als parlement, heeft dat tot op heden tegengewerkt dan wel de vraag hierom genegeerd. De controle op naleving van art. 1-262 BW gebeurt geheel niet.

 

Art. 1:262 BW

De G.I. heeft tot taak mee te werken aan:

-        te zorgen voor hulp en steun om de concrete bedreiging weg te nemen

-        de ouder zo veel mogelijk in zijn ouderlijke verantwoordelijkheid te laten

-        de gezinsband met het kind en ouders te bevorderen

 

De negering van dit artikel door de G.I.  heeft tot gevolg dat UHP eindeloos verlengd worden, hetgeen ronduit een grote financiële beloning voor de G.I. oplevert: de omgekeerde wereld dus!

 

-        Sinds 10-09-2019 is door het EHRM  (ECHR 306-2019) vastgesteld dat het scheiden van kinderen en ouders door toedoen van de instanties die in Nederland 'jeugdzorg' dan wel Gecertificeerde Instellingen' worden genoemd te beschouwen is als kindermishandeling.

 

-        Het hierboven aangehaalde arrest betrof enige zaken van Noorwegen. Noorwegen behoort tot de EU. In Nederland zijn de zaken met betrekking tot kinderen overeenkomstig: 'social workers', in Nederland medewerkers van Veilig Thuis (VT), G.I., SAVE en Kinderbescherming, maken rapporten op, waarbij  de waarheidsvinding geheel ontbreekt: hiervoor is menig rapport geschreven en dit beeld blijkt ook uit de vele klachten van ouders.

 

-        Rechters negeren meestal hetgeen ingebracht wordt door ouders, rechters maken deel uit van de 'keten jeugdzorg baseren zich op rapporten van de jeugdzorgsector, waarbij ieder onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist of BIG-geregistreerde gedragsonderzoeker ontbreekt, en bijvoorbeeld de jeugdzorgsector middels extra geld voor iedere Onder Toezicht Stelling (OTS) of Uit Huis Plaatsing (UHP). Het geldelijk belang van die jeugdzorg-instellingen is zeer groot: een paar extra 'risico's' noemen in rapporten leidt meestal tot extra gelden voor hun zelf!

 

-        De vergelijking met de Noorse 'Social workers' en hun keten komt bijna volledig overeen met de Nederlandse jeugdzorg-keten, alleen met dat verschil dat in Noorwegen 1500 UHP-kinderen zijn bij 5 miljoen inwoners, in Nederland 48.000 op 17 miljoen (een humanitaire ramp).

 

-        Nederland is lid van de EU en heeft het EVRM in een ver verleden geratificeerd.

 

-        In Nederland dienen derhalve mensenrechten, zoals verwoord in het EVRM en de handhaving daarvan zoals voortvloeiend uit de jurisprudentie van het EHRM te respecteren.

 

-        Gezien het grote aantal uit huis plaatsingen van kinderen, 48.000 jongeren die niet thuis kunnen wonen, aldus recente berichten in de media, alsmede het feit dat er nog maar liefst 2500 pleeggezinnen gezocht worden (1-11-2019 in de media) lijkt er geen afname van het aantal uit huis geplaatste kinderen in zicht te zijn.

 

-        Gezien de rijksoverheid de plannen heeft 1 miljard euro extra aan jeugdzorg te besteden (rijksoverheid.nl), dit terwijl de geldkraan volledig dichtgedraaid dient te worden. Immers perverse  financiële perikelen ten aanzien van pleegzorg zijn nu juist de aanleiding tot zoveel kindermishandeling.

 

-        Het EHRM heeft bepaald dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven met zijn of haar ouders.

 

-        Medisch is recentelijk door (prof. U. Gresser / Duitsland)  aangetoond dat het zeer schadelijk is voor kinderen om gescheiden te zijn van zijn of haar ouders.

 

-        Het risico op ouderverstoting is in een zeer grote mate aanwezig bij UHP-kinderen.

 

-        Ook doen wij een beroep op artikel 382 RV en eisen herroeping van de  jeugdzorg-keten vonnissen, voor 10-12-2019.

 

-        Door rechters is veelvuldig art. 8 EVRM, het recht van een kind op familieleven, niet gerespecteerd.

 

-        Op MENSENRECHTEN kan altijd een rechtstreeks beroep worden gedaan!

 

-        Door de rechtsgang, waarbij de rechters vooroverleg hebben met de jeugdzorginstanties en juist hun rapporten als 'waarheid' worden beschouwd en ouders verweer  grotendeels wordt onthouden, is er geheel geen sprake van respect voor art. 6 EVRM, de 'eerlijke rechtsgang'.

 

-        Een gerede eis is dan ook dat de verantwoordelijke, de wetgever, en regering, de kosten van herstel van de hereniging van gezinnen, voor zijn rekening neemt en NIET ouders laat opdraaien voor extra juridische kosten als gevolg van het gedrag van de overheid c.q. onze wetgevers.

 

-        U als lid van de uitvoerende macht bent verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrecht die uit uw handelen en wetgeving voortkomen.

 

-        De 'parlementaire onschendbaarheid' is niet van toepassing op mensenrechten.

 

-        Van een minister-president is te verwachten dat deze de burgers beschermt tegen de SCHENDING van MENSENRECHTEN in plaats van deze structureel te laten doorgaan.

 

U bent derhalve verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten die voortkomen uit de door u goedgekeurde en uitgevoerde wetten.

 

Conclusie: aanbieder van dit exploot,  Drs. XXXXXX arts n.p.,  Xstraat , PostcPLAATS, Tel.: 06-33xxxx e-mail , xxxx@gmail.com,

houdt u derhalve aansprakelijk voor het aan ca. 48000 uit huis geplaatste kinderen en hun ouders toegebrachte leed en is gaarne bereid om dit leed, schending van MENSENRECHTEN, waar u dus (mede) verantwoordelijk voor bent, toe te lichten in een persoonlijk gesprek op een in redelijk overleg te bepalen plaats, waarbij hij eventueel 1 of 2 van te voren aangekondigde medestanders zou willen meebrengen, en hoopt op uw uitnodiging daartoe en buiten dit uiteraard op de spoedige terugkeer van de uit huis geplaatste kinderen, vóór KERST!

