N.a.v. verantwoordelijkheidsstelling in exploot aan Tweede-Kamerleden eind 2019, hier diverse brieven met uitleg.

Exploot aan Tweede-Kamerleden m.b.t. onverantwoorde jeugdwetgeving:

 

Ouders schrijven: "Alle Kamerleden schenden mensenrechten door toestaan uithuisplaatsingen" (nieuws) op

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1996379/?fbclid=IwAR0kElwruF5Vc1m0bRxn3VSSefhcL_EZiq9OJrn9DLuKbB7scWlJAYLsxdU 

   13 december 2019     Marc van Rossum du Chattel   –   RTV Utrecht:

   {{Meer over Exploot:  hier }}

Alle 150 leden van de Tweede Kamer zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het schenden van mensenrechten {i.v.m. een belangrijk arrest van het EHRM}. Zij kregen op hun huisadres bezoek van een deurwaarder die een zogenoemd exploot overhandigde.

De aanklacht komt van 40 ‘boze’ {of verontruste} ouders van wie de kinderen uithuisgeplaatst zijn door jeugdzorg,  {de jeugdbeschermingsketen}.  Het Utrechtse Tweede Kamerlid Judith Tielen (VVD) reageert verbaasd.

{Over de bedenkelijke “verbazing” komt volgende brieven nadere uitleg}.

De groep ‘boze’ ouders houdt de Kamerleden persoonlijk aansprakelijk omdat zij verantwoordelijk zijn voor de wetgeving waarmee jeugdzorginstellingen zoals Veilig Thuis {het AMHK} en Samen Veilig {en andere gecertificeerde instellingen, G.I.’s}  kinderen uithuis kunnen halen, {kunnen wegplaatsen van één of beide ouders}. De ouders baseren zich op een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

ONWETTIGE ADOPTIE

Dat Hof oordeelde over een geval van een Noorse zuigeling die uithuis werd geplaatst. De plaatselijke jeugdzorgorganisatie achtte {zonder diagnostieke nulmeting of voorlichting en begeleiding} de moeder niet in staat voor het kind te zorgen. Het kind werd later door de pleegouders geadopteerd en is inmiddels 11 jaar oud {wat tevens in strijdt is met het Haags adoptieverdrag}.

Het Hof oordeelde dat met de adoptie van de jongen het fundamentele recht op gezinsleven was geschonden. Er was onvoldoende reden om het kind bij de moeder weg te halen.

Juristen denken dat deze uitspraak verstrekkende gevolgen heeft voor uithuisplaatsingen in Noorwegen en wellicht de rest van Europa, {immers het Europese verdrag geldt voor alle landen die het hebben geratificeerd, waaronder Nederland}.

De Nederlandse ouders schrijven in de aansprakelijkheidsstelling dat hen "immens leed wordt aangedaan". De actie van de ouders is georganiseerd door Nico Mul, die al langer {legaal en terecht} ‘strijdt’ tegen het ‘vermeende’ onrecht dat ouders wordt aangedaan. Hij zegt: "We hebben het exploot uitgereikt aan alle Kamerleden en aan premier Rutte, de ministers van Justitie en van VWS. En ook nog aan de staatssecretaris voor Rechtsbescherming."

Stuur me dan een mailtje" zegt Judith Tielen (Utrechts lid Tweede Kamer):
Judith Tielen is lid van de Tweede Kamer voor de VVD, voorheen was ze Raadslid in Utrecht en zeer betrokken bij de jeugdzorg. Zij bevestigt dat ze een exploot in ontvangst genomen heeft. "Als ik het lees, dan begrijp ik dat de ouders met mij in gesprek willen. Ik denk dan: stuur me een mailtje. Ik ga altijd met iedereen in gesprek als ze dat willen. En dat doe ik zeker als gaat om ouderschap." {Tielen en andere Kamerleden hebben in de afgelopen jaren, welhaast decennia, diverse onderbouwde mails ontvangen, waaruit bleek dat er ‘institutionele kindermishandeling’ op grote schaal bestaat; en dat vond de kinderombudsman Marc Dullaert in 2013 ook}.

Tielen heeft contact opgenomen met de griffier van de Tweede Kamer om te kijken welke vervolgstappen er genomen kunnen worden. Een woordvoerster van de griffier laat weten dat de kamer geen actie onderneemt.

De exploten zijn op 5 en 6 december overhandigd, volgens actievoerder Mul als sinterklaascadeau. De hele actie heeft meer dan 10.000 euro gekost, grotendeels betaald door een anonieme geldschieter, aldus Mul. Hij zegt dat er vanuit de Tweede Kamer nog niet gereageerd is op de actie, {en de pers zwijgt opmerkelijk over de achtergrond}. Slechts een enkel Kamerlid nam contact op met de ouders.

  Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl, aldus de site van RTV Utrecht.

 

RTVU    _________________________________________________________________________________________ 


Reactie van de SP - op het Exploot van 5-12-2019  (van Team Jeugdzorgslachtoffers) :

Geachte heer, mevrouw,                                                                                                                                                                                  {openbaar}

 

Hartelijk dank voor de verschillende mails en het exploot dat u ons heeft gestuurd. Wij hebben deze gelezen en willen graag, namens alle Kamerleden van de SP, met deze mail op uw correspondentie reageren.

