Door de decentralisatie die na 5 jaren blijkt te zijn mislukt, is het nodig dat ouders ook hun gemeente schrijven.

De brief op https://jeugdbescherming.jimdofree.com/  is qua inhoud nog zeer recent (al is dit genegeerd door de meeste gemeenten onder invloed van de gemakzucht en de jeugdzorglobby).

Ook de brief op https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/briefaangemeenten/ verdient geschreven te worden, ook met oog op artikel 2.2, met vooral lid 2 van de Jeugdwet, waarbij  Jw3.2 lid 2 en Jw4.1.1 in uw aandacht moge liggen.

Hier staan brieven voor gemeenten.

1.

AAN: B&W, Wethouders Jeugdzorg, gemeenteraadsleden

UwPlaats.., ..datum..

Betreft: kosten institutionele kindermishandeling.

|

Geachte mevrouw / heer,

 

De laatste maanden horen wij steeds meer signalen in de media over hoe het mis gaat in de ‘Jeugdzorg’ en hoe de kosten uit de hand lopen.  We refereren hier naar slechts één artikel dat alle andere samenvat: https://www.bd.nl/brabant/raadsleden-kunnen-jeugdzorg-in-hun-gemeenten-niet-controleren-we-zien-het-misgaan-maar-hebben-geen-enkele-invloed~aa6c6bec/, maar het zouden er veel meer kunnen zijn (reeks: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/adoptie-en-pleegzorg/relativeer-en-onderzoek/onderzoek-na-relativeren/).

We menen toch inmiddels enige kennis van zaken te hebben op dit gebied (https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid). We zijn divergerend bezorgd:

 

Het volgende valt ons op:

^- Vele gemeenten zijn na 1-1-2015 gewoon verder gegaan met de voormalige BJZ (Bureaus Jeugdzorg) en aanverwante ‘ketenpartners’, waar jarenlang veel klachten over waren door ouders. Gemeenten zijn aan de waarschuwende brief op https://jeugdbescherming.jimdofree.com/ uit 2013 voorbij gegaan.

^- De klachten betroffen voornamelijk het volledig gebrek aan ‘waarheidsvinding’, het schofferen van ouders: wat je ook zei, het werd niet serieus genomen of je woorden werden verdraaid. Menig rapport is hier over geschreven en kennelijk in de prullenbak verdwenen. (Zie de rapporten: '909 zorgen', prof. N.W. Slot; 'Is de zorg gegrond?' van de Nationale (Kinder)Ombudsman; van de commissie De Winter over geweld, ook de psychische/psychologische ~ ; en het rapport van de commissie Samson met de schrikbarende opmerking: ‘Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’).

Waarom is er niet geluisterd of gesproken met ouders die eventueel jeugdhulp voor hun kinderen zouden gaan krijgen? De brede preventieve VOORLICHTING faalt schadelijk (gezien de gegeven wetenschap)!

^- U gelooft kennelijk klakkeloos de jeugdzorg-medewerkers, die u wijs maken dat ouders kinderen mishandelen en zorg mijden. Feit is echter dat er méér liefdevolle ouders zijn die de juiste hulp voor hun kind vragen, maar vervolgens bestraft worden door de jeugdzorg-industrie met gewoonweg wegplaatsen van kinderen (https://www.youtube.com/watch?v=_88sGsV0sPk&) en de enige oplossing die lijkt te bestaan: UITHUISPLAATSEN als pseudotherapie. De hulp die ouders werkelijk vragen, krijgen ze juist níét in drie op de vier cases. Die schadelijkheid ìs bewezen in de onafhankelijke wetenschap (https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/briefaangemeenten/).

^- Sinds 1-1-2015 mag u als gemeente [verplicht] onbeperkt geld betalen aan de jeugdzorg zo snel als deze een ‘machtiging OTS’ of 'machtiging UHP' hebben… meer dan 60.000 euro per kind /jaar…; en terug, thuisplaatsen... daar denkt men niet aan. U moet als gemeente blijven betalen…. En het aantal weggeplaatste opgroeienden loopt schrikbarend op, alsof ouders opeens dementeren. Door de Wmo gaat u ook de gevolgkosten aan schade betalen!

^- Weten gemeentebestuurders niet dat het uithuisplaatsen van kinderen op volstrekte willekeur berust, zie hiervoor het proefschrift van dr. C. Bartelink uit 2018 (https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschap-tegen-jeugdzorg-1) ?

 

Het resultaat:

Door de stroom van OTS en UHP die de jeugdzorg-industrie kennelijk noodzakelijk acht, waarbij de grootste leugen wel is ‘de hulp in de thuissituatie is niet mogelijk’ aangevuld met ‘de gedragsdeskundige (die tegen diens beroepscode niet zèlf onderzoekt, dus níét diagnosticeerd) was bij het team betrokken’ (dat de illusie moet geven dat er adequaat onderzoek is verricht, hetgeen meestal juist geheel NIET gebeurd is [vraagt u maar aan de ouders!]) waarbij rechters zich baseren op de onverifieerbare beweringen, welhaast ronduit leugens, die de RvdK en G.I. opschrijven over ouders. De OTS begint met ca. ..tigduizend euro per kind/jaar…

 

Hoe het beter en goedkoper zou kunnen:

U zou bijvoorbeeld aan de G.I. een paar vragen kunnen stellen (geen enkele gemeente / wethouder doet dat….):

a. Welke hulp moet er ingezet worden in gezin NAAM, zodat de kinderen weer thuis geplaatst kunnen worden?

b. Welke acties onderneemt u om een thuisplaatsingstraject in te zetten? (Ge kent Rv810a).

c. Onderzoekt u ook of de thuissituatie verbeterd is, zodat kinderen weer naar huis kunnen? (Dit na de diagnostisch valide nulmeting: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/kwaliteit/diagnostiek-nodig-als-nulmeting/ om te kùnnen méten).

d. Hoe waarborgt u de mensenrechten van de kinderen (https://kinderbescherming.jimdofree.com/informatie/, waar in Nederland dit ook geldt, met het MvT-doel van BW1:255 en het veelal genegeerde BW1:262), zodat in ieder geval het contact met ouders en familie niet verloren gaat tijdens de door u gewenste, althans betaalde uithuisplaatsing?