 

Bij het uitblijven van een adequate reactie uwerzijds overwegen wij, de groep ouders en ik, de schending van mensenrechten, zoals die reeds meer dan 100 jaar voortgaat in Nederland, voor te leggen aan een Internationaal Strafhof (Den Haag dan wel Genève), waarbij wij u, zoals eerder gesteld, persoonlijk verantwoordelijk stellen.

 

Als toelichting op dat laatste memoreer ik enige items van artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof:

1.     Voor de toepassing van dit Statuut wordt verstaan onder misdrijf tegen de menselijkheid elk van de volgende handelingen, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking, met kennis van de aanval:

……

d.    Deportatie of onder dwang overbrengen van de bevolking  (In Jeugdzorg: uit huis plaatsen en kinderen isoleren van ouders en familie).

e.   Gevangenneming of andere ernstige beroving van de lichamelijke vrijheid in strijd met fundamentele regels van internationaal recht (‘gesloten plaatsing’ of ‘jeugdzorg plus’: kinderen worden beroofd van al hun sociale contacten en contact met hun ouders en familie).

……

g. V  erkrachting, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen sterilisatie of elke andere vorm van seksueel geweld met vergelijkbare zwaarte; (‘seksueel misbruik is structureel aanwezig in de jeugdzorg’/ rapport Samson).

                …...

i.  Gedwongen verdwijning van personen (Hoeveel kinderen verdwijnen er niet, voor jaren, onder het mom van ‘plaatsing op geheim adres’?).

……

k.  Andere onmenselijke daden van een gelijkwaardig karakter die opzettelijk groot lijden of aanzienlijke schade aan het lichaam, aan de geestelijke of fysieke gezondheid toebrengen (zie de schade door UHP en splitsing van gezinnen, veroorzaakt door ‘jeugdzorg’, zie als wetenschappelijk bewijs de stukken van prof. R. Gardner (geestelijke schade) en prof. dr. U. Gresser (toonde lichamelijk schade bij kinderen aan door scheiding van kind-ouders).

 

1.     Voor de toepassing van het eerste lid:

a. betekent “aanval gericht tegen de burgerbevolking”: een wijze van optreden die met zich meebrengt het meermalen plegen van de in het eerste lid bedoelde handelingen tegen de burgerbevolking ten uitvoering of voortzetting van het beleid van een Staat of organisatie, dat het plegen van een dergelijke aanval tot doel heeft;

Tot zover het verkorte citaat van het Statuut van Rome, de cursieve toevoegingen behoren daar niet toe.

 

Gezien het jarenlange beleid in uithuisplaatsingen, dat inmiddels is toegenomen tot 48.000 uithuisgeplaatste {weggeplaatste} kinderen en de verwachting dat er nog voor het komend jaar 2500 extra pleeggezinnen ‘noodzakelijk’ zijn, lijkt het gezin-splijtende beleid van de Nederlandse Staat structureel en langdurig te zijn.  {En dat is in strijd met artikel 24 lid 3 van het VN-Kinderrechtenverdrag, het afschaffen van schadelijke tradities.}.

 

Ik spreek hier de hoop uit dat het niet tot een strafvervolging zal hoeven komen en u haast maakt van het aanpassen van de wetgeving alsmede de indiening van een wet met de inhoud ‘spoed terugplaatsing van kinderen’, ‘spoed uit huis plaatsing bleek al jarenlang immers ook mogelijk!

 

Uiteraard heeft onze groep ouders ook al contact gehad met the Nordic Committee for Human Rights en met Marius Reikeras, de advocaat die met de procedures bij het EHRM begon.

Wij raden u aan de video van prof. Heertje over 'Jeugdzorg'' (https://www.youtube.com/watch?v=zn2Mal2VVAQ ) en van de arts Nico  Mul, ouder-ondersteuner (https://www.youtube.com/watch?v=TeUjg_s5gpk)  eens te bekijken: het is nog steeds actueel!

Bijgevoegd treft u enige uitleg aan inzake ‘Hoe komen kinderen in de jeugdzorg?’

         +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

           Geacht Parlementslid, Kabinetslid, Beste Burger,    {ZIE BOVEN: dito!}

... .... .... .... ...    {t/m}

P.S.:

Degene van wie u dit exploot heeft ontvangen, heeft  (ruime) ervaring met 'jeugdzorg' en wil u daarom ook gaarne meer vertellen over de handelswijzen, praktijken en gewoonweg vernederingen die je als ouder ondergaat, als men met 'jeugdzorg' te maken krijgt en zijn gewoonweg leugen-industrie, ten koste van hun bloedeigen kinderen! Hij wacht op uw uitnodiging tot gesprek.


2c.      Exploot aan minister Sander Dekker:

 

Per EXPLOOT

 

uit te brengen aan:   Sander Dekker, minister van rechtsbescherming , geb. 9-02-1975 te Den Haag, wonende te Den Haag

Namens: XX NAAM, PLAATS.

 

Schrijver van dit stuk is reeds 24 jaar ouder-ondersteuner in Jeugdzorg- en Kinderbeschermingszaken en ondersteunt in deze een groep ouders van uit huis geplaatste kinderen die de Tweede Kamerleden en Regering aansprakelijk houden voor het volgende.

Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ en Regering van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd.

 

U bent weliswaar geen lid van de Tweede Kamer, maar wel als lid van de Regering, en nog wel als minister van RECHTSBESCHERMING verantwoordelijk voor het feit dat de rechten van met name kinderen en hun ouders eigenlijk geheel niet beschermd worden: men hoeft maar te roepen ‘in het belang van het kind’ en weer worden er gezinnen kapot gemaakt. U hebt, als minister, uitvoerende macht en dient juist hierin de regering te waarschuwen en ouders en kinderen te beschermen.  Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Het volgende is, mutatis mutandis, daarom ook voor u van toepassing:   Daarom deze

 

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING :

 

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

 {En zo voort.   Zie 2a, dito}

 ... .... .... .... .... ...