 

Wij begrijpen dat u ontevreden en verontwaardigd bent over de manier waarop in sommige situaties door jeugdzorg in ons land wordt gehandeld. Er worden regelmatig ingrijpende beslissingen genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor kinderen, ouders en gezinnen.

 

In de politieke debatten die wij over de jeugdzorg voeren vragen wij steevast aandacht voor het belang van goede jeugdzorg waarbij jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers in staat worden gesteld om onder goede omstandigheden en met voldoende capaciteit hun werk te kunnen doen. Ook hebben wij de afgelopen jaren vaak benadrukt dat de huidige politiek, waarin de jeugdzorg met een harde bezuiniging is neergelegd is bij gemeenten, slecht uitpakt voor juist die jongeren die zorg, hulp en bescherming het hardst nodig hebben.

 

Als Kamerleden kunnen wij geen uitspraken doen over hoe de rechter in verschillende individuele situaties heeft geoordeeld. Wij beschikken niet over de juiste informatie en expertise om hierover te kunnen oordelen.  Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om de regering te controleren en zelf met voorstellen te komen daar waar het binnen de jeugdzorg structureel en stelselmatig de verkeerde kant opgaat.

 

De afgelopen jaren hebben wij dit dan ook gedaan, zowel waar het gaat om tekorten in het jeugdzorgbudget alsook daar waar de jeugdzorg tekortschiet in het beschermen en helpen van jongeren en gezinnen. Bijvoorbeeld bij de uithuisplaatsing van kinderen streven wij ernaar deze tot een minimum te beperken omdat algemeen bekend is dat een uithuisplaatsing traumatiserend kan werken voor een kind. Dat wil echter niet zeggen dat je nooit tot uithuisplaatsing moet overgaan, zeker niet wanneer de veiligheid van het kind zelf of iemand anders binnen het gezin in het geding is.

 

Wij herkennen ons dan ook niet in de door u gemaakte verwijten en aantijgingen over het schenden van mensenrechten. Het is immers niet aan ons als Kamerleden om te oordelen over individuele situaties waarin uithuisplaatsing te sprake komt maar aan de rechter om dan een uitspraak te doen. De rechter dient daarin een zorgvuldige afweging te maken op basis van volledige en juiste informatie. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk.

 

Uiteraard respecteren wij uw keuze om alle volksvertegenwoordigers persoonlijk aansprakelijk te stellen, al vinden wij dit niet de juiste weg om verbeteringen en  zorgvuldige besluitvorming voor elkaar te krijgen.

 

Met vriendelijke groet,

namens de SP-fractie in de Tweede Kamer,

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid en woordvoerder Justitie

  {En op deze clichés kwam snel een onderbouwd antwoord:}


Het antwoord van ‘Team Jeugdzorgslachtoffers’  (1):

Geachte heer Hijink,  Geachte heer van Nispen (SP),

 

Uw reactie op de diverse exploten die naar uw fractie c.q. alle Tweede Kamerleden zijn gegaan, getuigt er wederom van dat u of een en ander niet begrepen heeft dan wel het niet wil begrijpen. Ik ben zo vrij om, namens de het 'Team Jeugdzorgslachtoffers' u een reactie te sturen.

 

Wij hebben u niet gevraagd om in te grijpen in rechterlijke beslissingen, wij hebben u PERSOONLIJK aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan de schending van MENSENRECHTEN die door uw wetgeving geschied en voortgaat: sinds 10-09-2019 is namelijk door het EHRM bepaald dat het SCHENDING van MENSENRECHT is om kinderen te scheiden van hun ouders, zoals door 'jeugdzorg' voortdurend doorgaat en inmiddels meer dan 48.000 kinderen –{geen sinecure}– getroffen heeft.

 

- Uw excuus dat ‘de rechter één en ander beslist’, gaat voor ons niet op: [kinder]rechters doen immers niet aan waarheidsvinding, konkelen met de jeugdzorg-industrie en gaan uit van UW WETGEVING die uithuisplaatsing (UHP) mogelijk maakt op gronden als 'onderbuik  en 'indrukken'; gedegen feitenonderzoek heeft u als Tweede Kamer ook immers tegen gehouden!

 

- Als het EHRM bepaald heeft dat het splitsen van gezinnen schending van mensenrecht en zelfs te beschouwen is als {institutionele} 'kindermishandeling', is het geheel onredelijk om 96.000 ouders  (ieder kind heeft er immers 2) weer terug te wijzen naar diezelfde rechters die de uithuisplaatsing hadden 'geregeld': U bent verantwoordelijk en U, als Tweede Kamer dient dit op te knappen, {want de Kamer is beleidsmaker en -bewaker}.  Nogmaals 96.000 ouders naar die rechters terug sturen om weer een show-proces te krijgen waar naar iedereen behalve de ouders geluisterd wordt, is gewoonweg not done, weerzinwekkend, degoutant, en zelfs abject te noemen.

 

- Eveneens heeft uw Kamer volledig verzaakt om enige {gecodificeerde} wetgeving te maken ter controle van [kinder]rechters: u heeft bijvoorbeeld [het aanstellen van] een 'constitutioneel hof' verworpen. Nederland is een van de weinige landen in de wereld die dat niet heeft.