 

Juist door te blijven hameren op deze vragen, bereikt u:

`- Meer kinderen wonen weer thuis en hun gezinsleven wordt hersteld.

`- MINDER schade op de lange duur bij kinderen vanwege ondeskundige en langdurige uithuisplaatsingen (https://www.youtube.com/watch?v=_88sGsV0sPk&).

`- Kritischer besteding van overheidsgelden, belastinggelden.

 

Hierbij zij opgemerkt dat we nagenoeg nimmer gemeentebestuurders gehoord hebben, die deze of soortgelijke vragen aan de G.I. gesteld hebben. Gemeenten betalen onbeperkt door omdat ze niet beter weten dan ‘'de rechter heeft beslist'’ (waarbij de rechter geen orthopedagoog is en niet aan rechts-/waarheidsvinding doet) en vergeten de wettelijke plicht van de G.I. om te werken aan thuisplaatsing en zo nodig de OTS / UHP tussentijds te beëindigen.

Het staat allemaal in de wet…. (Jw2.2, vooral lid 2).

Kennelijk weten gemeenteraadsleden en wethouders niet dat het NIET VERPLICHT is om met de voormalige BJZ / WSG / LdH-J&R, Regiecentrum Jb, en andere instellingen die gewoonweg gehaat worden door het grote publiek, in zee te gaan.

Jeugdzorg is geen jeugd-gezondheidszorg.

Enige gemeenten zochten al andere vormen van zorg, zónder uithuisplaatsingen! Dat bleek goedkoper. Ten aanzien van terugplaatsing van kinderen verwijzen we naar het artikeltje: ‘De commissie terugplaatsing’, uit 2013, en zie vooral de reacties!

 

Enige 'zorgen' met de alternatieve oplossing:

-- Ouders maken zich zorgen om nachtmerries bij hun kinderen. Oplossing: hulp via huisarts bij kinderpsycholoog.

-- Ouders hebben problemen bij de structuur van hun huishouden: Inzet van een gezinscoach (zie programma's als ‘Supernany’ enz.) dan wel projecten als ‘HomeStart’: hulp van ouder tot ouder op vrijwilligersniveau.

-- Er is sprake van scheiding: ouders met spoed wijzen op het grote belang kennis te nemen wat kinderen dan voelen en hoe ze het meest optimaal te begeleiden; er is een voor de gemeente goedkope cursus bij VillaPinedo.nl en scheidende ouders kunnen zo meer invoelen wat de opgroeiende ervaart.

-- Kinderen gedragen zich agressief: inzet van de huisarts en eventueel kinderpsychiater / orthopedagoog / therapeut.

-- Kind heeft opeens een gedragsstoornis: diagnosticeer bij een medisch specialist, en waar er de ontsteking Pandas gevonden wordt, wat jeugdzorg niet kan en zou uithuisplaatsen en dan laten doodgaan, is de wethouder blij toch gezondheidszorg te hebben gebruikt om met medicatie de dood te hebben weerstaan. Het was zowaar een internationaal kinderrecht in artikel 24 lid 1 IVRK. Daar heeft de jeugdbescherming nog nooit van gehoord...

 

In alle hierboven genoemde gevallen kan een ‘buurtteam’, ‘keukentafelgesprek’, of ‘thuis-team’ en de G.I. (die alleen maar aanstuurt op OTS/UHP) geheel vervallen….. en dat bespaart véél kosten!

Bij extremiteiten is er de RvdK met een plus indien aan voorwaarden wordt voldaan: hier en hier.

 

Overigens: hoe kan u het, als gemeentelijke bestuurder, het volgende verkopen aan de inwoners:

''Wij hebben alle zorg voor de jeugd in handen gegeven van instellingen die alleen en uitsluitend aansturen op uithuisplaatsing en bevoogding van uw kinderen, en u mag ook nog, via de gemeentelijke belastingen, de kosten hiervan betalen?'' -

Laat uw geweten spreken, zeker als het uw eigen kinderen zou betreffen, dan zou dit toch invoelbaar kunnen zijn dat de inwoners op een gegeven moment massaal gaan protesteren, al dan niet met tractoren? Aan u is de wetenschap gegeven dat dwangzorg schadelijk ìs.

Ouders dienen veilig om hulp te kunnen vragen, zonder risico om 'dankzij' hun hulpvraag hun kinderen kwijt te raken. Hulpverlening is op de eerste plaats gebaseerd op vertrouwen, dat niet misbruikt dient te worden! 'Informed consent' dat onder de WGBO gebruikelijk is.

Gaarne zijn we bereid meer uitleg en toelichting te geven. Voor het gemak verwijs ik naar de website www.meldpuntjeugdzorg.nl .

Zie ook de brief onderaan op deze link, waar ook wetenschap als argument wordt genoemd.

Met vriendelijke groet, . . . . . . . .