2d.  Exploot aan staatssecretaris Justitie:

Per EXPLOOT

uit te brengen aan:    Ankie Broekers-Knol, geb. Leiden, 23 november 1946, Overveen

Namens:     NAAM         PLAATS

 

Schrijver van dit stuk is een moeder van uit huis geplaatste kind(eren), die de Tweede Kamerleden en Regering aansprakelijk houden voor het volgende.

Onder uw verantwoording als ‘wetgevende vergadering’ en Regering van Nederland, worden door instanties die  ‘Gecertificeerde instellingen’ heten en als ketenpartners samenwerken met de rechterlijke macht, gezinnen gesplitst en worden onder het mom van ‘jeugdzorg’ hele gezinssystemen geruïneerd.

 

U bent weliswaar geen lid van de Tweede Kamer, maar wel als lid van de Regering, en nog wel als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor het feit dat de rechten van met name kinderen en hun ouders eigenlijk geheel niet beschermd worden: men hoeft maar te roepen ‘in het belang van het kind’ en weer worden er gezinnen kapot gemaakt. U hebt, als lid van de regering, uitvoerende macht en dient juist hierin de regering te waarschuwen en ouders en kinderen te beschermen.  Derhalve voel ik mij genoodzaakt u (mede) verantwoordelijk te houden voor het immens aangerichte leed. U had er op moeten toezien dat er wetgeving en rechtspraak zou zijn die in ieder geval de mensenrechten in Nederland respecteert en waarborgt! Het volgende is, mutatis mutandis, daarom ook voor u van toepassing:     Daarom deze

AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

 

Mensenrechten schendingen zijn van een geheel andere aard dan schendingen van bijvoorbeeld eigendomsrecht of verblijfsrecht.  Voor mensenrechtenschending geldt een persoonlijke verantwoordelijkheid en is de zogenaamde 'parlementaire onschendbaarheid’ niet van toepassing. Een ieder die zich hieraan schuldig maakt is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

{En zo voort (Dito) .... .... ....}


2e.   ANTWOORD minister Rutte/ Min.A.Z.:


2f.   Antwoord van fractie SP  (met weder-antwoord*):

 

Reactie van de SP op het Exploot van 5-12-2019  (van Team Jeugdzorgslachtoffers).

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hartelijk dank voor de verschillende mails en het exploot dat u ons heeft gestuurd. Wij hebben deze gelezen en willen graag, namens alle Kamerleden van de SP, met deze mail op uw correspondentie reageren.

 

Wij begrijpen dat u ontevreden en verontwaardigd bent over de manier waarop in sommige situaties door jeugdzorg in ons land wordt gehandeld. Er worden regelmatig ingrijpende beslissingen genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor kinderen, ouders en gezinnen.

 

In de politieke debatten die wij over de jeugdzorg voeren vragen wij steevast aandacht voor het belang van goede jeugdzorg waarbij jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers in staat worden gesteld om onder goede omstandigheden en met voldoende capaciteit hun werk te kunnen doen. Ook hebben wij de afgelopen jaren vaak benadrukt dat de huidige politiek, waarin de jeugdzorg met een harde bezuiniging is neergelegd is bij gemeenten, slecht uitpakt voor juist die jongeren die zorg, hulp en bescherming het hardst nodig hebben.

 

Als Kamerleden kunnen wij geen uitspraken doen over hoe de rechter in verschillende individuele situaties heeft geoordeeld. Wij beschikken niet over de juiste informatie en expertise om hierover te kunnen oordelen.  Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om de regering te controleren en zelf met voorstellen te komen daar waar het binnen de jeugdzorg structureel en stelselmatig de verkeerde kant opgaat.

 

De afgelopen jaren hebben wij dit dan ook gedaan, zowel waar het gaat om tekorten in het jeugdzorgbudget alsook daar waar de jeugdzorg tekortschiet in het beschermen en helpen van jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld bij de uithuisplaatsing van kinderen streven wij ernaar deze tot een minimum te beperken omdat algemeen bekend is dat een uithuisplaatsing traumatiserend kan werken voor een kind. Dat wil echter niet zeggen dat je nooit tot uithuisplaatsing moet overgaan, zeker niet wanneer de veiligheid van het kind zelf of iemand anders binnen het gezin in het geding is.

 

Wij herkennen ons dan ook niet in de door u gemaakte verwijten en aantijgingen over het schenden van mensenrechten. Het is immers niet aan ons als Kamerleden om te oordelen over individuele situaties waarin uithuisplaatsing te sprake komt maar aan de rechter om dan een uitspraak te doen. De rechter dient daarin een zorgvuldige afweging te maken op basis van volledige en juiste informatie. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk.

 

Uiteraard respecteren wij uw keuze om alle volksvertegenwoordigers persoonlijk aansprakelijk te stellen, al vinden wij dit niet de juiste weg om verbeteringen en  zorgvuldige besluitvorming voor elkaar te krijgen.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens de SP-fractie in de Tweede Kamer,

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid en woordvoerder Justitie

 ______________________________________________________________

 {{Dat is echt een afwimpel-antwoord, te meer daar ook deze partij brieven hebben verkregen met wetenschappen hoe schadelijk 'jeugdzorg' is voor de meerderheid der kinderen die een  wegplaatsing  ervaren of medium- of high-care nodig hebben}}.

Het antwoord daarop van ‘Team Jeugdzorgslachtoffers’:

Geachte heer Hijink, Geachte heer van Nispen,

 

Uw reactie op de diverse exploten die naar uw fractie c.q. alle Tweede Kamerleden zijn gegaan, getuigt er wederom van dat u òf      een en ander niet begrepen heeft  dàn wel het niet wil begrijpen. Ik ben zo vrij om, namens de het 'Team Jeugdzorgslachtoffers' u een reactie te sturen.

 

Wij hebben u niet gevraagd om in te grijpen in rechterlijke beslissingen, wij hebben u PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan de schending van MENSENRECHTEN die door uw wetgeving  geschied en voortgaat: sinds 10-09-2019 is namelijk door het EHRM bepaald dat het SCHENDING van MENSENRECHT is om kinderen te scheiden van hun ouders, zoals door 'jeugdzorg' voortdurend doorgaat en inmiddels meer dan 48.000 kinderen getroffen heeft.