 

Het Strafrecht kent waarheidsvinding, het civiele familie- en jeugdzorgrecht niet! Daar is het begrip 'waarheidsvinding' een stropopVeel ouders stinken in dat begrip.

 

Waar het Strafrecht met vele bladzijden gecodificeerd is, is het jeugdzorg/familierecht slechts met vage twee alinea's 'gecodificeerd', en daar maakt de 'jeugdzorg' lustig misbruik van.  Lid 1 van BW1:255 en 1:265b geven alle ruimte aan de 'jeugdzorg' om met insinuaties te komen om een kindobject binnen te halen voor subsidie.

 

De politiek lijkt niet te willen aan het codificeren om de psyche van kinderen te beschermen, ondanks dat wetenschappelijk bewezen is dat het wegplaatsen, weg van ouder(s) zeer schadelijk ìs.

- Ook was u doof voor alle ouders die klaagden over het gebrek aan enige 'waarheidsvinding' in het familierecht, met name gedegen rechtsvinding, evenals het beëdigen van die jeugdzorgwerkers die onbegrensd {en ongecontroleerd} mogen liegen voor rechters.

 

- U schreef over 'het belang van het kind':  ook uw Kamer was BLIND en DOOF voor het eenvoudige gegeven dat uit de wetenschap NOOIT een onderzoek is verschenen waaruit bleek dat uit huis plaatsing van kinderen zo 'goed' zou zijn.  {Het begrip 'belang van het kind' dient orthopedagogisch gedefinieerd te worden opdat speculeren en insinuaties verzinnen tot het verleden behoort!}.

 

Onderzoeken over de schadelijkheid en het mensonterende karakter van uithuisplaatsing zijn er te over.  Zelfs een gegeven als 'Seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg' beschouwt u (uw Kamer)  als gewoonweg ‘een feit en we gaan over tot de orde van de dag’....  {Nietsdoen alsof het een incidentje is… Het is geen incidentje; het is drie op de vier, structureel}.

In bijlage verstrekken we u enige toelichting en linken naar onderzoeken van echte wetenschappers.

 

- In het exploot is duidelijk opgenomen waarvoor wij u AANSPRAKELIJK stellen: het SCHENDEN van MENSENRECHTEN van kinderen en ouders 8 EVRM (en art. 6 EVRM: eerlijke procesvoering)   Hierbij is aangemerkt dat u, c.q. Kamerleden, géén aanspraak kunnen maken op 'parlementaire onschendbaarheid' als het gaat om mensenrechten, daarom ook meer dan 150 exploten richting Den Haag.

 

- U ziet niet in dat een UHP, die uitgevoerd én geïndiceerd wordt door de zelfde instelling, een omzet oplevert van ca. 60.000 euro voor die G.I., als een kind wordt thuis geplaatst en de onder toezicht stelling er niet meer is, daalt de omzet naar 0.  U begrijpt niet hoe PERVERS dit gegeven is:  ‘méér uithuisplaatsingen indiceren = méér geld/$ubsidie... en we gaan gewoon door’....

 

- Vooralsnog zijn wij, 'Team Jeugdzorgslachtoffers', bereid om met u individueel in gesprek te gaan om eens te laten horen hoe het de ouders en kinderen vergaat die met 'jeugdzorg' te maken hebben en straks met Kerst ook zonder familieleden zitten, DANKZIJ UW WETGEVING en 'rechters'... . Als u gesprek weigert, rest ons niets anders dan andere juridische middelen, die wij overigens liever niet doen, zoals klachten bij Internationaal Strafhof te Den Haag en Genève wegens 'Schending van mensenrechten' en uiteraard de internationale pers, Unesco, AI en de EU.

 

Laat het u duidelijk zijn: er moet ONMIDDELLIJK een eind gemaakt worden aan ALLE UITHUISPLAATSINGEN en u als Tweede Kamer, zorgt maar dat die wetgeving er komt!

 

U kon zo snel de wetgeving omtrent maximumsnelheid realiseren (binnen één dag; Rv800 lid 3), nu ligt er voor u een spoed-taak voor de wet 'SPOED-TERUGPLAATSING van alle UHP-kinderen'!

 

- Een extra reden om dat te doen is ook uw VERZAKEN in uw taak aangaande 'hulp in de thuissituatie' die jeugdzorg verplicht was en is te geven: juist DIE HULP wordt min of meer verboden dan wel tegengewerkt, met als te vaak het doel uithuisplaatsing van kinderen en dan de leugen voor de rechter inbrengen: 'hulp in de thuissituatie is niet mogelijk'... {zelfs waar ouders legaal  BW1:247 gebruiken met oog op het kinderrecht in lid 1 van het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, artikel 24, IVRK24.1; hoogwaardige diagnostiek wordt door de jeugdzorg gebagatelliseerd en gediskwalificeerd, en dat is naar BW6:162 lid 2 strijdig met menswaardig recht}.