  • - Uw excuus dat de rechter een en ander beslist gaat voor ons niet op: rechters doen immers niet aan waarheidsvinding, konkelen met de jeugdzorg-industrie en gaan uit van UW WETGEVING  die uithuisplaatsing mogelijk maakt op gronden als 'onderbuik'  en 'indrukken';  gedegen feitenonderzoek heeft u als Tweede Kamer ook immers tégengehouden!
  • - Als het EHRM bepaald heeft dat het splitsen van gezinnen schending van mensenrecht en zelfs te beschouwen is als [institutionele] 'kindermishandeling' is het geheel onredelijk om 96.000 ouders  (ieder kind heeft er immers 2!) weer terug te wijzen naar die zelfde rechters die de uithuisplaatsing hadden 'geregeld':   U bent verantwoordelijk en U, als Tweede Kamer dient dit op te knappen.  Nogmaals 96.000 ouders naar die rechters terug sturen om weer een show-proces te krijgen waar naar iedereen behalve de ouders geluisterd wordt, is gewoonweg not done, weerzinwekkend en zelfs abject te noemen. {Het is tevens zeer kostbaar om zoveel dure rechtszaken te wensen als partij!}
  • - Eveneens heeft uw Kamer volledig verzaakt om enige wetgeving te maken ter controle van rechters u heeft bijvoorbeeld een 'constitutioneel hof' verwòrpen.  Nederland is een van de weinige landen in de wereld die dat niet heeft.
  • - Ook was u doof voor alle ouders die klaagden over het gebrek aan enige 'waarheidsvinding' in het familierecht evenals het beëdigen van die jeugdzorgwerkers die onbegrensd mogen liegen voor rechters.   {En doof voor brieven die wetenschappelijk aantonen dat een beschermingsmaatregel ernstig schadelijk ìs! - TjS}.
  • - U schreef over 'het belang van het kind': ook uw Kamer was BLIND en DOOF voor het eenvoudige gegeven dat uit de wetenschap NOOIT een onderzoek is verschenen waaruit bleek dat uithuisplaatsing van kinderen zo 'goed' zou zijn.  Onderzoeken over de schadelijkheid en het mensonterende karakter van uithuisplaatsing {UHP of wegplaatsen} zijn er te over.  Zelfs een gegeven als 'Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg'  beschouwt u (uw Kamer)  als gewoonweg een feit en we gaan over tot de orde van de dag....   In  bijlage*  verstrek ik u enige toelichting en linken naar onderzoeken van echte wetenschappers.
  • - In het exploot is duidelijk opgenomen waarvoor wij u AANSPRAKELIJK stellen: het SCHENDEN van MENSENRECHTEN van kinderen en ouders 8 EVRM (en art. 6 EVRM: eerlijke procesvoering {en IVRK24 lid 1})   Hierbij is aangemerkt dat u, c.q. Kamerleden géén aanspraak kunnen maken op 'parlementaire onschendbaarheid' als het gaat om mensenrechten, daarom ook meer dan 150 exploten richting Den Haag.
  • - U ziet niet in dat een UHP, die uitgevoerd én geïndiceerd wordt door de zelfde instelling, een omzet oplevert van ca. 60.000 euro voor die GI, als een kind wordt thuis geplaatst en de onder toezicht stelling er niet meer is, daalt de omzet naar 0.  U begrijpt niet hoe PERVERS dit gegeven is: méér uit huisplaatsingen indiceren = méér geld... en we gaan gewoon door....
  • - Vooralsnog zijn wij, 'Team Jeugdzorgslachtoffers', bereid om met u individueel in gesprek te gaan om eens te laten horen hoe het de ouders / kinderen vergaat die met 'jeugdzorg' te maken hebben en straks met Kerst ook zonder kinderen zitten, DANK ZIJ UW WETGEVING en 'rechters'....   Als u gesprek weigert, rest ons niets anders dan andere middelen, die wij overigens liever niet doen, als klachten bij Internationaal Strafhof te Den Haag en Genève wegens 'Schending van mensenrechten' en uiteraard de internationale pers, Unesco, AI en de EU.   Laat het u duidelijk zijn:   er moet ONMIDDELLIJK een eind gemaakt worden aan ALLE UIT HUIS PLAATSINGEN en u als Tweede Kamer, zorgt maar dat die wetgeving er komt!
  • U kon zo snel de wetgeving omtrent maximumsnelheid realiseren (binnen één dag), nu ligt er voor u een spoed taak voor de wet 'SPOED TERUGPLAATSING van alle UHP-kinderen'!
  • - Een extra reden om dat te doen is ook uw VERZAKEN in uw taak aangaande 'hulp in de thuissituatie' die jeugdzorg verplicht was / is te geven: juist DIE HULP wordt min of meer verboden dan wel tegengewerkt, met als enige doel uit huis plaatsing van kinderen en dan de leugen voor de rechter inbrengen: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'...

In bijlage enige achtergrondinformatie.

 

In de hoop dat u bereid bent tot spoedige gesprekken met jeugdzorgslachtoffers,

 

met vriendelijke groet en dank voor uw tijd,

Namens het Team Jeugdzorgslachtoffers,

Dr. XXX, arts n.p.

*:      De bijlage     Over ‘jeugdzorg’

Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ {zonder zorg!} en geen idee hebben waar men in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’ en andere zogenaamde jeugdzorg-instanties te maken krijgt:   Hieronder een kleine impressie van internet!

 

In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding bij de rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet 8000 Euro/jaar / kind voor de OTS,   ca.    € 80.000  omzet voor een UHP… Dat is: tel uit je winst! Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie teruggebracht tot € 0,00 .  U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis plaatst!

 

Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.

 

Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:

-        Interview  met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008

-        Een conferentie over ‘jeugdzorg’

-        Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden.  Haar 2e kind is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling (geweest)  bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’  Antwoord op die vraag: hij is gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg ‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….)

-        Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hoog geschoolde moeder….  evenzo deze... en deze kind van 10….