 

In bijlage enige achtergrondinformatie,

In de hoop dat u bereid bent tot spoedige gesprekken met jeugdzorgslachtoffers,

met vriendelijke groet en dank voor uw tijd,

 

Namens het Team Jeugdzorgslachtoffers,

Drs. N.J.M.Mul, arts n.p.                                  + Bijlage:

Bijlage van Team Jeugdzorgslachtoffers:

De bijlage     Over ‘jeugdzorg’

  {Onderaan een andere benadering van onderbouwing t.a.v. het exploot en de risicovolle wetgeving}

Voor al degenen die nooit gehoord hebben over ‘jeugdzorg’ en geen idee hebben waar men in terecht komt als men met ‘jeugdzorg’, ‘Veilig Thuis’, SAVE’, WSG, LdHeils, en andere zogenaamde jeugdzorg-instanties (G.I.) te maken krijgt.

 

Hieronder een kleine impressie van/via internet!

 

In de ‘jeugdzorg’ is het gebruikelijk dat het orgaan dat ‘zorgen’ enz. constateert bij een kind of gezin, via enige vaak ronduit leugen-rapporten, zonder enige waarheidsvinding { of evenwicht t.a.v. de  onafhankelijke  wetenschap } bij de rechter een beloning krijgen voor hun leugens: men krijgt een ‘Onder Toezicht Stelling’ al dan niet met een ‘machtiging Uit Huis Plaatsing’ voor elkaar bij de rechter: omzet minimaal 8.000 Euro /jaar /kind voor de OTS, minimaal 60.000 Euro’s $ubsidie voor een UHP, dus ‘tel uit je winst’!

 

Wordt een kind uiteindelijk thuis geplaatst, dan wordt de omzet voor de jeugdzorgindustrie teruggebracht tot 0,00.   

 

U begrijpt waarom ‘jeugdzorg’ liever uw kind nooit meer thuis plaatst!

 

Dit laatste is volledig in strijd met alle MENSENRECHTEN (art. 8 EVRM en niet te vergeten het arrest d.d. 10-09-2019 (ECRH 306-2019) van het EHRM.

 

Enige video’s, die nog steeds actueel zijn:

-        Interview  met ouder-ondersteuner Nico Mul door Rob Brockhus SDN 18-03-2008;

-        Een conferentie over ‘jeugdzorg’;

-        Kinderroof door ‘jeugdzorg’ (Let wel: deze moeder mocht haar 2e kind wél gewoon houden, met dezelfde vader, zelfde huis en dezelfde omstandigheden.  Haar 2e kind is gewoon gezond en inmiddels 8 jaar, haar eerste kind is onder behandeling (geweest)  bij een psychiater omdat hij worstelt met de vraag ‘WAAROM mag ik NIET bij mijn ouders blijven en mijn zus wel?’  Antwoord op die vraag: hij is gewoonweg BELOOFD door Jeugdzorg aan dat pleeggezin dat om een kind vroeg ‘om te houden’! Pleegmoeder was ‘trainer pleegouders’ in de pleegzorg….);

-        Een misdadige kinderroof: een kind is beter af bij ‘tokkies’ dan bij een hoog geschoolde moeder….evenzo deze...en deze kind van 10….;

-        De VALSE BESCHULDIGINGEN van VT (AMHK);

-        Advocaat Richard Korver hier over;

-        Nog iets over Uit huis plaatsen.

 

Rapporten uitgebracht door officiële instanties over de waanzin van het uit huis plaatsen en ‘jeugdzorg’:

-        909 zorgen”, prof. N.Slot c.s. 2002 (slechts ca. 28% van de jeugdhulp bleek enigszins effectief // ca. 33 % schadelijk en de rest gewoonweg géén verbetering, waar de maatregel dat behoorde te bewerkstelligen: jeugdzorg is dus voor ca. 72% WEGGEGOOID GELD!)

-        Rapport Samson, 2013: ‘seksueel misbruik is structureel aanwezig binnen de jeugdzorg’ Enige kritische aantekeningen daarbij.

-        De Kinderombudsman: ernstige fouten veel onterechte UHP

-        De Nationale ‘Ombudsman Is de zorg gegrond?’De N.O. constateert dat veel rapporten van de jeugdzorg-industrie berusten op indrukken, aannames, onderbuikgevoelens en dat adequaat feitenonderzoek ontbreekt.

-        https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/watisbelangvankind .

 

Enige kritische geluiden, goed onderbouwd:

-        Een jeugdzorgzaak

-        De slodderwetenschap van ‘jeugdzorg’

-        Huize Alexandra, waar meisjes in feite mishandeld werden door ‘jeugdzorg’. Hoor hier de zeer hypocriete rechter A.Quick-Schuit die als rechter daar vele kinderen heen stuurde zónder te weten wat daar werkelijk gebeurde…. (had ze toch als rechter MOETEN weten?). 90% kwam na 18+ niet goed terecht, deels teruggevonden als seksslavin.