-        De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT

-        Advocaat Richard Korver hier over

-        Nog iets over Uit huis plaatsen

 

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en ‘jeugdzorg’:

-        909 zorgen”, prof. W.N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 28% van de jeugdhulp bleek effectief / ca. 33 % schadelijk en de rest (38%) gewoonweg géén effect: jeugdzorg is dus voor ca. 72% WEGGEGOOID GELD! {en andere onderzoeken komen ook uit op drie op de vier jeugdzorgkinderen die niet het diagnostisch pàssende hulptraject verkrijgen}.)

-        Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.

-        De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP

-        De Nationale [Kinder]‘Ombudsman: Is de zorg gegrond?’   De N.O. constateert dat veel rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames, onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt. {Dat vond  Cora Bartelink in 2018  ook}.

 

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:

-        Een jeugdzorgzaak

-        De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’

-        Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor hier de zeer hypocriete rechter mr. A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde…. (had ze toch als rechter MOETEN weten?)

-       Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de ‘fabeltjeskrant, werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. Hier haar proefschrift, met als inhoud dat de beslissing tot uit huis plaatsen vaak afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al lang!!)

 

Medische schade door uit huis plaatsen:

-        Medical Kidnap: “Foster care system harms children

-        Prof. dr. U. Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling)

-        Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ Het hersenspoelen van kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken zoals  ‘Ik ben nu je nieuwe papa/mama’/,  ‘je ouders houden niet van jou’  en andere leugens om een kind zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.

 

Kritische artikelen:

-        Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.

-        Uit huisplaatsingen als Catastrofe, P. Dijkshoorn, psychiater.

-        Praktijk van jeugdzorg-1

-        Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)

-        Waarom jeugdzorg echt maffia is.

-        Over de JACHT op KINDEREN door VT

-        Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!

-        Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het ‘gelijk van VT’.

 

Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen  bij hun echte ouders.  Een en ander naar het Deense model van UHP:  daar gebeurt UHP alleen met instemming van ouders én 2 gedragsdeskundigen en anders niet {en mèt brede voorlichting dat hier ontbreekt}! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!

 

Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou blijken dat uit huis plaatsen van kinderen zo goed zou zijn…..m.u.v. de omzet voor jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!

 

…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag dringt zich op…...


2g.   Mail aan mw. Tielen (VVD) die verwonderd was en van niets wist aldus haarzelf:

Uit nieuws vernam men dit: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1996379/  --  13 december 2019  --  Geschreven door
Marc van Rossum du Chattel: 

UTRECHT - Alle 150 leden van de Tweede Kamer zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het schenden van mensenrechten. Zij kregen op hun huisadres bezoek van een deurwaarder die een zogenoemd exploot overhandigde. De aanklacht komt van 40 boze ouders van wie de kinderen uit huis geplaatst zijn door jeugdzorg. Het Utrechtse Tweede Kamerlid Judith Tielen reageert verbaasd.
De groep boze ouders houdt de Kamerleden persoonlijk aansprakelijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor de wetgeving waarmee jeugdzorginstellingen als Veilig Thuis en Samen Veilig kinderen uit huis kunnen halen. De ouders baseren zich op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.


'ONWETTIGE ADOPTIE' ( = pleegplaatsen voor langere tijd )
Die oordeelde over een geval van een Noorse zuigeling die uit huis werd geplaatst. De plaatselijke jeugdzorgorganisatie achtte {op de gok} de moeder niet in staat voor het kind te zorgen. Het kind werd later door de pleegouders 'geadopteerd' en is inmiddels 11 jaar oud.   Het Hof (EHRM) oordeelde dat met de 'adoptie' van de jongen het fundamentele recht op gezinsleven was geschonden. Er was onvoldoende reden om het kind bij de moeder weg te halen.  Juristen denken dat deze uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor uithuisplaatsingen in Noorwegen en wellicht de rest van Europa.
De Nederlandse ouders schrijven in de aansprakelijkheidsstelling dat hen "immens leed wordt aangedaan". De actie van de ouders is georganiseerd door Nico Mul, die al langer strijdt tegen het vermeende onrecht dat ouders wordt aangedaan. Hij zegt: "We hebben het exploot uitgereikt aan alle Kamerleden en aan premier Rutte, de ministers van Justitie en van VWS. En ook nog aan de staatssecretaris voor Rechtsbescherming. 

Stuur me dan een mailtje"  --  Judith Tielen (Utrechts lid, Tweede Kamer)
Judith Tielen is lid van de Tweede Kamer voor de VVD, voorheen was ze Raadslid in Utrecht en zeer betrokken bij de jeugdzorg.  Zij bevestigt dat ze een exploot in ontvangst genomen heeft.  "Als ik het lees, dan begrijp ik dat de ouders met mij in gesprek willen. Ik denk dan: stuur me een mailtje.  Ik ga altijd met iedereen in gesprek als ze dat willen. En dat doe ik zeker als gaat om ouderschap." Tielen heeft contact opgenomen met de griffier van de Tweede Kamer om te kijken welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Een woordvoerster van de griffier laat weten dat de kamer geen actie onderneemt.

De exploten zijn op 5 en 6 december overhandigd, volgens actievoerder  als sinterklaascadeau. De hele actie heeft meer dan                   €  10.000,~  gekost, grotendeels betaald door een anonieme geldschieter.  Hij zegt dat er vanuit de Tweede Kamer nog niet gereageerd is op de actie [13/12]. Slechts een enkel Kamerlid nam contact op met de ouders. {{Inmiddels is Wörsdörfer als vervanger van mw. Tielen ook weer weggewerkt, niet meer herkiesbaar, omdat hij doorkreeg hoe  schadelijk  'jeugdzorg' [zonder zorg; Jw3.2 lid 2] werkt.}}

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reactie van Tj.W. Strubbe (AZF) naar mw. Tielen:   een reeks hèrzendingen van mails áán ook haar, door dat jaar heen wederom gestuurd als herinnering dat ze het weten kan, met wetenschap en het feit dat dit leidt tot "institutionele kindermishandeling" omdat rechters te onnozel zijn om de prangende Kernvragen  op hier   te stellen.     Dat 'niet-weten'  klopt dus niet.

Hier een mail aan ook mw. Tielen:

      Afdeling

: Adoptiezaken (nazorg)                                                   AZF

 

 Contactpersoon

: Tj.W. Strubbe

 

        Datum

: 25  juni  2018

 

  Onze referentie

: 20180625AZ/jz/TjS

 

    Uw referentie

: Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescherming

 

         Inzake

: Propaganda geeft geen kinderrecht in jeugdbeschermingsdomein

 

Geachte volksvertegenwoordigers,

 

Het actieplan dat de minister heeft voorgeschoteld negeerde echte wetenschap en de praktische knelpunten die advocaten, deskundigen en betrokken ouders inbrachten bij het onderliggende onderzoek van het LOC.

 

Uw commissie kreeg meer signalen dat de basis van het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen een wel heel slappe en de praktijk ontwijkende reactie is geweest op een motie over waarheidsvinding in de jeugdzorg en het beëdigen van gezinsvoogden en raadsonderzoekers ter zitting.

 

Voor een existentiële groep ouders  blijkt dat het feitenonderzoek reeds bij de beschermingstafels en AMHK (Veilig Thuis) mis gaat.

 

Niet alleen wordt er eerst gezocht naar een te laaggekwalificeerde inzet, waardoor er escalatie plaatsvindt, tegen het wetenschappelijk advies in de oratie van prof. R.J. van der Gaag[1], doch de escalatie wordt te vaak toegeschreven met insinuaties aan het falen der ouders. Daarna zien we dat de pleegsettingen er in 72% ook niets van bakken bij gebrek aan open diagnostische nulmeting.

 

Waar geen open diagnostische nulmeting werd gedaan, vervuilt het gedrag door escalatie verdere diagnostiek, waardoor ouders hun onschuld en het onterechte aan de kinderbeschermingsmaatregel niet kunnen bewijzen middels open en echt onderzoek.

 

Het verlengen van uithuisplaatsingen, die de laatste jaren in aantal extreem toenemen d.m.v. BW1:265b en 266, blijkt uit wetenschap ernstige bedreigende aspecten te kennen, die haaks staan op het voorkomen of opheffen ven de ‘bedreiging’ die in BW1:255 werd genoemd of beweerd door de ‘jeugdzorg’.

 

We missen substantieel in het Actieplan Verbeterd Feitenonderzoek van de minister de wetenschap die wel is verstrekt en uitgelegd - tezamen met knelpunten - aan het LOC tijdens hun onderzoek. Dit is mondeling en schriftelijk gedaan. We zagen er niets van terug. En dat kan te veel kinderen schade berokkenen!

 

Een groot en later geverifieerd wetenschappelijk onderzoek door Joseph J. Doyle jr,[2] in Zeeland’s onderzoek door prof. Jo Hermanns bevestigd, toont aan dat kinderen met dezelfde problematiek die met diagnostisch-passende hulpverlening thuis mochten blijven beter af waren dan die kinderen die werden weggezet in pleegsettingen. "De omvang van de effecten verbaasde me, omdat alle kinderen komen uit moeilijke gezinnen," zegt Doyle. Kinderen die thuis mochten blijven, hebben als tieners véél minder kans om zwanger te worden, ze zullen veel minder waarschijnlijk eindigen in het (jeugd)strafrecht, en veel meer kans hebben om een baan te houden gedurende ten minste drie maanden dan vergelijkbaar mishandeld kinderen die in een pleeggezin, uithuis, werden geplaatst. Depressies en suïcide-denken komen bij de thuisgroep naderhand minder voor dan de wegplaatsgroep, wat we in Nederland doen met BW1:265b, het uithuisplaatsen.[3]

 

Arts internist prof.dr.med. Ursula Gresser[4]  waarschuwde na het publiceren van haar onderzoek in 2015 zelfs rechters!  Na deze publicatie”, zo zegt professor Gresser, “kunnen rechters niet meer zich verschuilen door dit kindbelang te negeren. De rechter die nu nog contactbeschadigend handelt, handelt willens en wetens kind-beschadigend, een vorm van institutionele kindermishandeling.”

 

Dàt doen ook politici die dit negeren in te brengen in het jeugdzorgbeleid, dat op drang en dwang gericht is.

 

Het afbreken van contact met ouders maakt kinderen ziek, zo bewees Gresser, zelfs na de  volwassenheid, en dit duurt veel langer dan bij rouw na overlijden van de ouder(s). Het afbreken van frequent contact met ouder(s) betekent het pleegplaatsen zonder valide diagnostische nulmeting of het aanwijzen van éénouder-ouderschap na scheiding zonder die nulmeting.
De gebruikte (wetenschappelijke, diagnostische) onderzoeken keken naar de gevolgen op de gezondheid van kinderen na de scheiding. Gevolgen met ziekte, psychische pathogenie, schoolverzuim, etc.. Ziektes die ook na hun 18e kunnen voortbestaan. Dezelfde resultaten m.b.t. de gevolgen van het ontnemen van de kind-ouderband als die o.a. Joseph Doyle vond.

 

 

 

De politiek kan denken dat indiceren met lager opgeleiden, de jeugdzorgwerkers, goedkoper is. Rekenkundig is dat een denkfout![5] Een misverstand is dat echt en ópen diagnosticeren duur is. Kinderpsychiatrie is specialistisch zorg en specialistische zorg heet in de p.r. ‘duur’ te zijn, is de redenering. Feitelijk kost een kind een jaar in zorg in de jeugd-GGZ gemiddeld € 4.000 (inclusief de heel dure zorgvormen), terwijl een kind wat één jaar in de jeugdzorg in zorg is, € 24.000 kost.  Gemiddeld duurt de gezondheidszorg ca. 460 dagen incl. behandeling en voorlichting, tegenover de jeugdzorg met ruim 4 jaar.

 

De echte keuze is € 6.000 of een ton (100.000)….

 

Hierbij zijn de gevolgkòsten uit de bevindingen van Gresser, Hermanns en Doyle niet meeberekend.

 

Jeugdigen die in aanraking kwamen met ‘jeugdzorg’ geraken extreem veel vaker in uitkeringen en zorgkosten na hun 18e.