-       Dat de jeugdzorg veel overeenkomsten heeft met gewoonweg de 'fabeltjeskrant', werd onlangs verdedigd in het proefschrift (download-links staan in de rechter marge) van Dr. C. Bartelink op 1-2-2018 aan de universiteit van Groningen. In haar proefschrift: met als inhoud dat de beslissing tot uithuisplaatsen vaak afhangt van de willekeur van de medewerkers bij jeugdzorg! (Ouders wisten dit al lang!!). -- Het komt overeen met de titel van het proefschrift van René Clarijs: “De Tirannie van de Jeugdzorg”, 2013, net voordat de kinderombudsman diens rapport “Is de zorg gegrond?” publiceerde, dat ook de fouten en financiële ‘perverse prikkel’ bescheiden aantoonde; hij mocht dat rapport niet publiceren voordat de jeugdzorg er wat beter in vanaf zou komen.

Daarom was men al vaak tegen de decentralisatie zonder deskundigheid, voor 2015: https://www.youtube.com/watch?v=yxYeRnbBncE (ook: kanaal) waardoor er niet gediagnosticeerd wordt (conform kinderrecht).

 

Medische schade door uit huis plaatsen:

-        Medical Kidnap: “Foster care system harms children”;

-      Prof.dr.med. Ursula Gresser, internist, toonde medisch aan hoezeer het gescheiden zijn van ouders kinderen schaadt! (NL-vertaling);

-        Schade door ‘oudervervremding’/ ‘Parential Alianation’ . Het hersenspoelen van kinderen door hen gewoonweg zaken wijs te maken zoals ‘Ik ben nu je nieuwe papa/mama’ of ‘je ouders houden niet van jou’ en andere leugens om een kind zogenaamd te laten hechten aan pleegouders of jeugdzorginstellingen.

 

Kritische artikelen:

-        Het dreigen van BJZ, richting gemeenten en overheid dit keer.

-        Uit huisplaatsingen als Catastrofe, P. Dijkshoorn, psychiater;

-        Praktijk van jeugdzorg-1;

-      Over mensenrechten schendingen (arrest 10-09-2019 EHRM): einde alle UHP? (In dit artikel ook een link naar de uitspraak van 10-09-2019 van EHRM)

-        Waarom jeugdzorg echt maffia is.

-        Over de JACHT op KINDEREN door onVeilig uiThuis (AMHK);

-        Nieuwste: jeugdzorg wil reeds ruim voor geboorte van een kind op kinderjacht!

-        Oorlog met VT: kinderen worden tot het randje van de dood gebracht, alleen voor het ‘gelijk van VT’.

 

Het ultieme doel, terugplaatsing van kinderen bij hun echte ouders.  Een en ander naar het Deense model van UHP: daar gebeurt dat alleen met instemming van ouders én 2 gedragsdeskundigen en anders niet! Mogelijk kan dit concept met spoed in de praktijk gebracht worden, uit huis plaatsen kan immers ook binnen 1 uur geregeld worden!

 

Daarentegen:

Opvallend is in deze reeks dat er géén enkele onderzoek is aangetroffen waaruit zou blijken dat uithuisplaatsen van kinderen zo goed zou zijn… m.u.v. de omzet voor jeugdzorg-industrie en de bonussen voor zijn bestuurders!

 

…. de vergelijking met de belastingdienst inzake kinderopvangtoeslag anno 2019 dringt zich op…. -{waar door rigide en

niet-onderzoekende houding de belastingdienst veel fataal mis liet gaan in gezinnen, die failliet gingen}.

__________________________________________________________________________________________________Ook de AZF schreef de Tweede Kamer op 26 december 2019 officieel:

 

Geachte volksvertegenwoordiger,

 

De Kamerleden verkregen een exploot10 n.a.v. de misstanden in de jeugdbeschermingsketen, waar eerder al aandacht voor gevraagd werd. (Eindnoot 10)

 

Wij begrijpen dat u ontevreden en verontwaardigd kunt zijn over de confrontatie dat ook uw partij decennia de wetenschap heeft genegeerd die is aangereikt.   Niet de pseudowetenschap vanuit de p.r. van Jeugdzorg Nederland, maar van de genegeerde, onafhankelijke, internationale wetenschappers die telkens hetzelfde bevonden:     

                                                                                                              \(https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/valse-stemvankind)

Dwangzorg door ‘jeugdzorg’ is ernstig schadelijk, is een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling ven de opgroeiende.

 

Het verwondert ons dat Kamerleden niets geleerd hebben van de afschuivende, vage, inhoudsloze antwoorden van de ministers op uw Kamervragen.  Wanneer in deze Kamervragen niet sturend de wetenschappelijke inzichten worden voorgezegd, kan de minister toch immer ontwijken!

 

Juridisch

 

Daar de wettelijke codificatie om een kind-met-gezinsbanden in een dwangzorgtraject te krijgen zeer minimalistisch is, met name lid 1 van artikel 1:255 BW,[1] en de jeugdzorg tot en met jeugdbescherming, zonder jeugd-gezondheidszorg, niet diagnostisch bevoegd is en verzoeken van ouders, om het kinderrecht artikel 24 lid 1 IVRK na te komen om degelijk te meten, welhaast altijd negeert, en er niet ‘tegengewogen’ wordt met de moderne wetenschappelijke inzichten, komt de meerderheid aan binnengehaalde dwangzorgkinderen in gevaar.

Ook bij verlengingen OTS wordt IVRK art. 25 niet gebezigd op niveau van IVRK24.1.