 

Feitenonderzoek moet betekenen dat er geen onwaarheden is de jeugdzorgrapportages meer zullen staan. De rechtsvinding dient verifieerbaar te zijn. Rechters[6] zijn immers geen orthopedagogen die de beweringen vanuit de ‘jeugdzorg’ kunnen doorzien. De Kinderombudsman Dullaert schreef diens vermoeden van “perverse prikkels” in diens rapport “Is de zorg gegrond?”.[7]

 

Ouders zien dat er te veel beweringen tussen enige feiten in staan, en dat feiten maar half zijn weergegeven. Het spreekwoord gaat op: een halve waarheid is erger dan een hele leugen.

 

Het gebrek aan het gesanctioneerd mijden van onwaarheden in jeugdzorgrapportages en beweringen naar rechters geeft het kind diens recht op IVRK artikel 24 lid 1 niet.

 

Artikel 24.1 IVRK:  De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de gróótst mógelijke mate van gezondheid èn op voorzíéningen voor de behandeling van {ook geestelijke en orthopedagogische} 'ziekte' en het herstel van [psychologische/pedagogische] gezondheid.    De Staten die partij zijn, stréven ernaar te waarbòrgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op tóégàng tot deze voorzieningen voor [psychische/(ortho)pedagogische] gezondheidszorg wordt ònthouden.

 

De jeugdzorg die zo vaag en afschermend werkt, zich met hand en tand verdedigt tegen bewijzen vanuit het gezin, en dis al decennia doet, al die tijd belovend zich te professionaliseren, komt in aanmerking voor lid 3 van het IVRK art. 24.

 

IVRK 24.3 De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde tráditionele gebruiken die schádelijk zijn voor de [psychische/pedagogische] gezondheid van kinderen àf te schàffen.

 

Jeugdzorg die ook dwangzorg onder hun beheer heeft, werkt wetenschappelijk gezien als een schadelijke traditie.

Er bestaat een alternatief op het ministeriële actieplan, op: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/rechtsvinding-onwaarheden-in-jz (scrol).

De Kamervragen zouden de genoemde wetenschap mee moeten nemen om discussies over de jeugdbeschermings-ingang te bewaken op het kinderrechtenniveau van artikel 24.

 

We hopen dat onze volksvertegenwoordiging ook het genoemde kinderrecht laat prevaleren boven de werkgelegenheidsbescherming.

 

Hoogachtend,

 

Met vriendelijke groet,

      TjS..

Noten tot onderbouwing (voor onderzoek naar waarheid t.g.v. het kind) :

[5]  Brief aan alle B&W’s en de VNG op: https://jeugdbescherming.jimdo.com/ .


3.     Toegevoegd aan brief bij punt 1:

Dit was in december 2019 nieuws bij RTV-Utrecht, die toen al door had dat de toegangspoort van jeugdbescherming niet deugt:

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1996379/ouders-alle-kamerleden-schenden-mensenrechten-door-toestaan-uithuisplaatsingen.html 

vrijdag 13 december 2019, 14.43 uur :

 

Ouders: "Alle Kamerleden schenden mensenrechten door toestaan uithuisplaatsingen"

 

Geschreven door Marc van Rossum du Chatel, RTV-Utrecht.

 

UTRECHT - Alle 150 leden van de Tweede Kamer zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het schenden van mensenrechten. Zij kregen op hun huisadres bezoek van een deurwaarder die een zogenoemd exploot overhandigde. De aanklacht komt van 40 boze ouders van wie de kinderen uit huis geplaatst zijn door jeugdzorg. Het Utrechtse Tweede Kamerlid Judith Tielen reageert verbaasd.

De groep boze ouders houdt de Kamerleden persoonlijk aansprakelijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor de wetgeving waarmee jeugdzorginstellingen als Veilig Thuis en Samen Veilig kinderen uit huis kunnen halen. De ouders baseren zich op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens EHRM).

ONWETTIGE 'ADOPTIE' (jarenlange pleegzorg)
Die oordeelde over een geval van een Noorse zuigeling die uit huis werd geplaatst (UHP).  De plaatselijke jeugdzorgorganisatie achtte de moeder {zonder diagnostisch onderzoek en zonder degelijke voorlichting} niet in staat voor het kind te zorgen. Het kind werd later door de pleegouders ‘geadopteerd’ en is inmiddels 11 jaar oud. Het Hof oordeelde dat met de {valse} ‘adoptie’ van de jongen het fundamentele recht op gezinsleven was geschonden. Er was onvoldoende reden om het kind bij de moeder weg te halen. Juristen denken dat deze uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor uithuisplaatsingen in Noorwegen en wellicht de rest van Europa.

De Nederlandse ouders schrijven in de aansprakelijkheidsstelling dat hen "immens leed wordt aangedaan". De actie van de ouders is georganiseerd door {arts drs.} Nico Mul, die al langer ‘strijdt’ tegen het ‘vermeende’ onrecht dat ouders wordt aangedaan. Hij zegt: "We hebben het exploot uitgereikt aan alle Kamerleden en aan premier Rutte, de ministers van Justitie en van VWS. En ook nog aan de staatssecretaris voor Rechtsbescherming."

 

“Stuur me dan een mailtje" schreef Judith Tielen (Utrechts lid ,Tweede Kamer),  {en ze kreeg nogmaals al de onbeantwoorde mails met wetenschappelijk bewijs. – TjS}. 
Judith Tielen is lid van de Tweede Kamer voor de VVD, voorheen was ze Raadslid in Utrecht en zeer betrokken bij de jeugdzorg. Zij bevestigt dat ze een exploot in ontvangst genomen heeft. "Als ik het lees, dan begrijp ik dat de ouders met mij in gesprek willen. Ik denk dan: stuur me een mailtje. Ik ga altijd met iedereen in gesprek als ze dat willen. En dat doe ik zeker als gaat om ouderschap." Tielen heeft contact opgenomen met de griffier van de Tweede Kamer om te kijken welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Een woordvoerster van de griffier laat weten dat de kamer geen actie onderneemt. –{Martin Wörsdörfer [VVD] nam het goed over van haar en stelde Kamervragen, die uiteraard de ministers weten te omzeilen of vaag te houden of uit te stellen en beloftes te doen die vergeten worden; hij werd niet meer verkiesbaar voor in 2021}.