 

Voordat we wederom ­ – want u kreeg al eerder kennisgeving van misstanden en wetenschap –  ingaan op dat wetenschappelijk vastgesteld gevaar, gaan we eerst in op het juridische.

 

Professor dr.mr. Caroline Forder geeft in haar Kronieken van het personen- en familierecht[2] aan dat bij de vage wetgeving arresten van het Europese Hof v.d. Rechten v.d. Mens de grenzen weergeven.

Ze noemt o.a. het arrest dat verlangt dat de kinderbescherming met còncréét bewijs onderbouwd. Hoe zelden gebeurt dat!

 

Een ander arrest verlangt onafhankelijk advies (niet van financieel afhankelijke ketenpartners). Of het arrest dat wijst op de ongelijkheid van juridische partij(en) der ouders tegenover de repeat-player als partij van de overheid (RvdK c.q. G.I., zonder diagnostische bevoegdheid en zonder beëdiging bij rechter, die geen orthopedagoog is).   En zo staan er meer voorbeelden onder noot 2.

 

Nu komt daaroverheen het arrest van het ECRH (boven het EHRM) inzake Stand-Lobben versus Norway, 10-09-2019; ECRH306-2019).[3]

 

BW1:255 (MvT) geeft de G.I. de taak zeer voortvarend te werken aan het òplòssen van de vermeende bedreiging, en hoe vaak zien we dat er uitsteltactiek door de G.I. wordt toegepast en ouders aan het lijntje worden gehouden.  Wanneer ouders officieel schrijven en verzoeken tot inhoud aan BW1:262 lid 3 en lid 1, dat komt veelal de reactie van de G.I. terug dat voor de G.I. de Awb (en daarmee de Beginselen van Behoorlijk Bestuur = https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/kinderbescherming) niet geldt.  Vreemd!  

 

Het ECRH veroordeelde Noorwegen in dezelfde situaties waarover vele ouders in Nederland klagen, het de ouders, die zich legaal naar BW1:247 inzetten om met degelijke meting naar IVRK24 lid 1 (diagnostisch), negeren in hun verzoek.  Ook krijgen ouders, ondanks het McMichael-arrest[4] en de huidige AVG (incl. art. 30),  geen volledig dossier zodat ze bij de rechter kansloos zijn in verweer en verzorging van echte zorg alsmede degelijke vóórlichting en begeleiding naar kinderrecht (IVRK art. 24 en 25).

 

De politiek schijnt het Strand-Lobben-vs-Norway-arrest niet te snappen. Dat is riskant voor kinderen!

Toch moet tot u doorgedrongen zijn de voorstellen van advocaten en ouderorganisaties, waaronder ‘De Rechtsstaat ook voor Kinderen’, 2018, als inhoudelijker reactie[5] op het inhoudsloze ‘Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen’ van die keten.

 

AZF liet [eerder de Tweede Kamer] weten dat het LOC-onderzoek naar Verbeterd Feitenonderzoek, waar ouders en deskundigen van de minister aan moesten deelnemen, de inbreng van ouders en deskundigen[6] negeerde en  het actieplan van de jeugdbeschermingsketen aannam.  Dat laatste plan houdt weer in dat slechts de mentaliteit van de professionals moet ‘verbeteren’.  Die belofte wordt al decennia gegeven, en het kàn in praktijk níét beter, immers die relatief laag-opgeleide, niet-diagnostisch bevoegde jeugdzorgwerkers, met groot personeelsverloop, kunnen bijna nooit een beëdigd arts worden!

 

De politiek lijkt toch decennium na decennium in die belofte, die smoes, te trappen.

 

Kinderrechters zijn geen orthopedagogen, en gokken wel in meerderheid (niet allemaal) op de ‘vermoedelijk juiste onderbouwing’ van wat de jeugdbeschermingsketen inbrengt.  (Het onterechte geloof in Jw3.3, en dus geen Trias Politica: geloof en rechtsvinding in één!).

 

Ondanks dat het hoogste rechterlijk orgaan bij bestuursrecht, de Centrale Raad van Beroep[7], in LJN BD1113 vastlegde dat kinderrechters ook als bestuursrechter moeten toetsen op de onderbouwing die de juridische partijen inbrengen, wordt hierover veel geklaagd dat rechters afhameren in plaats van onderzoeken. 

 

De motie Klein voor een onderzoeksrechter is al vergeten in de politiek, helaas.

 

Waar Europees juridisch is vastgesteld dat de jeugdbeschermingsketen degelijker moet meten, voortvarender en concreet moet werken (aantoonbaar door met de Awb te werken), en EVRM art. 8 moet respecteren, en dat naar Forder de arresten de grenzen moeten inperken van de nauwelijks gecodificeerde toegang tot dwangzorg, en dat de signalen van deskundigen die voor gezinnen opkomen waaronder inbreng van moderne wetenschap,   is geen stut- en plakwerk door de politiek nodig. Voor het genoemde kinderrecht is meer concretie nodig, het tegengaan van ‘institutionele kindermishandeling’ (ECRH), met inhoud aan gewenste codificatie.

 

“Het belang van het kind” – als ongedefinieerd cliché om kinderrechters te verleiden – wordt zonder definitie gebezigd door de keten, waarbij de psyche van het kind wordt losgekoppeld van het gezin.  Ook de latere levensfasen die van belang zijn worden genegeerd in de afwegingen van de jeugdbescherming. 

 

Daarover, al is er meer over het juridische aspect te schrijven, gaat het volgende.

 

Psychologie bij dwangzorg

 

Het is al eerder de politiek onder de aandacht gebracht:

 

Dwangzorg (OTS, UHP, beëindigen gezag) ken zoveel en zulke ernstige contra-indicaties, dat die toegang veel beter bewaakt moet worden met hogere drempels, dus concretere, wetenschappelijk-verantwoorde codificatie.

 

Op https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid is een bloemlezing gegeven.

 

Eerst hoe meten we goed:

Prof. J.R. van der Gaag geeft het in diens oratie aan:  diagnostisch, zeker waar er onenigheid bestaat tussen de juridische partijen, zonder hakken in het zand bij de beschermingsketen, dat volgens Cora Bartelink te veel werkt op (eigen jeugdige) persoonlijke ervaringen.[8]  De naam die René Clarijs, in 2013, aan haar proefschrift meegaf is tekenend: “Tirannie van de Jeugdzorg”.[9]

 

Vaak zijn er bij de vage term “er zijn zorgen” diagnostieke voorlichting èn meting nodig. Een gedragswetenschapper in een MDO-teambespreking ziet het cliëntsysteem niet, dus onderzoekt die niet naar beroepscode, indien de gedragswetenschapper er al een heeft, en gaat slechts voor een advies op de spil, de gezinsvoogd of raadswerker, af op wat diegene wìl èn kàn inbrengen, zonder diagnostische bevoegdheid bij de spil als basis.  Zelfs richtlijnen die diagnostiek voorschrijven worden veelvuldig geschonden, ook t.a.v. geadopteerden.

 

Ouders zouden vooraf aan drang- en dwangzorg bréde, inhoudelijke voorlichting behoren te krijgen, met naar wens diagnostiek, en uitleg wat welk hulptraject doet met de psyche van de opgroeiende, en daarop een keuze mogen en kunnen maken.  Te vaak wordt door de jeugdbescherming ter zitting gesuggereerd dat de ouders deze voorlichting hebben verkregen, en als dat al zo is dan enkel hoe de jeugdbescherming werkt en niet hoe de gezondheidszorg (gezonder) kan werken.  Bewezen wordt er niet. De rechter moet maar de onbeëdigde ‘professional’ geloven.

 

Vandaar dat veel rechters in de beperkte tijd van jeugdzorgzittingen ouders even lief aanhoren en dezen dan negeren in de uitspraak.

 

Zo blijft lid 4 van BW1:255 (noot 1) te weinig concreet.  Waar ouders werken met de Awb om deze ‘bedreigingen’ concreter te krijgen, te vernemen welke hulp en steun (BW1:262) er dan verstrekt zal worden, hoe het te bereiken resultaat gemeten wordt en waar de te behalen grens ligt, krijgen de meeste  ouders geen behoorlijk, inhoudelijk antwoord.  Ouders worden zo dom gehouden.  Dat is niet het doel van BW1:255, het voortvarend oplossen van de bedreiging.

 

Ook de slager en de kraanmachinist zijn ‘professionals’, dit om het begrip ‘broodverdiener’ (in synoniem) te relativeren.

Voortvarend oplossen, inhoudelijkheid (Awb3:46 en BvBB), waar nu geen sanctionering op staat.

Daarop wordt niet gecontroleerd noch geïnspecteerd.

 

Meerdere wetenschappers en psychologencollectief bevonden dat drie op de vier  jeugdzorgkinderen niet de juiste passende zorgtrajecten verkrijgen onder ‘jeugdzorg’, dat geen jeugdhulp is (Jw3.2 lid 2).

 

Joseph J. Doyle jr vond reeds in 2007 dat weggeplaatste kinderen slechter af zijn dan die kinderen die random toch thuis passende zorg in gezin verkregen en vaker suïcidaal waren achteraf, en andere pathogenie.       / (https://www.youtube.com/watch?v=_88sGsV0sPk&) 

 

Internist prof.dr.med. Ursula Gresser, 2015, is toch ook zeer duidelijk: wegplaatsen van een kind, weg bij één of beide ouders kent grote ernstige contra-indicaties, zoals ook Doyle bevond. Prof. Jo Hermanns vond dat in Zeeland ook, zoals Doyle vond, het beter thuis de passende zorgtrajecten verstrekken.

 

De vage onzin van het begrip ‘veiligheid’ wordt niet afgewogen bij hoe onveilig wegplaatsen voor de psyche is. Er is geen definitie bij het cliché ónveiligheid’.

 

Bij omgangssabotagezaken is Richard R. Warshak ook duidelijk, in dezelfde orde als de andere wetenschappers.

Erger, Daniel R. Weinberger vond zelfs dat wegplaatsen ook DNA (erfelijk materiaal) beschadigt.

Dit, meer en de onderbouwende links staat onder noot 6.