De exploten zijn op 5 en 6 december overhandigd, volgens actievoerder Mul als sinterklaascadeau. De hele actie heeft meer dan 10.000 euro gekost, grotendeels betaald door een anonieme geldschieter, aldus Mul. Hij zegt dat er vanuit de Tweede Kamer nog niet gereageerd is op de actie. Slechts een enkel Kamerlid nam contact op met de ouders.


Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar  nieuws@rtvutrecht.nl.

 

{ https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/  = EHRM-arrest als vervolg van meerdere arresten die de Nederlandse jeugdzorg niet respecteert, en dat staat o.a. in https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/overzicht-wetten-knelpunt met roodbruine kleur in die tekst.}.


Extra's:

N.a.v.    https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2356767-door-jeugdhulp-te-vaak-van-de-regen-in-de-drup.html    is de achtergrond van de fouten  te zien:

 

Minister De Jonge misleidt (of diens ministeriële hoofdambtenaren)  [Op Facebook]  :

https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/v/s/amp.nos.nl/artikel/2309548-de-jonge-vreselijke-bureaucratie-in-jeugdzorg-aanpakken.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16055066241937&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2309548 :

Op de critiek hoe slecht de jeugdzorg en -bescherming werkt, zegt minister De Jonge dat er best goede vorderingen zijn gemaakt. “Er zijn goede ontwikkelingen gaande”.

Daarmee zegt hij, dat waar een autofabriek auto’s maakt met defecte remmen en andere fouten, er best goed vorderingen zijn gemaakt met een verbeterde toeter.   Is dat tegenover gevaarlijk defecte remmen “een goede ontwikkeling”?

Hij of diens ambtenaren hebben de  recente wetenschappen   verkregen, met conclusie dat er slecht wordt gemeten  en dat de beschermingsmaatregelen ernstig schadelijk, ziekmakend, zijn….  En dan, ja, er zijn leuke ontwikkelingen voor een groepje, maar de remmen blijven defect, met ernstig grote kans op schade.

Hugo de Jonge verwijt de klachten aan de bureaucratie, terwijl deskundigen bij de implementatie van de Jeugdwet reeds wezen op een onwerkzame  bureaucratie door deze transitie, waar door vele kinderspecialisten in de gezondheidszorg zullen verhuizen naar de volwassenenzorg, waarmee voor decennia belangrijke kennis zou verdwijnen en niet snel terug te halen valt.

Zo schreef de specialist Menno Oosterhof dat de hele jeugdwet maar afgeblazen moest  worden. Hij voorspelde dat er een gekrijs van een mager varken  zal vernomen worden.  Ook nog in 2018 schreef hij over de waanzin van Hugo; en hij roept “Red de jeugd-GGZ nu het nog kan”.  Nu schrijven de gemeente voor tot 75% het ‘maatwerk’ tot gezondheidszorg voor aan gezinnen zonder enige diagnostische bevoegdheid en specialistische beroepscode met tuchtrecht.

Ook vertelde hoogleraar jeugdpsychiatrie Manon Hillegers in   2018 in een interview  dat jeugdpsychiatrie bij de gemeente fout is. En Hugo zei in die tijd dat de jeugdzorg op de goede weg zit.

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie alsmede hoogleraar forensische jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren schreef tegen 2016 dat misvattingen  van de jeugdzorglobby en de politiek, zonder naar de onafhankelijke wetenschap te willen luisteren, leidt tot beleidswaanzin ten koste van vele kinderen.  De deskundigen-petitie met 96.000 ondertekenaars werd dus door de politiek genegeerd.

De Jonge beweert dat met “orde, rust en regelmaat” een pleegkind goed zou doen. Dat staat haaks op de medische wetenschap! Waar kinderrecht art. 24 lid 1 in tweede volzin zegt dat het kind onbezwaard recht op toegang tot gezondheidszorg heeft, bestaan er al decennia wachtlijsten, die niet kunnen krompen waar specialisten uit de jeugdpsychiatrie zijn weggejaagd door de bureaucratie, die onzinnig veel tijd wegnam om nog aan het kind toe te komen, alsmede gedegen voorlichting aan diens ouders.

De Jonge schemert met een ‘plan van aanpak’, het actieplan  feitenonderzoek,  waar de inbreng van wetenschappers, deskundigen van de kant der ouders, werden wèggelaten, een plan dat nu in handen van ‘kwartiermakers’ is gelegd, die op basis van niet luisteren naar deze genegeerde groep het ondeskundige actieplan verder uitwerken, zelfs met GIRFEC-onderdelen er in.

Kamerlid Leijten van oppositiepartij SP vindt dat de partijen die deze situatie hebben veroorzaakt zich "kapot moeten schamen". Zij noemt daarbij PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP, GroenLinks en D66. Toch hebben de Kamerleden en betreffende ministers een exploot verkregen per deurwaarder  op 5 december 2019; een verantwoordelijkheidsstelling over de   vaak schadelijke jeugdzorg. Helaas bleven de Kamerleden slapen en wanneer ze reageerden, dan was dat afwijzend, of “ik wist het niet”, en deden vervolgens niets met de verstrekte wetenschappen die bewezen hoe schadelijk ondeskundige jeugdzorg is.

De ministers over jeugdbescherming met ‘zorg’ negeerden tevens het RSJ-advies   uit 2017.

Een arts, N.Mul, schreef in 2013 reeds de historie over  herhalende geschiedenis jeugdzorgbeleid. ‘De jeugdzorg als de rattenvangers van Hamelen’.

- En dan....

https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/v/s/amp.nos.nl/artikel/2356722-scp-hoge-verwachtingen-decentralisatie-niet-waargemaakt.html?usqp=mq331AQFKAGwASA%3D&amp_js_v=0.1#aoh=16055065991053&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Van%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fnos.nl%2Fl%2F2356722 :

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevond: ‘Hoge verwachtingen van decentralisatie zijn niet waargemaakt’.

“De regering moet verbeteren, niets doen is geen optie.”