 

Alle AMHK’s, RvdK en G.I.’s hebben veel van deze wetenschappelijke bevindingen verkregen en ontvangstbevestigingen gestuurd, maar waar ouders een beroep doen op deze wetenschap om méé te wégen tegen de beweringen over ‘onveiligheid’ thuis of bij één ouder, dan zet de beschermingsketen de hakken in het zand en zegt tegen de kinderrechter dat  – indachtig lid 1.a. BW1:255 –  de ouders “tegenwerken”, “niet accepteren”, terwijl deze ouders BW1:247 en IVRK24.1 nakomen en dus legaal hogere kwaliteit willen.

(https://vechtscheidingen.jimdofree.com/wetenschap/brief-aan-alle-g-i-s/   ;   https://kinderbescherming.jimdofree.com/brieven/rvdk-vt-kennen-gresser-nu/)

 

Conclusie

 

Het negeren van deze moderne wetenschap is een ernstige bedreiging voor de opgroeienden.

De wetgeving is te vaag en ongecodificeerd om de kinderrechter een duidelijker opdracht te geven om te meten.

 

De ouders staan voor een vage, omgekeerde bewijslast, terwijl ze zeer slecht worden voorgelicht en dossierstukken en grenzen niet verkrijgen.

 

Dit is geen veilige rechtsvinding; en een mentaliteitsverandering, dat al decennia bewezen heeft niet te kunnen, zal ook geen verbetering geven.

 

Deze omgekeerde rechtsvinding, die zoveel klachten geeft, is degoutant en vreemd in onze democratie. De kinderrechter gelooft door Jw3.3 (dat niet gesanctioneerd is) dat de jeugdbescherming daarom waarheid zou schrijven en spreken, zonder degelijk onderzoek.

 

Geachte politici, ideologisch plak- en stutwerk beschermt het kind nog steeds niet, en geeft onveiligheid in ontwikkeling.

 

Het exploot[10] is gegrond.

 

We vragen herziening van, inhoudelijkheid op uw reactie op het exploot.

Dit ten gunste van ..tigduizenden kinderen en gezinnen.

 

Onderzoek, i.p.v. politiek misleidend hakken in het zand te zetten, is voor deze vele kinderen van het hoogste belang.

De politiek is beleidmaken en -bewaken, en hopelijk stopt de politiek (tegen lobbyisme in) met beleidsmatige kindermishandeling, na zoveel decennia afwachten. 'Institutionele kindermishandeling', zoals door het EHRM bevestigd, moet verdwijnen door degelijke codificatie in de wet zodat ouders houvast hebben waar ze bewijs hebben tegen de beweringen vanuit de jeugdzorg.

 

Hopende op concretere, meer onderbouwde en inhoudelijker Kamervragen of een wetsvoorstel tot concretere rechtsvinding bij de vrije rechtsvinding achter gesloten deuren bij het jeugdzorgrecht,

Verblijven wij,

 

Met vriendelijke groet,     TjS..

Noten:


[1]:  BW1:255,  lid 1.   De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, èn:

o   a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor de minderjarige of voor zijn ouders of de ouder die het gezag uitoefenen, door dezen niet of onvoldoende {?}  wordt geaccepteerd, èn

o   b. de verwachting {?}  gerechtvaardigd is dat de ouders of de ouder die het gezag uitoefenen binnen een gelet op de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat zijn te dragen. -{Verwachtingen zijn kristallen-bol-voorspellingen, i.d.g. door amateurs, niet medisch geschoold. Ouders mogen legaal aan BW1:247 en IVRK 24 lid 1 voldoen voor hogere kwaliteit}.

lid 4.   De kinderrechter {?}  vermeldt in de beschikking de concrete bedreigingen in de ontwikkeling van de minderjarige  alsmede de

daarop afgestemde duur waarvoor de ondertoezichtstelling zal gelden. -{De kinderrechter moet dus na-apen wat de 'jeugdzorg' als

juridische partij voorkauwt}.

[5]:  Prinsen: http://advocatencomite.nl/Rechtsstaat%20ook%20voor%20kinderen.pdf  bij te vrije rechtsvinding t.a.v. jeugdzorgzaken; deze rechtszaken vinden plaats onder wel heel erg vrije rechtsvinding  achter gesloten deuren ter zitting zodat ouders welhaast nooit een eigen deskundige mogen meenemen naast hun advocaat: https://jeugdbescherming.jimdofree.com/wetten-en-regelgeving/rechtsvinding-motiveren/ , hetwelk ook rechtsongelijkheid inhoudt; de jeugdbescherming gedraagt zich als privépersoon (‘persoonlijke levenssfeer’ van gezinsvoogden en raadsmedewerkers of -juristen)  t.a.v. Rv art. 803: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001827&boek=Derde&titeldeel=Zesde&afdeling=Eerste&artikel=803&z=2019-10-01&g=2019-10-01 .

[6]:  De jeugdbeschermingsketen liegt deskundige inbreng weg: https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/jeugdzorg-negeert-wetenschap , en dit wist de Tweede Kamer met de brief d.d. 14-08-2018 tegenover https://jeugdzorg.wixsite.com/jeugdzorg/wetenschapvoorbeleid .

[9]:  Clarijs, proefschrift, 2013: https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/4596986/Clarijs_Tirannie_25_11_2013_emb_tot_25_11_2014.pdf ; vergelijk onderbouwing in noot 8.